ارائه الگوی تاثیر تعاملات آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان با کتابداران بر تولیدات علمی: رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22080/eps.2023.22391.2070

چکیده

ارتباط اعضای‌هیات‌علمی و دانشجویان با کتابداران از عرصه‌های مهم در تعاملات دانشگاهی است که در افزایش ظرفیت علمی دانشگاه تاثیر دارد. هدف پژوهش تبیین الگوی تعاملات آموزشی اعضای‌هیات‌علمی و دانشجویان با کتابداران و تأثیر آن بر تولیدات علمی بود. روش پژوهش کیفی که با رویکرد داده‌بنیاد انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سوالات باز بود و به منظور گردآوری‌ اطلاعات‌ از‌ نمونه‌گیری نظری‌ باروش‌ هدفمند‌ استفاده‌ شد،‌ که 20 نفر از اعضای‌هیات‌علمی و کتابداران مشارکت داشتند. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظامند داده‌بنیاد کوربین و اشتراس(2008) انجام شد. بر اساس این طرح داده‌های گردآوری و از طریق کدگذاری باز، محوری، گزینشی مقوله‌ها، زیرمقوله‌ها احصا شدند. پس از مطابقت این کدها و حذف کدهای تکراری، کدهای مشترک تعیین و مقولات با پیشینه و مبانی نظری تطابق و مفاهیم مشترک بازنگری شدند. بعد از انجام عملیات کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم(کدها) مشابه از نظر معنایی تعیین و طبقه‌ بندی شدند. و مدل طراحی شد. یافته‌ها نشان داد از مجموع 139 کد باز شناسایی شده 43کد محوری و 15کد انتخابی شناسایی شدند که در قالب مدل پارادیمی شامل تعاملات و ارتباطات، تعامل تجربیات دانشی و دانش و اطلاعات ضروری بعنوان مقوله‌ی محوری و شرایط علی(آموزش مهارت‌ها و سواد اطلاعاتی، تعامل و تجربیات دانشی)، عوامل زمینه‌ای(نارسایی در اشاعه دانش، نارسایی فرهنگی – اجتماعی و نارسایی اقتصادی)، شرایط مداخله‌گر(ملاحظات خاص سازمانی و مضرات افشای اطلاعات پژوهشی)، راهبردها(ارتباطات دانشگاهی، فرهنگ‌سازی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات) و پیامدها(افزایش تولیدات علمی، مدیریت هزینه و کار تیمی) قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presentation of the influence of the Educational Interactions of faculty members and students with librarians on Scientific Products: Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Narimani 1
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
  • Mitra ghiasi 2
1 PhD Student , Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol
2 Assistant Prof. Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol
چکیده [English]

The relationship between faculty members and students with librarians is one of the important areas in academic interactions. It has a significant impact on the scientific capacity of the university. The purpose of this study was to provide a model for educational interactions among faculty members and students with librarians and their impact on scientific products. This research is based on qualitative approach and using Grounded Theory . Data collection tool was open questions and in order to collect information theoretical sampling was used with purposeful method, based on which the questions were distributed among faculty members and librarians. The analysis of qualitative data was carried out using coding method based on systematic design of grounded theory of Corbin and Strauss (2008). Accordingly, the required data were collected and through open coding, encoding - based, selective coding of categories, were recognized. After reviewing and comparing these codes, the common themes were identified and the subjects were reviewed with backgrounds and theoretical foundations of conformity and common concepts. After performing open coding, in axial coding, concepts were common and semantically similar. Finally, the model was designed. The results showed that in terms of knowledge sharing , knowledge experiences , knowledge and knowledge and knowledge and information as core categories and causal conditions ( skill training and knowledge literacy , interaction and knowledge experiences) , contextual factors ( university communication, culture and use of information and communication skills) and outcomes ( increased scientific production , cost management and team work) were identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Educational Interactions"
  • "Scientific Productions"
  • "Grounded Theory"

Extended abstract

The relationship between faculty members and students with librarians is one of the important areas in academic interactions. It has a significant impact on the scientific and research capacity of the university. The purpose of this study was to provide a model for educational interactions among faculty members and students with librarians and their impact on scientific products. This research is based on qualitative approach and using data - foundation method. Data collection tool was open questions and in order to collect information theoretical sampling was used with purposeful method, based on which the questions were distributed among faculty members and librarians. The analysis of qualitative data was carried out using coding method based on systematic design of grounded theory of corbin and strauss (2008). Accordingly, the required data were collected and through open coding, encoding - based, selective coding of categories, were recognized. After reviewing and comparing these codes, the common themes were identified and the subjects were reviewed with backgrounds and theoretical foundations of conformity and common concepts. After performing open coding, in axial coding, concepts (codes) were common and semantically similar. Finally, the model was designed. The results showed that in terms of knowledge sharing , knowledge experiences , knowledge and knowledge and knowledge and information as core categories and causal conditions (skill training and knowledge literacy , interaction and knowledge experiences) , contextual factors (university communication, culture and use of information and communication skills) and outcomes (increased scientific production , cost management and team work) were identified.

Introduction: the university is of The most familiar and popular hopeful institution for the development of scientific products in the country (Jami, 2011). The institution of the university is one of the main cultural-scientific institutions of any society that places the burden of education on the youth of any society according to the three basic missions: knowledge production (research), knowledge transfer (education) and providing scientific-social and cultural services (publication). Is responsible and must show a comprehensive effort in the creation and growth of scientific professionals in the community itself (Bagheri Heidari, 2016). One of the new missions in universities is to increase scientific and research productions. Given that scientific production in universities is one of the indicators of dynamism and maturity of societies, one of the powerful resources and tools for the production of science and research can undoubtedly be the use of libraries and databases. Named intelligence services, which in the last two decades has caused an upward trend in the production of science in the world and also in Iran (Ghaffari et al., 2019). Therefore, if we consider the university as a system, the activities of the library and librarians as a subsystem affect the performance of the whole system. And shows the importance of identifying teacher-student educational and research interactions with librarians in the process of scientific production. The importance of collaboration between librarians and academics in enhancing the academic success of students and research capacity has been increasingly recognized in universities. The purpose of this paper is  to identify the factors affecting the educational and research interactions of faculty members and students with librarians on scientific products.

Methodology:  This research is based on qualitative approach and using data - foundation method. Data collection tool was open questions and in order to collect information theoretical sampling was used with purposeful method, based on which the questions were distributed among faculty members and librarians. The analysis of qualitative data was carried out using coding method based on systematic design of grounded theory of corbin and strauss (2008). Accordingly, the required data were collected and through open coding, encoding - based, selective coding of categories, were recognized. After reviewing and comparing these codes, the common themes were identified and the subjects were reviewed with backgrounds and theoretical foundations of conformity and common concepts. After performing open coding, in axial coding, concepts (codes) were common and semantically similar. Finally, the model was designed..

Discussion and results:  The results showed that in terms of knowledge sharing , knowledge experiences , knowledge and knowledge and knowledge and information as core categories and causal conditions ( skill training and knowledge literacy , interaction and knowledge experiences) , contextual factors ( university communication, culture and use of information and communication skills) and outcomes ( increased scientific production , cost management and team work) were identified. In this research, the teacher-student educational interaction with the librarian is considered as a pivotal phenomenon, because its traces exist in parts of scientific-research productions and play a pivotal role. Causal conditions: a category that directly affects the central category, ie the educational interaction of teacher-student with the librarian. Three categories of interactions and communication, interaction of knowledge experiences and necessary knowledge and information were identified as causal conditions affecting the central phenomenon. Intervener Conditions: General context conditions that can affect the main issue. Organizational specific considerations and the disadvantages of disclosing research information have been identified as two intervening categories affecting the central phenomenon. Underlying conditions: Inadequacy in knowledge dissemination, socio-cultural failure and economic failure have been identified as underlying conditions affecting the central phenomenon. Strategies: Specific actions or interactions that result from a phenomenon. Academic communication, culture building and the use of information and communication technology were identified as strategies in this study. Many interviewees believe that teacher-teacher-student, teacher-student, teacher-student-librarian interactions, holding conferences and training sessions between professors, students, and librarians improve university communication. Also, the use of new educational and communication technologies and strengthening the culture of teamwork and knowledge sharing increases the desire of individuals to conduct research in the direction of scientific production.

Conclusion: Based on the findings of the present study, interactions and communication, interaction of knowledge experiences and necessary knowledge and information are conditions that affect the impact of educational interactions between faculty members and students with librarians on scientific products. This effect, however, is not a pure effect but is mediated by other factors. In fact, the intervening conditions and mediators guide such influence. These conditions include specific organizational considerations and the disadvantages of disclosing research information. These factors can influence scientific productions by influencing the research interactions of faculty members and students with librarians. Strategies and strategies affecting the educational interactions of faculty members and students with librarians include: academic communication, culture building, and the use of information and communication technology.

Since the Cooperation is the most important strategy for the development and empowerment of the university. It is suggested in of interaction between professors and students with librarians use influential, decision-making, creative and innovative managers in policy-making and planning in order to take steps to improve scientific productions through comprehensive planning and culture-building.

Keywords: Educational Interactions, Scientific Productions, Grounded Theory,.

 

Reference:

Bagheri Heydari, F. (2016), Effective Factors on Academic Identity of Students (Case Study: Payame Noor, Azad and None-Profit University).Iranian Journal of Culture in the Islamic University, 5 (17), 587-600, (Persian).

ghaffari, S., rahimzadeh, R., faraji, A. (2019). Evaluation of Factor affecting the use and utility of information Zhayganhay Joined by Faculty members of Tabriz University of Medical Sciences during 2018-2019. , 12(45), 75-89.

Jami, Fahimeh (2011). Evaluation in the Department of Mathematics, Faculty of Education, Herat University. Master Thesis. Shahed University. (In Persian).

Strauss, A.Corbin J (2011). Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Methods. Translated by Buick Mohammadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian).

Funding: There is no funding support

Conflict of interest: Authors declared no conflict of interest

Acknowledgments: The authors wishes to thank the respectful who helped this research

Asemi, A.; Zalzadeh, E. (2012). Information systems with emphasis on library and information systems. Tehran: Ketabdar.[In Persian]
Arua, U. (2011). A Framework of Cooperation between Academic Staff and Library Staff for a Meaningful University Education for Students. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 510. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/510
Bagheri Heidari, F. (2016). Effective Factors on Academic Identity of Students (Case Study: Payame Noor, Azad and None-Profit University). , 5(17), 587-600.[In Persian]
Borrego, Á. Jordi A., Cristóbal U., (2018). Librarians as Research Partners: Their Contribution to the Scholarly Endeavour Beyond Library and Information Science. The Journal of Academic Librarianship,44(5). DOI:10.1016/j.acalib.2018.07.012
Beiraghipanah E, Askari A, Naami A, Rousta A.(2020), Presenting a local marketing model with emphasis on consumers' attitudes in order to buy Iranian products with a customer information behavior approach.; (2)7.URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2946-fa.html.[In Persian]
Danaeifard, H., Khaefelahi, A., & Yazdani, S. (2011). Determining universities’ external and internal factors affecting academic members’ morale. Higher Education Letter, 4(14), 9-29. [In Persian]
Farasatkhah, M. (2019). Qualitative Research Methodology in Social Sciences with imphasis on "Grounded Theory" (GTM grounded theory). Tehran: Agah Publications[In Persian]
Gabbay, L. K.; Shoham, S. (2016), Scholarly communication and academic librarians, Library & Information Science Research 38 , 170–179. 10.1016/j.lisr.2016.04.004
ghaffari, S., rahimzadeh, R., faraji, A. (2019). Evaluation of Factor affecting the use and utility of information Zhayganhay Joined by Faculty members of Tabriz University of Medical Sciences during 2018-2019. Journal of Knowledge Studies, 12(45), 75-89. [In Persian]
Gullbekk, E., Skagen, T., Westbye, H., Gasparini, A., Anderson, A., & Lönn-Stensrud, J. (2019). Library interactions: Developing research-based teaching and learning. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 11(1). https://doi.org/10.15845/noril.v11i1.2771
Hariri, N., (2016). Principles and Methods of Qualitive Research. Tehran: Islamic Azad University, [In Persian]
Hassanzadeh, M. (2011). Scientometrics in Organizations as a New Role for Library and Information Science Professionals.  Iranian Journal of Information Processing & Management , 26 (4) .1337-1348. [In Persian]
Hosseini, Z., Izadi, S., & Alizadehsani, M. (2019). Analysis of the internal and external environment of Educational Affairs in University of Mazandaran based on strategic planning. Journal of Educational Planning Studies, 7(14), 97-114. doi: 10.22080/eps.1970.2127[In Persian]
Huang, H.; Kai Wah Chub, S.; Yuyang Liuc, L.; Zhengc, P.Y. (2017), Understanding User-Librarian Interaction Types in Academic Library Microblogging: A Comparison Study in Twitter and Weibo ,The Journal of Academic Librarianship, 43( 4): 329-336 http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2017.06.002
Jafarzadeh, M. (2014). Designing a conceptual model to evaluate the level of interaction in Iran's electronic education system. PhD thesis, Payam Noor University. [In Persian]
karamkhani, Z., Salehi Omran, E., Hashemi, S., & Mehralizadeh, Y. (2019). Analysis of obstacles to approach professional advice in Iranian universities with an emphasis on educational planning. Journal of Educational Planning Studies, 7(14), 28-47. doi: 10.22080/eps.1970.2130. [In Persian]
kolaei darabi, R., Taghvaeeyazdi, M. (2019). Study of the effect of educational and research dimensions on sustainable development of universities in order to present a model (Case Study of Mazandaran Islamic Azad Universities). Journal of Educational Planning Studies, 7(14), 146-171. doi: 10.22080/eps.1970.2129 [In Persian]
McBurney, J., Hunt, S., Gyendina, M. L., Brown, S. J., Wiggins, B. A., & Nackerud, S. A. (2020). Library research sprints as a tool to engage faculty and promote collaboration. Portal: Libraries and the Academy, 20(2), 305-338. https://doi.org/doi:10.1353/pla.2020.0016
Moradi Moghadam, H. (2019). The Role of Libraries in Research: The Transformation from a Traditional Role to a New Role in Service Delivery. Vista E-Journal. Accessed at https://vista.ir/m/a/moue6 [In Persian]
Narimani H, Tahmasebi Limooni S, ghiasi M.(2021). Presenting a Model for the effect of research interactions between the Faculty Members and Students with Librarians on Scientific Outputs: a Grounded Theory approach. Human Information Interaction . 8(1);82-93. URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2956-fa.html [In Persian]
Nguyen, T. L., & Tuamsuk, K. (2021). Faculty–librarian administrative structure and collaborative activities supporting teaching and research at Vietnamese universities: A qualitative study. IFLA Journal. 47(2), 236-249. doi:10.1177/0340035220944945
Pourjamshidi, M. (2016). The Study of the Interaction Preferences Power of the Students of Web-based Instruction Courses Learning Styles. Educational Psychology, 12(39), 175-197. doi: 10.22054/jep.2016.4123[In Persian]
Saif, A. (2014). Modern educational psychology: psychology of learning and education. Edit 6. Tehran: Duran. [In Persian]
Shahidi, F,. Zarif Sanyaani, N. (2013). Interaction in E-learning. nterdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 4(3), 49-50[In Persian]
Strauss, A.Corbin J (2011). Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Methods. Translated by Buick Mohammadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. [In Persian]
Tabasi, Z. Sayedi Nazarlu, Tr. (2011). Interaction in the e-learning environment. Rahevard Noor. 36(14). [In Persian]
Yazdani, F. (2013). Theoretical foundations of e - learning. Tehran: Chapar. [In Persian]
Yousef, A., (2010) "Faculty Attitudes toward Collaboration with Librarians". Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 512. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/512.
Zhiyi, S.; Yongminga,L.; Wu, K,; Guo, Y.; Feng, F.; Hui, F.; Niu, Y.; Zheng, Y.(2018). How academic librarians involve and contribute in research activities of universities? A systematic demonstration in practice through comparative studies of research productivities and research impacts. The Journal of Academic Librarianship, 44(6), 805-816. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.09.015
zolfagharian, m., aminbeidokhti, a., & jafari, s. (2018). Structural Relationship of Faculty-Student Interaction and Faculty’s Active Teaching Method with Students’ Competencies development by Mediating the Knowledge Acquisition %J Journal of Research in Educational Science. 12(40), 181-204. doi:10.22034/jiera.2018.65182. [In Persian].