شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای برند مؤسسات آموزش عالی با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش عالی، واحد اردکان، دانشگاه ازاد اسلامی، اردکان، ایران

2 استادیار گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، یزد، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، پردیس بین الملل کیش، کیش، ایران

10.22080/eps.2023.23753.2126

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای برند مؤسسات آموزش عالی استان یزد با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی بود. روش پژوهش مطالعه موردی از نوع مدل‌سازی فازی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه خبرگان کلیدی(اعضای هیات علمی و صاحب نظران آموزش عالی) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان یزد (که دارای دوره ی تحصیلات تکمیلی بودند) شامل دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علم وهنر) را تشکیل دادند، از بین صاحب‌نظران، 17 صاحب‌نظر آموزش عالی دانشگاه‌های استان با استفاده از روش گلوله‌برفی و از بین دانشجویان، 89 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ماتریسی عوامل موثر بر ارتقاء برند آموزش عالی محقق‌ساخته بود. روایی ابزار، با استفاده از بازخورد همتایان و روش کنترل اعضا حاصل شد. با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه، 14 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر ارتقای برند مؤسسات آموزش عالی استخراج شد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که عامل‌های شهرت، تسهیلات فیزیکی، خدمات کتابخانه‌ای و توسعه کارراهه شغلی نسبت بقیه عوامل از مرکزیت و اهمیت بیشتری در ارتقای برند موسسات آموزش عالی برخوردار می‌باشند. همچنین با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مربوط به رویکرد نگاشت شناختی فازی و نرم‌افزار Ucinet، مدل ارتقای برند مؤسسات آموزش عالی و سناریوهای جایگزین برای ارتقای برند آموزش موسسات آموزش عالی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting the Brand Promotion of Higher Education Institutions Using Fuzzy Cognitive Mapping Technique

نویسندگان [English]

 • hamid reza kamali ardakani 1
 • SIRUS Mansoori 2
 • mostafa morovatisharifabad 3
 • Abbas Mohseni 4
1 Department of Higher Education,,Ardakan Branch, Islamic Azad University, Ardakan, Iran
2 Department of Education, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
3 -Department of Managment, Ardakan Branch, Islamic Azad University, Ardakan, Iran
4 Department of Marketing Management, Tehran University,Kish International Campus, Kish, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and rank the factors affecting the brand promotion of higher education institutions in Yazd province using fuzzy cognitive mapping technique. The research method was a case study for fuzzy modeling. The statistical population of the study consisted of two groups of key experts (faculty members and experts on higher education) and graduate students of universities in Yazd province. From the second group, 89 graduate students were selected using stratified random sampling. The research tool was a matrix questionnaire of factors affecting the promotion of the researcher higher education brand. The validity of the instrument was obtained using peer feedback and member control methods. By studying the literature and reviewing the background, 14 factors were extracted as effective factors in promoting the brand of higher education institutions. The findings also showed that the factors of reputation, physical facilities, library services and career development are more central and important than other factors in promoting the brand of higher education institutions. Also, using tools and techniques related to the fuzzy cognitive mapping approach and Ucinet software, the brand promotion model of higher education institutions and alternative scenarios for the promotion of higher education brand education institutions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ranking
 • Brand Promotion
 • Higher Education Institutions
 • Fuzzy Cognitive Mapping
 • Abbas, S. A. (2019). Brand loyalty of Higher Education Institutions. Marketing and Management of Innovations, 1, 46-56.‏
 • Akhavanfar, A., Maghsoodiganjeh, Y., Vazifehkhah, S & Agheli, M. (2018). Investigating the relationship between service quality and student loyalty according to the mediating role of perceived value, student satisfaction and brand image, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2(6): 49-68.
 • Alemu, A. M., & Cordier, J. (2017). Factors influencing international student satisfaction in Korean universities. International Journal of Educational Development, 57, 54-64.
 • AliChoudhury, R., Bennett, R., and Savani, S. (2009). University marketing directors’ views on the components of a university brand. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 6 (1): 11-33.
 • Azizi, S., Jamali, S., & Rezaie, M. (2013). Surveying the relationship between brand equity and brand-customer personality congruency. New Marketing Research Journal2(4), 63-81.
 • Azoury, N., Daou, L., & Khoury, C. E. (2014). University image and its relationship to student satisfaction-case of the Middle Eastern private business schools. International strategic management review2(1), 1-8.
 • Balmer, J. M., Mahmoud, R., & Chen, W. (2020). Impact of multilateral place dimensions on corporate brand attractiveness and identification in higher education: Business school insights. Journal of Business Research116, 628-641.
 • Bareh Moghadam, M., Hakimpoor, H., Mahpoudzade Vashan, M. (2020). Investigating the Impact of University Services on Brand Equity (Case Study: Birjand Azad University). National Conference on Improvement and Reconstruction of Organization and Business, Tehran.
 • Dehnad, M., Mohammadimoghadam, Y., Delavar, A., Alipoor Darvishi, Z. (2019). Study of Individual and Organizational Outcomes of Career Anchors in General Education Office of Tehran. Journal of Human Resource Management, 9(1), 93-114. doi: 10.22034/jhrs.2019.95939
 • Dennis, C., Papagiannidis, S., Alamanos, E., & Bourlakis, M. (2017). The role of brand attachment strength in higher education. Journal of Business Research, 69(8), 3049-3057.
 • Endo, A. C. B., de Farias, L. A., & Coelho, P. S. (2019). Service branding from the perspective of higher education administrators. Marketing Intelligence & Planning.‏
 • Foroudi, P., Yu, Q., Gupta, S., & Foroudi, M. M. (2019). Enhancing university brand image and reputation through customer value co-creation behaviour. Technological Forecasting and Social Change138, 218-227.
 • Ghaemmaghami Tabrizi, K., Moshabaki Esfahani, A., Naami, A., & azad, N. (2021). Proposing a Place Branding Model Based on Brand Attachment by Grounded Theory. Journal of Tourism and Development10(2), 93-108.
 • Ghasemi Mirzaei, M., Mousakhani, M. (2019). A Study of Factors Affecting the Brand Equity of University (Case Study: Qazvin Islamic Azad University). Journal of Development & Evolution Mnagement, 1397(35), 13-24.
 • Hamidizadeh, M. R., Balaghi Inalu, M. H., & Ataei, M. (2014). Investigation of the effective factors on brand equity enhancing with an emphasis on promotion and corporate image. Journal of Business Management6(4), 755-772.
 • Hashemnia, E., Bagherimajd, R. (2020). The Effect of Branding on Attracting International Students with the Mediating of Satisfaction and Loyalty of Brand in Higher Education. Management Researches, 13(48), 265-292.
 • Heidary, A., Khanlari, A., Mahdavi, S. (2017). Measuring Brand Equity of Higher Education Institutes and Universities (Case Study: Tehran Business Schools). New Marketing Research Journal, 7(3), 141-158.
 • Khanari, M. R., Safariyan Hamedani, S., Gholam Hosseinzadeh, O. K. (2020). Describing the model of relationships vetween brand commonents student behavior credibility and value of the university brand in the Iranian educational system, 12(1): 151-175.
 • Luque-Martínez, T., & Del Barrio-García, S. (2009). Modelling university image: The teaching staff viewpoint. Public Relations Review35(3), 325-327.
 • Malekzadeh, S., Navehebrahim, A., Abdollahi, B., Zamahani, M. (2019). Designing the Model of Promotion of Educational Brand of Payame Noor University. Research in School and Virtual Learning, 6(4), 59-74.
 • Mansoori, S., Karami, M., Abedini, M. (2013). Investigating the Use of Constructivism-Based Teaching Method in Higher Education: A Case Study of Social Sciences Department at Mazandaran University. Journal of Curriculum Research, 2(2), 101-118.
 • Mazurek, G., Korzyński, P., & Górska, A. (2019). Social Media in the Marketing of Higher Education Institutions in Poland: Preliminary Empirical Studies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), 117-133.‏‏
 • Nemati, M., Ahmadi, M., Ghafari, M., Dolati, H. (2020). The Effect of Perceptual Values of University Candidates on Brand Acceptance of Entrepreneurial University (Case Study: Imam Khomeini Naval Academy). Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 7(2), 94-108.
 • Panigrahi, S., Azizan, N. A. B., & Shamsi, I. R. A. (2021). Product Innovation, Customer Satisfaction, and Brand Loyalty of Using Smartphones among University Students: PLS–SEM Approach. Indian Journal of Marketing51(1), 8-25.
 • Pinar, M., Trapp, P., Girard, T., & Boyt, T. E. (2014). University brand equity: An empirical investigation of its dimensions. Jounal of Educational Management, 28(6), 616-634.
 • Rauschnabel, P. A., Krey, N., Babin, B. J., & Ivens, B. S. (2016). Brand management in higher education: the university brand personality scale. Journal of Business Research, 69(8), 3077-3086.
 • Rpan, L. M., Raney, A. A., and Zivnuska, S. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communications: An International Journal, 8 (2), 97-113.
 • Sánchez-Garcés, J., J Soria, J., Turpo-Chaparro, J. E., Avila-George, H., & López-Gonzales, J. L. (2021). Implementing the RECONAC Marketing Strategy for the Interaction and Brand Adoption of Peruvian University Students. Applied Sciences11(5), 2131.
 • Sazvar, A., Ghaedi, M., Mohamadi, E.(2019). The role of brand attachment power in the brand equity of higher education at international level. IRPHE. 2019; 25 (3) :123-145
 • Sharifsharifzadeh, M., Abdollahzadeh, G., Abbasi, L., Sharifi, M. (2019). Conceptual Modeling of Academic Brand Development in the Higher Agriculture Education: a qualitative case study. Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(48), 104-123.
 • Sung, M., & Yang, S. U. (2008). Toward the model of university image: The influence of brand personality, external prestige, and reputation. Journal of public relations research20(4), 357-376.
 • Termizer, L. and Turkyilmaz, A. (2012) Implementation of student satisfaction index model in higher education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3802 – 3806.
 • Thuy, V. T. N., & Thao, H. D. P. (2017). Impact of students’ experiences on brand image perception: the case of Vietnamese higher education. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14(2), 217-251.
 • Veloutsou, C., & Moutinho, L. (2009). Brand Relationships through Brand Reputation and Brand Tribalism. Journal of Business Research, 62(3), 314-322.
 • Wilson, E. J., & Elliot, E. A. (2016). Brand meaning in higher education: Leaving the shallows via deep metaphors. Journal of Business Research, 69(8), 3058-3068.
 • Youzbashi, A., Eskandar, F., Mohamadi, M. (2020).  investigation of relationship between professional ethics of higher education professors with student loyalty and the brand equity of the university, Research on Educational Leadership and Management, 4(16), 149-177.