بازخوانی سازه های ارتباط دانشگاه - صنعت - دولت و بررسی وضعیت آن در دفاتر ارتباط با صنعت (مورد پردیس فنی دانشگاه صنعتی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی. دانشگاه تهران. تهران. ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی. دانشگاه تهران. تهران . ایران

10.22080/eps.2023.22560.2074

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازخوانی و ارزیابی مؤلفه‌ها و ابعاد الزامات ارتباط دانشگاه – صنعت - دولت در پردیس دانشکده-های فنی دانشگاه اصفهان با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی مجموعه منابع علمی معتبر مرتبط با موضوع پژوهش بود که مبتنی بر معیارهای انتخاب منابع معتبر تعداد 66 منبع به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های حاصل در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی و کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. دستاورد تحلیل داده-ها در این بخش شناسایی سه سازه اصلی تعاملات سیاست‌محور، دانش‌محور و اقتصادمحور؛ و 8 بعد؛ تدوین سیاست علم و فناوری، استقرار نظام اشتراک اطلاعات، شورای سیاستگذاری و هماهنگی، تسهیل و توسعه دانش، ترمیم شکاف دانش و تولید، بازنگری رشته‌های تخصصی، تأمین مالی، توسعه مالی و تجاری‌سازی بود. در بخش کمی داده‌های گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساختة مبتنی بر دستاوردهای کیفی پژوهش، به صورت تصادفی برای نمونه 184 عضو هیأت علمی پردیس فنی، مدیران و معاونان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اصفهان به روش توصیفی همبستگی و مقایسه‌ای تحلیل شدند. دستاورد تحلیل داده‌های کمی پژوهش نشان داد؛ وضعیت موجود الزامات تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت در پردیس فنی دانشگاه اصفهان در ارتباط با سازه‌های اصلی تعاملات "اقتصادمحور"،"دانش‌محور"،"سیاست‌محور"مطلوب است. همچنین یافته‌های حاصل از اجرای آزمون فریدمن، اولویت سازه اصلی تعاملات اقتصادمحور را با مقدار آماره معادل (58/88) و میانگین 58/3 نسبت به سایر سازه‌های اصلی مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the communication structures of university-industry-government and examining its status in the offices of communication with industry (case of Isfahan University of Technology technical campus (

نویسندگان [English]

 • shahrbanoo khoshkab 1
 • Khodayar Abili 2
1 PhD in economics and financial management of higher education, Education, Psychology and Educational Sciences, Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Educational Management, Education, Psychology and Educational Sciences, Tehran, Tehran, Irantehran university
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and evaluate the dimensions and components of the requirements of the university-industry-government relationship in the campus of technical faculties of the University of Isfahan with a mixed approach. In the qualitative section of the statistical population, the collection of relevant relevant scientific sources, and the sample of 66 selected key scientific sources were based on the selection criteria of valid sources in qualitative studies. Using a systematic research method, a systematic review of the background and a more complex approach; the analyzed data were analyzed as open, central and selective coding. The achievement of information analysis is the development of a conceptual model including the three main categories of policy-oriented, knowledge-based and economics-centric interactions; And 8 sub-categories; Development of science and technology policy, establishment of information sharing system, policy and coordination council, facilitation and development of knowledge, repair of knowledge and production gap, review of specialized fields, financing, financial development and commercialization. In a small section; Out of a total of 270 faculty members of the Technical Campus, managers and deputies of the Office of Industry Relations of the University of Isfahan, 184 people were selected using Cochran's sampling formula and simple random sampling method. The results of the analysis of the data using the T-test and the Friedman test, indicate the optimal status of the calculated categories and the priority of interactions. Economics was studied from the point of view of other experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University
 • Industry
 • Government
 • Tripartite Communication Requirements
 • mixed Method
 • Adebowale, Boladale Abiola & Oyelaran-Oyeyinka, Banji (2012). University-Industry Collaboration as a Determinant of Innovation in Nigeria, Institutions and Economies (formerly known as International Journal of Institutions and Economies), 4 (1), 21-46.
 • Agrawal, A. (2001). University to industry knowledge transfer literature review and unanswered questions Internationa. Journal of Management Reviews, 3 (4), 285-302.
 • Ambos, T.C; Kristiina, M.J.B; Pablo, D. (2008). When Does University Research Get Commercialized? Creating Ambidexterity in Research Institutions. Journal of Management Studies, 45(8), 1424–1447.
 • Baba, Y. N. Shichijo, and S. R. Sedita (2009). How do collaborations with universities affect firms' innovative performance? The role of "Pasteur scientists" in the advanced materials field, Research Policy, 38 (5), 756-764.
 • Bagherinejad, Jafar (2008). University and industry communication system for technology development in Iran: Mechanisms and proposals. Science and Technology Policy Quarterly, 1(2), 1-14.
 • Breznitz, Shiri .M; O'Shea, Rory .P; & Allen, Thomas J. (2008).University Commercialization Strategies in the Development of Regional Bio clusters. Journal of Product Innovation Management.25 (2), 129-142.
 • Cannito, D. A. (2015). What are the antecedents of collaboration intensity between industry and universities in public subsidized projects? In DRUID Academy Conference 2015.
 • Chorev, S; & Anderson, A. R. (2006). Success in Israeli high-tech start-ups; Critical factors and process. Technovation, 26(2), 162-174.
 • D’Este, P. Patel, P. (2007), University–industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry? Research policy, (9), 1295–1313.
 • Dadour, Abbas; Manteghee, manouchehr; & Bagheri, Abolfazl. (2013). Presenting a model including key success factors for cooperation between universities and defense industries of the country, scientific-research journal of innovation management. 4(1), 25-52
 • Del Campo, a.a; Sparks, a; Hill, R.C; & Keller, R.T (1999). The transfer and Commercialization of university - developed medical imaging technology: opportunities and Problems. IEEE Transactions on Engineering Management. 46(3), 289-298.
 • DeVol, R. C; & Wong, P. (1999). America’s High-Tech Economy: Growth. Development and Risks for Metropolitan Areas (Santa Monica: Milken Institute).
 • Etzkowitz, H; & Leydesdorff, L. (2000).The dynamics of innovation: from national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relation". Research Policy, 29, 109–123.
 • Faiz, Ali; & Shahabi, Ali (2010). Evaluating and prioritizing the barriers of communication between university and industry (case study of Semnan city). Educational Leadership and Management Quarterly. 4(2), 124-97.
 • Farastkhah, Maqsood (2010). Examining the interaction model of higher education and university with other production and service systems. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 547, 45-64.
 • Fayuzhat, Ebrahim; & Taslimi Tehrani, Reza (2007). A survey of the scientific community on the relationship between university and industry in Iran today. Research paper of human sciences. 53 (1), 267-288.
 • Filippetti, Andrea; & Savona, Maria. (2017).University–industry linkages and academic engagements: individual behaviours and firms’ barriers. Introduction to the special section Technol Transfr. DOI 10.1007/s10961-017-9576-
 • Fontana, R; & Geunab, M. (2006) Factors Affecting University -Industry R&D Projects: The Importance of Searching Screening and Signaling. Research Policy.35, 309-323.
 • Franke, Nancy (2008). Measuring public service assessment and accountability to ourselves and other. Journal of planning education and research. 27(4), 499-506.
 • Gachie, Wanjiru (2020).Higher education institutions, private sector and government collaboration for innovation within the framework of the Triple Helix Model African. Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 12(2), 203–215.
 • Godarzi, Mehdi; Alizadeh, Hossein Reza; Gharibi, Jalil; & Mohseni Kiasri, Mustafa (2013). Pathology of science and technology policies in Iran, an analysis of five-year development plans. Technology Development Management Quarterly. 2(2), 1-25.
 • Godarzi, Mehdi; Jahaniar, Bamdad; Arabi, Mohammad; & Amiri, Maqsood (2012). The comprehensive model of technology commercialization in Iran's government research institutes, Technology Development Management, 1(1), 37-66.
 • Gold, A.h; Malhtra, A; Segars, A. H (2001). Knowledge management: An organizational capability Perspective, Journal of Management information System, 18(1), 185-214.
 • Hadjinicola, G. C; & Soteriou. A. C (2006). Factors Affecting Research Productivity of production and operations Management Groups: An Empirical Study. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences. 10, 1-16.
 • Hamilton, Clovia (2003). University Technology Transfer and Economic Development: Proposed Cooperative Economic Development Agreements under the Bayh-Dole Act, 36 J. Marshall L. Rev. 397 (2003).
 • Hanny, N; Felix, T; Margaret, J; Nelson, O. (2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation. Industrial Marketing Management, 40, 336-345.
 • Hijazi, Reza; & Mansour Hosseini, Payam (2013). Environmental inhibiting factors in the transfer and commercialization of nanomedical research results in Iran: a qualitative study. Pyavard Salamat magazine. 8(2), 154-168.
 • Hossain, M; Moon, J; Kang, H; Lee, S; & Choe, Y. (2012). Mapping the dynamics of knowledge base of innovations of R&D in Bangladesh: Triple helix perspective. Scientometrics, 90(1), 57-83.
 • Jafari Karfestani, Zahra; Ebrahimpour Azbari, Mustafa; Akbari, Mohsen (2020). The role of the influence of university and industry communication in improving the effective factors in the sustainable performance of small and medium enterprises. Science and Technology Policy Quarterly. 11(2), 34-17.
 • Jafarnjad, Ahmed; Mahdavi, Abdul Mohammad; & Khaleghi Soroush, Fariba (2005). Examining obstacles and providing solutions for the development of mutual relations between industry and university in Iran. Management knowledge. 71 (winter), 41-62.
 • Jenkins, J. C; Leicht, K. T; & Jaynes, A. (2006). Do High Technology Policies Work-High Technology Industry Employment Growth in US Metropolitan Areas, 1988-1998. F: 85, 267.
 • Keshavarz, Mohsen; Rahimi, Mohsen; & Salimi, Majid. (2012). the role of research and development centers in the innovation system, Sanat and University Journal, 3 (7-8), 44-35.
 • Khilji, E.S; Mroczkowski, T; &Bernstein, B. (2006). From Innovation to Invention: Toward Developing an Integrated Innovation Model for Biotech Firms, Journal of Product Innovation Management. 23, 528-540.
 • Kotrlik, W.J, E.G; Bartlett, C.C; Higgins & A.H. Williams (2002). Factors Associated with Research Productivity of Agricultural Education Faculty. Journal of Agricultural Education.43, 110-116.
 • Landry R; Amara, N; Ouimet, M. (2007).Determinants of knowledge transfer: evidence from Canadian university researchers in naturalsciences and engineering, Journal of Technology Transfer. 32, 561–592.
 • Leydesdorff, L; & Curran, M. (2004). Mapping university-industry government relations on the internet: The construction of indictors for a knowledge-based economy. Science and Technology Dynamics Nieuwe Achtergracht, 166 (101), 82-17.
 • Link, A., Scott, J. (2007). The economics of university research parks. Oxford Review of Economic Policy, 23(4), 661–674.
 • Lowe, J (1993). Commercialization of university research: A policy perspective Technology. Analysis & Strategic Management. 5(1), 27-37.
 • Lundvall& Bengt-Ake (2007). National Innovation Systems—Analytical Concept and Development Tool. Journal Industry and Innovation.14 (1), 95-119.
 • Mahdaviyan, Shiva; Manzari Tavakoli, Alireza; & Selajga Sanjar (2016). Interaction barriers between industry and universities of medical sciences in Iran. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 6(2), 214-227.
 • Majumder, M. A (2004). Issues and priorities of medical education research in Asia. Ann Acad Med Singapore.33 (2), 275-263.
 • Manning S – Massini, S and Lewin Y.A (2008). A dynamic perspective on nextgeneration offshoring, the global sourcing of science and engineering talent. Academy of Management Perspectives, 22(3), 35-54.
 • Masini, A; & Menichetti, E. (2012). The impact of behavioral factors in the renewable energy investment Decision making process: Conceptual framework and empirical findings. Energy Policy, 40, 28-38.
 • MeganPuri, Mohammad Reza; & Kalantari, Ismail. (2012). identifying factors affecting the choice of commercialization strategies of academic research in the field of nanotechnology in Iran, Entrepreneurship Development, 6(1), 47-66.
 • Megnigbeto, E. (2014). Triple helix of university، industry and government relations in West Africa. Scientometric, 2(3), 214-222.
 • Mohammad Hashemi, Zahra (2016). The relationship between university, industry and government relying on the role of mediating institutions (case study: knowledge, industry and market coordination centers). Rehiyaft magazine. 27(66), 75-88.
 • Naderi, Abolghasem (2003). The economics of Education, Yestron Publications, second edition.
 • Namdarian, Leila; Naimi- Sadigh, Ali (2018).Barriers to Commercialization of Research Findings in Humanities in Iran. Iranian Journal of Management Studies (IJMS).11(3), 487-518.
 • Niazi, Mohsen; & Shafai Moghadam, Elham (2014). Providing effective solutions to increase interaction between university and industry. The second national conference of industry and university interaction. Tehran. Kharazmi University.
 • Parandi, Mansour; Ghahrani, Mohammad; Abolghasemi, Mahmoud; & Farastkhah, Maqsood (2014). Obstacles to the commercialization of academic research results in the fields of basic sciences of Tehran universities. Quarterly Journal of Higher Education Association of Iran. 6 (4), 83-105.
 • Plewa, C. & Quester, P. (2007). Key Drivers of University-Industry Relationships: the Role of Organizational Compatibility and Personal Experience. Journal of Services Marketing, 21(5), 370–382
 • Powers, J. (2003). Commercializing academic research: resource effects on performance of university technology transfer. The Journal of Higher Education, 74 (1), 26–50.
 • Rasmussen, E., Moen, Ø. and Gulbrandsen, M (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518- 533.
 • Saadat Nia, Zahra; Abbas Nejad, Taibeh; & Mohammadi, Hananeh (2016). Drawing and analyzing the cooperation network between university and industry using the social network analysis approach (case study: Hormozgan University). Journal of Industrial Management. 9 (2), 309-328.
 • Safari, Saeed; Qazizadeh, Mustafa; & Taheri, Reza (2012). Examining the barriers of communication between faculty members and the industry sector in order to realize an entrepreneurial university. Scientific-research journal of executive management. 5 (10), 107-134.
 • Samadi Miyarklai, Hamza; & Samadi Miyarklai, Hossein (2012). Theories and patterns of communication between universities and industry in the knowledge-based economy. Rushd Tehnaviri magazine. 9(35), 59-70.
 • Seyed Naqvi, Mir Ali; Alipour, Behrouzan; & Saraji, Reza (2018). Identifying the causes of the weak relationship between the university and the industry and providing solutions to improve it. Majlis and Strategy Quarterly, 26(99), 35-61.
 • Shafizadeh, Hamid; & Mohseni Hoda (2012). The role of technology transfer offices and universities in knowledge commercialization. Journal of Industry and University. 5(17-17), 17-25.
 • Shahabi, Ali; & Moini, Ibrahim (2014). Modeling the role of university and industry in technology transfer with a systemic approach. Technology Development Management Quarterly. 2(4), 135-158.
 • Shakina E, A; & Shakina, E. A (2018). With or witout CU: a comparative study of efficiency of European and Russian corporate Universities. Journal of Intellectual Capital. 19(1), 96-111.
 • Shattock, M (2001). Knowledge Economy Development University-Industry Links, University of London. UNDP, the World Bank Perspective.
 • Shinn, T. (2003). The ‘Triple Helix’ and ‘new production of knowledge’ as socio-cognitive fields. In B. Joerges & H. Nowotny (eds.), Social studies of science and technology: Looking back, ahead: 103–116. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.
 • Siegel, Donald S; Waldman, David A; Atwater, Leanne E, Link; & Albert N. (2004). Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies. Eng. Technol. Manage. 2, 115-142.
 • Sobhani, Forough; Ebrahimi, Saeeda; & Jokar, Abdul Rasul. (2016). Scientific communication between university, industry and government in Iran based on the triple helix model in the field of agriculture. Research and Planning Quarterly in Higher Education. 23 (3), 2-41.
 • Spar, D. L. 1998. Attracting high technology investment: Intel’s Costa Rican plant. 11. World Bank Publications.
 • Sugandhavanija, P., Sukchai, S., Ketjoy, N. & Klongboonjit, S. (2011). Determination of Effective University-Industry Joint Research for Photovoltaic Technology Transfer in Thailand. Renewable Energy, 36, 600–607.
 • Sun, Y; & Negishi, M. (2010). Measuring the relationships among university, industry and other sectors in Japan’s national innovation system: A comparison of new approaches with mutual information indicators. Scientometrics, 85(3), 677-685.
 • Vaivodea, Irena (2015). Triple Helix Model of university–industry–government cooperation in the context of uncertainties Procedia. Social and Behavioral Sciences. 213, 1063 – 1067.
 • Wong, P. K., & Singh, A. (2013). Do co-publications with industry lead to higher levels of university technology commercialization activity? Scientometrics, 97(2), 245-265.
 • Xue, L (2006). Universities in Chain’s National Innovation System, Presented at the Second International Colloquium on Research and Higher Education. PolicyUNESCO Headquarters.1-33.
 • Ye, F. Y; Yu, S. S. & Leydesdorff, L. (2013). The Triple Helix of university-industry-government relations at the country level and its dynamic evolution under the pressures of globalization. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64, 2317–2325.
 • Yencken, J; & Gillin, M, A. (2006). Longitudinal comparative study of university research commercialization performance: Australia, UK and USA. INNOVATION: management, policy & practice, 8(3), 214-227.
 • Zhang, J. (2003). High-tech start-ups and industry dynamics in Silicon Valley. Public Policy Institute of California San Francisco.
 • Zhou, C. (2008). Emergence of the entrepreneurial university in evolution of the triple helix the case of Northeastern University in China. Journal of Technology Manageme. 3(1), 109-126