ارائه مدلی برای توانمندسازی پژوهشی دانش‌آموزان متوسطه استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ۱. دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.22080/eps.2023.23221.2106

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان متوسطه استان هرمزگان است. این پژوهش در گروه پژوهش آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی طبقه‌بندی می‌شود.
روش­شناسی: روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل محتوا است. مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی، در برگیرنده صاحب نظران دارای تألیفات و سوابق پژوهشی مرتبط با حوزه توانمندسازی پژوهشی بود. روش پژوهش در بخش کمی روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری در بخش کمی، شامل تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان هرمزگان در سال تحصیلی 1400- 1399 که تعداد آنها برابر با 126274 نفر بوده است. برای تعیین مشارکت کنندگان، در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر معیار استفاده شد که پس از 20 مصاحبه، داده­ها به اشباع نظری رسید. برای تعیین حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای  بر اساس جدول مورگان از بین دانش آموزان متوسطه اول 265 و دانش­آموزان متوسطه دوم 119 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه­ساختاریافته بود. اعتبار داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های اعتبارپذیری و انتقال‌پذیری از طریق خودبازبینی پژوهش‌گران و هم‌سوسازی داده‌ها و اعتمادپذیری  با هدایت دقیق جریان جمع‌آوری اطلاعات و هم‌سوسازی پژوهش‌گران تعیین شد. همچنین برای اطمینان بیشتر از روش توافق بین دو کدگذار و ضریب کاپا استفاده شده است. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته ای  33 گویه­های بسته پاسخ بود. برای سنجش روایی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌ها با نمره کل پرسشنامه مربوطه محاسبه شد.
یافته­ها: در این پژوهش 5 مضمون اصلی شناسایی شد :که عبارتند از روحیه پژوهش‌گری، عوامل بازدارنده، راه‌کارهای ارتقاءبخش، تسهیل‌گران توانمندسازی پژوهش و عوامل مؤثر توانمندسازی پژوهشی.
نتیجه­گیری و پیشنهادات: وجود امکانات و فرصتهای آموزشی و پژوهشی می تواند شرایط لازم را برای افزایش توانمندسازی پژوهشی تسهیل کند. به این ترتیب که وجود ظرفیتها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به واسطه امکان تفکر خلاق و انگیزه، توانمند سازی پژوهشی را ارتقا می دهد.
نوآوری و اصالت: شناسایی عوامل بازدارنده، راه های ارتقا بخش، عوامل موثر و  عوامل تسهیل­گر و ارایه مدلی برای توانمندسازی پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Research Empowerment of High School Students in Hormozgan

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abyar 1
  • kolsom Nami 2
  • Nader Gholi Ghoorchian 3
  • Mehdi Bagheri 4
1 Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Professor, Department of Educational Sciences, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to present a model for research empowerment of high school students in Hormozgan province. This research is classified in the mixed research group of sequential exploratory design
Methodology: The research method in the qualitative part is content analysis. The potential contributors in the qualitative section included experts with research records related to the field of research empowerment. The research method in the quantitative part is descriptive-analytical. The statistical population in the quantitative section includes all secondary school students of Hormozgan province in the academic year 2019-1400, whose number is equal to 126,274 people. To determine the participants, in the qualitative part, a purposeful sampling method based on criteria was used, and after 20 interviews, the data reached theoretical saturation. To determine the sample size in the quantitative part, using stratified random sampling method based on Morgan's table, 265 first and 119 second high school students were selected. The data collection tool in the qualitative part was semi-structured interviews. The validity of the data was determined by using the techniques of reliability and transferability through researchers' self-review and data alignment, and reliability was determined by carefully directing the flow of information collection and researchers' alignment. Also, for more certainty, the method of agreement between two coders and the Kappa coefficient have been used. In the quantitative part, the data collection tool was a researcher-made questionnaire with 33 closed-ended items. To measure the validity of this questionnaire, using the item analysis method, the correlation coefficient between the items and the total score of the respective questionnaire was calculated
Results: In this research, 5 main themes were identified: the spirit of research, inhibiting factors, improvement solutions, facilitators of research empowerment and effective factors of research empowerment.
Conclusions and suggestions: The existence of educational and research facilities and opportunities can facilitate the necessary conditions for increasing research empowerment. In this way, the existence of appropriate educational and research capacities and facilities promotes research empowerment through the possibility of creative thinking and motivation
Innovation and originality: identifying the inhibiting factors, ways of improvement, effective factors and facilitating factors and providing a model for research empowerment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Research Empowerment
  • Students
  • High Schools

Extended Abstract

Introduction:  Research and innovation develops in societies for which the educational and cultural system has provided a suitable context. Therefore, research can be considered as one of the most important goals of education along with education, and among them, schools and teachers have a very important and sensitive task that can, in addition to research activities, the spirit and motivation of research and the right methods of research in Institutionalize students. Helping students connect their academic research with their creative writing processes is a challenge, but if realized, it can provide a valuable pathway between their personal experiences and the social world under study . The educational system of any country, the basis of any idea, depends on the support of the educators of that country. One way to strengthen students' research and problem-solving skills is to empower them with research. Expanding this capability is one of the basic missions of educational organizations. Research along with education is one of the important tools of educational organizations in the production of science and knowledge that should be given special attention. Education, as the mother of all organizations, has a decisive role in the development of research activities in any country, and the process of education, which is a tool for the development of science, can be achieved through research.

Methods: This research was an applied research and its method was exploratory mixed research according to the objectives of the research. In this approach, first qualitative data are collected and analyzed, then in the second stage, quantitative data were collected and analyzed. Finally, both qualitative and quantitative analysis were examined together.The field of research in the qualitative sector The field of research in the qualitative sector included experts with research writings and records related to the field of research empowerment. To select the sample, purposive sampling method was used. The basis for stopping sampling was based on theoretical saturation in the data. In this study, sampling and interviewing with participants continued to the point (20 interviews) that the researcher was convinced that conducting subsequent interviews would not add anything to the data and categories.The statistical population of the research in the quantitative section at this stage (model test) includes the statistical population in the quantitative section, including all high school students in Hormozgan province in the academic year 1300-1499, whose number was equal to 126274 people, of which 384 (265 of First high school students and 119 high school students will be selected and studied through Krejcie Morgan table and stratified random sampling.In the qualitative part, data were collected through semi-structured interviews with (key experts and informants in the field of research were used in all educational institutions, as well as individuals with research writings and records related to the field of research empowerment).A questionnaire was used to collect quantitative data of this study. The questionnaire was developed by the researcher based on the achievement of the qualitative stage of the research and the proposed model of research empowerment. This questionnaire has 33 items that include 6 dimensions (research spirit, deterrents, promotion strategies, empowerment facilitators, the role of the education institution and international factors). To answer the questions, there are five options. Likert has been used as strongly agree (5), agree (4), have no opinion (3), disagree (2) and strongly disagree (1). Therefore, the minimum score of each subject in this questionnaire was 33 and the maximum was 165. To assess the validity of this questionnaire using item analysis method, the correlation coefficient between items with the total score of the relevant questionnaire was calculated. The lowest and highest correlation coefficients of the items were in the range of 0.62-0.86, which was significant at the level of 0.0001. The reliability of the whole instrument was calculated using Cronbach's alpha method of 0.80.

Results: According to the research findings and the integration and summary of the basic content obtained from interviews with potential research participants, the following results were obtained. The basic themes extracted were placed within the framework of five factors as the first level organizing themes. These components include (research spirit, deterrents, promotion strategies, research empowerment facilitators and effective factors in research empowerment). All of these organizing themes each have a number of basic themes that should be considered in achieving the selective theme of the research empowerment model. This structure of research spirit includes: personality factors, intrinsic factors, educational factors, planning skills, self-monitoring skills, the role of information analysis, goal setting skills and time management, communication role, the role of creativity, the role of intellectual perspective, The role of problem solving ability is cyber search skills and teamwork skills. Deterrents include: lack of parental support, lack of teacher support, administrative bureaucracy, students' research capacity, lack of budget and infrastructure, and lack of counselors and people familiar with research work in schools. Upgrading strategies include: approving the budget, creating a family culture, hiring researchers, and changing the evaluation method. Empowerment facilitators include: activating research centers, empowering principals, empowering teachers, establishing effective communication between school and research center, and writing research-oriented textbooks. Effective factors include: establishing effective communication between school and research center, writing research-oriented textbooks, research-oriented schools separate from education-oriented schools, training of research guides, communication with international research centers and learning English, which should be developed in your model. Student management should be considered.

Conclusion: By holding educational workshops, scientific sessions, critique chairs and theorizing in the field of research empowerment in teachers and other educational staff, the field of increasing research empowerment among students will be provided. To apply and realize more research empowerment, change traditional teaching methods and evaluate and replace them with new methods and change and update the content to suit the needs of learners, as well as change teachers' attitudes toward knowledge Learners and their abilities are essential. It is growing regularly and the educational environments and methods governing them play a key role in achieving these goals. Fostering student research to promote this spirit among them is another suggestion of this research..

Funding :There is no funding support

Conflict of interest: Authors declared no conflict of interest

Acknowledgments: Hereby, we are grateful for the efforts of the supervisor and respected professors in conducting this research.

 

Atweh, B., Burton, L. (1995). Students as researchers: Rationale and critique. British Educational Research Journal , 21 (5), 561-575.
Bejerholm, U., & Björkman, T. (2011). Empowerment in supported employment research and practice: Is it relevant?. International Journal of Social Psychiatry, 57(6), 588-595.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (2000). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482.
Dimitriades, Z., & Kufidu, S. (2004). Individual, job, organizational and contextual correlates of employment empowerment: Some Greek evidence. EJBO-Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies.
Dostál, J., & Gregar, J. (2017). Inquiry-based instruction: Concept, essence, importance and contribution (p. 31). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Feng,X., Reinhardt JD., Li. J4.(2019). Development and psychometric testing of the Research Competency Scale for Nursing Students: An instrument design study, Nurse Educ Today 27(79),198-203
Halpern.(2000).Educational psychohogy (4.Ed) Boston:Hough mifilin co.
Heidari- Soureshjani S, Drees F, kazemi A, Torabi-Farsani Z.(2018) Study of the relationship between Educational- Research Environment and Research Interest in students, 10 (1) ,56-62. )in persian
Howard, V. (2021). Undergraduate mental health nursing students’ reflections in gaining understanding and skills in the critical appraisal of research papers–An exploration of barriers and enablers. Nurse Education in Practice, 55, 103143.
Jacobs, R. J., & Kane, M. N. (2021). Predictors of research self efficacy in first-year osteopathic medical students. International Journal of Osteopathic Medicine, 39, 26-31.
Khaksar, H; Malekpour Afshar, Ezzatullah (2021). How could I encourage my students to learn and research in social studies? Quarterly Journal of Studies and Research in Behavioral Sciences, 3(6), 57-65. )in persian(
Mehdipour Shirvani, A. (2019). Investigating effective factors on teachers' research empowerment. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
Moriarty, J. (2018). Empowering students as researchers: Teaching and learning autoethnography and the value of self-narratives. In Teaching Narrative (pp. 175-189). Palgrave Macmillan, Cham.
Myers, c. (2015). Teaching critical thinking. Translation: Abili, Khodayar, Tehran: Samt Publications.
Nabiei, E., Kazempour, E., & Shakibaei, Z. (2020). Identifying Dimensions and Components of the Development of Students’ Research Thinking through Education Courses. Thinking and Children, 11(1), 229-247. . )in persian(
Rabi, Sima; Asghari, Nasim. (1401). Investigating the types of understandings of middle school students in facing the geometric shape. Educational and School Studies, No. 31, 387-354. . )in persian(
Roeini, E. (2016). A case study of Jaberban Hayan project. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Educational Sciences, field of educational research. )in persian(
 Rubin, C, L.,  Martinez, L, S., Tse, L., Brugge, D., Hacker, K., Pirie, A and Leslie, L, K. (2016).  Creating a Culture of Empowerment in Research: Findings from a Capacity-Building Training Program. Prog Community Health Partnersh. 10(3): 479–488.
Sabbaghi, F., & Salehi, K. (2021). Identifying facilitators and inhibitors of developing research spirit in children. Thinking and Children, 12(1), 125-158. . )in persian(
Safari, Y., Navazeshkhah, F., Azizi, M., Ziaei, M., Sharafi, K. (2015). The Effective Factors on the Postgraduate Students’ Interest and Participation in Performing Research Activities - Case Study: Kermanshah University of Medical Science. Future of Medical Education Journal, 5(2), 3-9. . )in persian(
Safari, Y., Navazeshkhah, F., Azizi, M., Ziaei, M., Sharafi, K. (2015). The Effective Factors on the Postgraduate Students’ Interest and Participation in Performing Research Activities - Case Study: Kermanshah University of Medical Science. Future of Medical Education Journal, 5(2), 3-9. doi: 10.22038/fmej.2015.4454
Sandelowski, M. and Barroso, J. (2007). Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health, 26 (2): 153-170.
Scott, J. (2018). Collaborative learning, translated by Seyed Mansour, Marashi, and Mohammad, Amini. Tehran: School Publications.
Seyed Abbaszadeh, M.(2005). Introduction to Educational Planning. Author's booklet, Tehran. )in persian(
Shafii Sarostani, M; Jahani, J; Mousavipour, S R. (2017). The relationship between learning styles and research spirit of second year high school students. Journal of Teaching and Learning Studies, 10(1), 230-244. . )in persian(
Taghvaeeyazdi,M. (2021). Investigating the role of research teachers in strengthening and developing the research thinking of elementary students, Managing Education in Organizations, 9(2), 11-33 )in persian(
Throne, R., & Bourke, B. (2022). Online research supervisor engagement: Fostering graduate student researcher positionality. In Research Anthology on Doctoral Student Professional Development (pp. 398-412). IGI Global.
Wilson, E., & Flanagan, N. (2021). What tools facilitate learning on placement? Findings of a social work student-to-student research study. Social Work Education, 40(4), 535-551.
Zanderzavi,S & Farari,F. (2013). Participatory practical research as an empowering educational approach (the experience of the enthusiastic child-friendly center). Iranian Journal of Social Studies, 8(2), 75-103. . )in persian(