طراحی و ارزیابی الگوی توسعه سرمایه انسانی نقش‌های گروهی و سازمانی اعضای هیأت علمی (رویکرد آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی. دانشگاه تهران. تهران. ایران.

10.22080/eps.2023.23868.2129

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اعتبارسنجی صلاحیت­های گروهی و سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها بود.
روش­شناسی: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و به منظور تحلیل داده­ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار جمع­آوری داده­های کیفی مصاحبه نیمه­ ساختار یافته و مشارکت­کنندگان در این بخش 13 عضو هیأت علمی دارای تجارب علمی در زمینه موضوع پژوهش از دانشگاه­ها و پژوهشکده­های شهر تهران بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب  انتخاب شدند. در بخش کمی، روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش­شناختی توصیفی – پیمایشی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها برای تعیین اعتبار و اولویت­ مضامین از روش مدل­سازی معادلات ساختاری و آنتروپی شانون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام اعضای هیأت علمی دارای حداقل 5 سال سابقه با مرتبه علمی استادیاری و بالاتر بودند که از بین آنها 208 نفر به روش تصادفی طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­های کمی، پرسشنامه توسعه صلاحیت­های نقش­های گروهی و سازمانی اعضای هیأت علمی محقق­ساخته بود که روایی آن به روش صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته­ها: در بخش کیفی، 9 مضمون سازمان­دهنده؛ پیشاهنگی علمی و اجتماعی، هدایت مراودات چندوجهی، ادراک ساختار و فرهنگ سازمانی، دانش سازمان و مدیریت اداره واحد آموزشی، دانش تحلیل خط­ مشی آموزشی، برنامه­ریزی و توسعه آموزشی، مدیریت امور اداری و منابع انسانی، پیشبرد امور مالی و اداره امور اجتماعی" شناسایی و ارائه شد. در بخش کمی، اعتبار یافته­های پژوهش با استفاده از ضرایب آزمون تحلیل عاملی تأیید شد. بر اساس ضرایب آزمون آنتروپی شانون نیز، مضمون ادراک ساختار و فرهنگ واحد آموزشی و مضمون ارتقای مهارت خط مشی آموزشی به ترتیب از بیشترین و کمترین اولویت در توسعه صلاحیت­های اعضای هیأت علمی برخوردار بودند.
نتیجه­ گیری و پیشنهادات: توسعه صلاحیت­های گروهی و سازمانی اعضای هیأت علمی موضوع مهمی است که تمام خبرگان بر آن تأکید داشتند. بر این اساس، یافته­های پژوهش حاضر  ابزار علمی – فنی مناسبی را برای برنامه­ریزی­های راهبردی توسعه صلاحیت­های مدیریتی اعضای هیأت علمی در اختیار برنامه­ریزان، تصمیم­سازان و کنشگران نهادهای آموزش عالی قرار می­دهد. 
نوآوری و اصالت: شناسایی مضامین توسعه صلاحیت­های نقش­های گروهی و سازمانی اعضای هیأت علمی و اعتبارسنجی و اولویت­بندی آنها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and evaluation of human capital development model of group and organizational roles of faculty members (Mixed Method)

نویسنده [English]

  • shahrbanoo khoshkab
PhD in economics and financial management of higher education. University of Tehran. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of the current research was to identifying and validating the themes of development of group and organizational Qualifications in faculty members.
. Methodology: In the qualitative part, the phenomenological method and semi-structured interviews were used with 13 faculty members of universities and research institutes in Tehran, who were selected by the method of purposive chain sampling. The data obtained from the interview were also evaluated by thematic analysis method. In the quantitative part, using a descriptive-survey method, the data was collected using a researcher-made questionnaire taken from the qualitative part of the research from the number of 150 faculty members selected by the stratified random sampling method from 26 faculties and four campuses of the University of Tehran, and then they were analyzed using structural equation method and Shannon entropy algebraic method.
Results: The achievement of the qualitative part of the research is the identification of the comprehensive theme of improvement in the level and appropriateness of management-leadership competencies with the dimensions of "enhancement of scientific and social scouting ability, improvement of the ability to lead multifaceted relations, improvement of understanding of organizational structure and culture, improvement of organizational knowledge and administrative management. educational unit", and the overarching theme of improvement in the level and appropriateness of leadership qualifications with the dimensions of "improving the knowledge of educational policy analysis, improving the ability to plan and develop education, improving the skill of managing administrative affairs and human resources, improving the skill of advancing financial affairs , improving the ability to administer social affairs. In the quantitative part, the achievement of the first and second order factor analysis confirmed the validity of the research model. Also, the dimension of improving the ability to guide multifaceted relations, improving the skill of understanding organizational structure and culture, and the dimension of improving the skill of promoting administrative affairs and human resources, respectively, with Shannon's entropy coefficient equal to 0.27 and 0.23, are the most important in the development of group human capital and The organization had faculty members.
Conclusions and suggestions: development of group and organizational Qualifications in faculty members is a different paradigm and approach to human resources before it is a stream for developing the competencies of faculty members. Academic institutions, as a symbol of learning and knowledge-oriented organizations, should have leaders and role models with scientific and ethical origins at the domestic and foreign levels, in order to fulfill their role of scientific leadership, an approach that requires universities.
Innovation and originalityThey can achieve it by improving the platform for empowering and developing of group and organizational Qualifications in faculty members and creating motivation in the field of scientific exchanges with a focus on professional ethics, responsibility and accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital development
  • management Qualifications
  • leadership Qualifications
  • steering Qualifications
  • faculty members
Ahanchian, Mohammadreza; Soleimani, Elham (2016). Faculty members' perception of professionalism in Iran's higher education system. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 23 (2), 1-23
  Arja, S. B., Ponnusamy, K; Nayakanti, A. R. J., Fatteh, R., & Arja, S. B. (2020). The systematic approach to faculty development activities for biomedical educators. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 8(3), 127.
Amani, Fatima; Zamani Moghadam, Afsaneh; Nasiri Qarqani, Babak; Sorani Yanchashme, Reza; Mosleh, Maryam (2018). Presenting a model in order to improve the professional qualification of educational managers of universities. Scientific and Research Quarterly of Medicine and Cultivation. 12(4), 52-68
Amin Mozafari, Farooq; & Yousefi Aghdam, Rahim (2013). Effective factors on the role of managers of educational groups: a case study of Tabriz University. Research and planning quarterly in higher education. 72, 165-143.
Bayrami, Samaneh; & Musapour, Nematullah (2016). A comparative study of scientific policies of Turkey and Malaysia with a focus on humanities. Islamic World Political Research Quarterly. 7(4), 59-87.
Bolander Laksov, K., Elmberger, A., Liljedahl, M., & Björck, E. (2022). Shifting to Team-based Faculty Development: a Programme designed to facilitate change in Medical Education. Higher Education Research & Development, 41(2), 269-283.
Bush, T; Bell, L. & Middlewood, D. (2019) Principles of Educational Leadership & Management, third edition, SAGE: London.
Cervino, D. Jay; & Ervino, D.Jay (2018). Department Chairs` Research Related Roles and Responsibilities at a Public Research University. A Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in the Department of Educational Leadership, Policy and Technology Studies in the Graduate School of The University of Alabama.
Devali, Mohammad Mehdi; Darvish, Hassan; Zamahni, Majid; & Azar, Adel (2016). Designing a merit model for the selection of heads of centers and units of Payam Noor University. Human Resource Management Research Quarterly of Imam Hossein University (AS). 9(3), 75-100.
Difronzo, N.C. (2002). The Academic Dean. Retrieved from www.newfoundations.com/org theory/Difronzo72lb.html.
De Golia, S. G., Cagande, C. C., Ahn, M. S., Cullins, L. M., Walaszek, A., & Cowley, D. S. (2019). Faculty development for teaching faculty in psychiatry: where we are and what we need. Academic Psychiatry, 43(2), 184-190.
Esfijani, Azam; Bakhtiar Nasrabadi, Hossein Ali; & Nasrabadi, Mohammad Bakhtiar (2011). Investigating the characteristics of the learning organization with a focus on knowledge and technology management subsystems. Research and planning quarterly in higher education. (66), 99-120.
Entziri, Yaqoob; & Mohammadnejad Aali Zami, Yusuf (2019). Content analysis of human capital: general model and its application for Persian literature graduates. Research and planning quarterly in higher education. 26(3), 47-75.
Fernandez-Ballesteros, J; Diez-Nicolas, G; & Caprara, V (2002). Determinants and Structural Relation of Personal Efficacy to Collective Efficacy: Applied Psychology. International Review. 51(1), 107-125.
Greasley, Kay (2004). Employee Perceptions of Empowerment. Employee Relations, 27: 2005.
Hecht, I.W.D. (2004). The professional development of department chairs. New Direction for Higher Education. (126), 27-44.
Hecht, Irene W. D.; Higgerson, Mary Lou; Gmelch, Walter H.; & Allan Tucker. (1999). Department Chair Online Resource Center Roles and Responsibilities of Department Chairs. Roles and Responsibilities of Department Chairs. The Department Chair as Academic Leader (Phoenix, AZ: ACE Oryx Press, 1999). Chapter 2.
Hyatt, L; & Williams, P.E. (2011). 21st century competencies for doctoral leadership faculty. Innovative Higher Education. 36(1), 53-66.
Iqbal, Farzaneh; Hoyda, Reza; Seyedat, Seyyed Ali; Samavatian, Hossein; Yarmohamedian, Mohammad Hossein (2015). Designing and editing the talent management process model for faculty members for talent-oriented universities. Public management research. 9(34), 9-27.
Ismaili, Neda; Golafshani, Ali; Kavan, Maryam (2018). Effective factors on the approach of improving educational quality management in medical science education. Clinical excellence. 9 (2), 1-10.
Karimi, Nazila; Rajaipour, Saeed; Ibrahim's grandson, Abdur Rahim (2017). Design and validation of the task-oriented performance evaluation model of the educational group manager. A new approach in educational management. 9(1), 291-328.
Katner, B. L. (2014). Anchoring a mentoring network in a new faculty development program. Journal of mentoring & tutoring. 22(2), 91- 103.
Kamal, A., Mahmood, Z., & Ishraq, M. (2020). Impact of School Leadership on Students Personality Development. Journal of Education & Social Research, 3(2), 42-49.
Khairandish, Mehdi; Davalit, Hassan; Qomi, Sepideh (2015). Human capital development strategies in the higher education system. Scientific Research Quarterly of Marine Science Education. 5, 67-78.
Ghoroneh, Daoud; Mirkamali, Mohammad; Bazargan, Abbas; Kharazi, Kamal (2014) Identifying and prioritizing factors affecting the growth of faculty members of Tehran University. Human resources training and development quarterly. 1 (1), 89-115.
Leavitt, M. C. (2006). Team teaching: Benefits and challenge. The Center for Teaching and Learning. Stanford University: 16, 1.
Lieff .S. & Albert. M. (2012). What do we do? Practices and learning strategies of medical education leaders. Med Teach.34, 312-319.
Liphadzi, M., Aigbavboa, CO.; & Thwala, W.DC (2017). A theoretical perspective on the difference between leadership and management. Procedia Engineering. 196, 478 – 482.
Martin, M.; & Stella, A. (2007). External Quality Assurance in Higher Education: making choices .Paris: UNESCO-IIEP.
Martina, K.; Hana, U.; & Jiri, F. (2012). Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness. (4)1,129-142.
McKeown, A.; & Bates, L. (2013).Emotional intelligent leadership: Findings from a study of public library branch managers in Northern Ireland. Library Management. 34(6/7), 462 – 485.
Mobini, Mehdi; Abbaspour, Abbas (2013). Development of effective strategic faculty members in improving the quality of universities and higher education institutions. The first national conference on quality assessment in university systems in Tehran. Sharif University of Technology. May 2013.
Motta, Márcia Vieira da; & Valmor Bolan. (2008). Academic and Managerial Skills of Academic Deans: A self-assessment perspective. Tertiary Education and Management .14(4), 303–316.
 Padilla, A. (2005). Portraits in leadership: six extraordinary university presidents. Westport: Greenwood Publishing Group.
Noorshahi, Nasreen (2008). Necessary qualifications for university president and their relative importance according to Iranian higher education experts. Journal of research and planning in higher education. 14(2), 27-48.
Areezi, Hamidreza; Khashoui, Mahdia Al-Sadat; Nouri, Abulqasem (2012). Application of evaluation and analysis center in determining managerial competencies. Contemporary psychology. 1(7), 75-98.
Ratcliff, J. L. (1996). What is a curriculum and what should it be? Handbook of the undergraduate curriculum: A Comprehensive guide to purposes, structures, practices, and change, Jossey Boss Publisher, first edition. 9-10.
Rezaei Jandani, Mahbobeh; Hoyda, Reza; Samavatian, Hossein (2014). The concept of psychological empowerment and its relationship with teachers' psychological capital. New educational approaches. 10(1), 68-72.
Rosser, V.J; Johnsrud, L.K; Hech, R.H. (2003).Academic dean and directors: assessing their effectiveness from individual and institutional perspectives. The Journal of Higher Education. 1(74), 1-25.
Roy, Maec, M. (2014). Preparing for a successful career in academic leadership understanding your role. The Resource Handbook for Academic Deans. 3rd edition, ISBN: 978-1-118-72042-4, Josei- Bass, PP3-7
Safari, Maryam; Niazaziri, Kiyomarth (2014). Analyzing the structures influencing the professional growth of academic faculty members of Azadshahr University. Quarterly Journal of Educational Psychology of Islamic Azad University, Tunkabon branch. 5(2), 1-6.
Seyyhatami, Shahabuddin; Namur, Yusuf; Soleimani, Turan; Zahid Bablan, Adel (2017). Meta-analysis of factors affecting the growth of university faculty members. Research and planning quarterly in higher education. 24(4), 99-121.
Shakur, Mehsa; Bazafken, Leila; Alizadeh, Maryam; Ghasemi, Majdeh (2018). Leadership style and effective leadership in mid-level managers of Isfahan University of Medical Sciences in 2018. Iranian Journal of Education in Medical Sciences. 11(9), 1255-1264.
Soleimani, Elham; Ahanchian, Mohammad Reza (2017). Faculty members' perception of professionalism in Iran's higher education system. Research and planning quarterly in higher education. 23(2), 1-23.
Soleimani, Fatemeh; Adly, Fariba; Mehran, Gulnar (2017). Strategic skills in university management. Scientific-research quarterly of marine science education. 51(79), 135-145.
Stollbergera J., Herasb M. L., Rofcaninc Y. & Bosch M. J. (2019) Serving followers and family? A trickle-down model of how servant leadership shapes employee work performance. Journal of Vocational Behavior. 112, 158–171.
Sydanmaanlakka, pentti. (2008). intelligent leadership and creativity: supporting creativity through intelligent leadership. The 2 community meeting, may, Buffalo, New York.
Tucker, A. (1981). Chairing the academic department: Leadership among peers. Washington, DC: American Council on Education.
Vasilescu, R; Barna, C; Epure, M; & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, 4177–4182.
Williamson, B. (2013). The Future of the Curriculum: School Knowledge in the Digital Age, London: Cambridge.
Youndt, M. A. Subramaniam, M; Scott, S.A. (2004) Intellectual capital profiles: An examination of investments and returns, Journal of Management Studies, 41(2), 335-361.
Zellers, D. F.; Howard, V. M.; & Barcic, M. A. (2008). Faculty Mentoring Programs: Reenvisioning Rather Than Reinventing the Wheel. Review of Educational Research. 78(3), 552-588.