کاربرد اقدام پژوهی در نظام آموزش عالی ( مطالعه موردی طرح دولت دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیارپژوهشکده مطالعات بنیادین علم و ّفناورى،دانشگاه شهیدبهشتى، تهران ، ایران

2 دکترى علوم سیاسى، دانشگاه شهید بهشتى ، تهران ، ایران

3 .استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و ّفناورى، دانشگاه شهید تهران، ایران

10.22080/eps.2023.22644.2077

چکیده

هدف: اصلی نگارندگان در این مقاله بررسی چگونگی پرورش نیروی خبره و توانمند در نظام آموزش عالی در راستای حل مسائل و معضلات کشور و یافتن راهکارهایی در این رابطه است. به منظور بهینه‌سازی عملکرد دانشگاه‌ها در روند توسعه علمی/ فرهنگی و پرورش افرادی خلاق و ارزش آفرین، مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی د‌انشگاه امام صادق علیه‌السلام، برای تحقق این هدف مهم یعنی حمایت از شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای نوآورانه و کارآفرینانه برای حل مسائل کشور، تلاش کرده است تا بهترین شرایط، امکانات و زمینه انتقال دانش جهانی را برای دانشجویان در جهت صیانت از نخبگان و ایده‌های آنان فراهم سازد و با برپایی «دولت دانشجویی»، مدل آموزشی (کار و تجربه) طراحی کند تا با استفاده از ظرفیت‎های نهاد دانشگاه و فارغ از دسته‎بندی‎های معمول سیاسی، نظام آموزش عالی در حل مسائل و معضلات موجود در جامعه مشارکت کرده و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خبره را بر عهده بگیرد.
روش‌شناسی: از این رو در این مقاله روش اقدام پژوهی مشارکتی، برای بیان گام‌های اصلی این طرح انتخاب شده است.
یافته‌ها: بر این اساس مهم‌ترین یافته‌های کلیدی این مقاله، این است که شکل‌گیری دولت دانشجویی منجر به ارتقای توانمندی‌های شغلی و حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموختگان می‌شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات: از طریق همکاری با دستگاه‌های اجرایی، تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه‌ها بر محور جنبه‌های عملی، برگزاری دوره‌های شبیه‌سازی شده مدیریتی و اجرایی، آماده‌سازی در روند اجرایی و مدیریتی شکل می‌گیرد.
نوآوری و اصالت: مهم‌ترین نوآوری این مقاله ارائه راهکارهای توانمندسازی نیروهای جوان برای ورود.....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Action research application in the higher education system (a case study of Imam Sadiq University's student government project)

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Sadabadi 1
 • Fahimeh Azmoudeh 2
 • Kiarash Fartash 3
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, A_Sadabadi@sbu.ac.ir.
2 Ph.D. in Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, F_Azmoodeh@sbu.ac.ir
3 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies , Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

The institution of the university in a community is the driving force behind the students' behavioral ethics and the spread of elitism and sophistication among them. The university can prove its work by nurturing a skilled and capable force. Of course, with the review of the process of higher education this is not very satisfactory. Therefore, in order to optimize the performance of higher education in the process of scientific / cultural development and nurture the creative and creative value of the Center for Innovation and Social Entrepreneurship of Imam Sadegh University, to support this important goal is to support efforts to identify problems and provide innovative solutions. Entrepreneurial and problem solving, it strived to provide the best conditions, facilities and opportunities for the transfer of global knowledge to our country's youth to protect the elites and ideas of Iranian youth. Therefore, with the establishment of a student government based on an educational model (work and experience) designed to empower participants in this project, utilizing the capacity of the university institution and devoid of the usual political categories. The steps of this plan are outlined in this article, using the action research method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher education
 • university
 • student government
 • entrepreneurship
 • creativity
 • Alvani, Mahdi; Sharifzadeh, Fattah (2013) Policy making process with revision, Tehran: Allameh Tabatabayi University, 4th edition (In Persian).
 • Alvani, Mahdi (2013) Decision making and determination of government policy, Tehran: Samt (In Persian).
 • Alvani, Mahdi, Pourezzat, Ali Asghar and Najabat, Aniseh (2014) The reasons for the ineffectiveness of Iran's policy in the field of poverty alleviation, Public Administration: 11-1(In Persian).
 • Attarzadeh, Mojtabi (2004) University inefficiency in the process of scientific and cultural progress of the country, epistemological studies quarterly, Islamic Azad University, spring and summer numbers 25 and 26 (In Persian).
 • Bashiriyeh, Hossein (2012) Teaching political knowledge: the foundations of theoretical and institutional political science, Tehran: Negah Moaser Institute, 3rd edition (In Persian).
 • Beiykzad, Jafar and Ali Reza Seyed Mofid (2013) Investigating the factors affecting the implementation of strategic resource planning in Iran's National Oil Products Distribution Company, Scientific Quarterly Journal of Human Resource Management in the Oil Industry, Year 6, Number 23, 65-75(In Persian).
 • California Department of Education (2020). Facts about English Learners in California - CalEd Facts. Available at: https://www.cde.ca.gov/ds/sd/cb/cefelfacts.asp(Retrieved June 17, 2021).
 • Cannice, M. V., (2021), the right moves: creating experiential management learning with chess, the international journal of management education. 25-33.
 • Dengler, Wilson (2012) Appreciation of a child Journety: Implementation of a cardiac action research project, Nursing Research and Practice.
 • Ferrin, Mothler (2002) Six sigma and simulation, so what's the correlation? Proceeding of the Winter Simulation Conference,
 • Ghasemi, Pooya (2010) Research in practice, Tehran: Research Institute of Education (In Persian).
 • Greenaway, R., (2019). Experiential Learning Articles and Critiques of David Kolb’s Theory, viewed 2 July. http:/www.reviewing.co.uk/research/experiential.learning.htm#26.
 • Hashempour, Vahid (2016) Action research method in the field of education, Marafet, No. 117(In Persian).
 • Hawasi, Fereshte and others (2016) The role of universities and higher education centers in training human resources, the second national conference on new approaches in education, September (In Persian).
 • Prager, E. Brown and A.Coden, (2020) Conference on Research and Development in Information Retrieval, pp. 2–7.
 • Jaffee, D. (2011). Globalization and web-Based technology, Available at: http://www.unf.edu/djaffee /virtualtran.htm, [Access Date: 14/11/2015].
 • internationalcareersfestival.org
 • Kevin B., Smith and W. Larimer, Christopher (2012) An introduction to the theory of public policy (a theoretical confrontation between rationalists and meta-positivists), translated by Hasan Danaei Fard, Tehran: Saffar(In Persian).
 • Malikpour Lepari, Kamran and Ali Delavar (2014) The role of university education on the creation of entrepreneurial spirit and ways to improve it, educational research, number 31, autumn and winter (In Persian).
 • Mamlok,Naaman (2017) Action research to promote chemistry teachers’ professional development – Cases and experiences from Israel and Germany. International Journal of Mathematics and Science Education.
 • Mazini, Amir Hossein (2016) Pathology of attracting university graduates to the labor market (with an emphasis on the role of science and technology parks), Iranian Higher Education Scientific Research Quarterly, 9th year, 2nd issue, summer (In Persian).
 • McNiff, Jane et al. (2012) Action research (design, implementation, evaluation)
 • translated by Mohammad Reza Ahanchian, Tehran, Rushd (In Persian).
 • Meyer, J (2006) Action research, the research process in nursing, oxford: Blackwell.
 • Ministry of Science and Technology Research (2017) skill-building courses in universities and higher education centers, Research and Technology Vice-Chancellor (In Persian).
 • Morehead, Gregory and Griffin, Rigi (2007) Organizational Behavior, translated by Seyyed Mahdi Alvani and Gholamreza Memarzadeh, Tehran: Marvarid, 11th edition (In Persian).
 • Moridian Pir Dosti, Ali (2016) Economic creativity in creative entrepreneurship (some countries of creative entrepreneurship), the first national conference of creative economy, Islamic Azad University, West Tehran branch (In Persian).
 • Ortiz Aragon, Alfredo& Kent Glenzer(2017). Undamming aid through action research: Seeking transformative reflective action,Vol15,Issue 1,2017,https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1476750317700253
 • Rashidi Al Hashim, Seyyed Ruknuddin (2013) Action Research, Hason, March and April Magazine, No. 29, pp. 95-110(In Persian).
 • Sarukhani, Bagher (2016) Research Methodology in Social Sciences, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies (In Persian).
 • Streubert, Carpenter (2011) Qualitative research in nursing, edit Philadelphia: Lippincott Williams.
 • Sugant, Rana (2014) A Framework for Measuring Service Quality of E-Learning Services, Proceedings of the Third International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences.
 • Taslimi, Mohammad Saeed (2012) Process analysis of policy making and decision-making, Tehran: Samt (In Persian).
 • Waddell, Steve (2011) Global finance as an action research domain: Testing the boundaries, Action Research 10(1):40-60.