شناسایی مولفه های دانشگاه سبز در بستر پارادایم دانشگاه نسل پنجم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی - دانشکده علوم انسانی- دانشگاه مازندران، بابلسر- ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر ،ایران،

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران

10.22080/eps.2023.24677.2156

چکیده

هدف: هدف  این پژوهش  شناسایی مولفه  های  دانشگاه سبز در بستر پارادایم  نسل پنجم دانشگاه است . 
روش شناسی : روش پژوهش کیفی از نوع فراترکیب است .  جامعه اماری شامل  مقالات مرتبط با موضوع است  که در پایگاه­های اطلاعاتیSID, Science Direct, Irandoc, PubMed,Iranmedex, Google scholar   منتشر  شده بود. و روش نمونه گیری به صورت هدفمند  بود که براساس ملاک­های از پیش تعیین­شده ، مقالات مناسبی که به دو زبان انگلیسی و فارسی در زمینه مولفه­های دانشگاه نسل­پنجم و دانشگاه­سبز منتشر شده­بودند انتخاب و محتوای مقالات به­دقت مطالعه و تحلیل شدند که در کل ۳۷ مقاله شناسایی شد که در تحلیل نهایی ۸ مقاله  مورد استفاده قرار گرفت .   ابزار گرد اوری داده ها چک لیست STROBE است.  تجزیه و تحلیل داد­ها با استفاده از  تحلیل­مضمون  انجام­گردید. ابتدا مضامین­پایه استخراج و بعد با ستنز مفاهیم پایه،  مفاهیم سطح ­اول و سطح ­دوم استخراج گردید.
یافته ها :بر اساس تحلیل داده ها ۲۱۰ مفهوم استخراج گردید که این مفاهیم  در قالب ۵۷ دسته مقوله بندی شدند و در نهایت ۶  مقوله های اصلی که شامل ،حکمرانی دانشگاه ، فرهنگ سازمان های نسل پنجم ، سه رکن پایداری ، آموزش سبز ، پژوهش سبز و ارتباط دانشگاه با جامعه  بودند ، به عنوان الگویی برای پیکر بندی دانشگاه سبز استخراج شد .
نتیجه گیری و پیشنهادات :  پارادایم نسل پنجم دانشگاه میتواند بستری مناسب برای پیکربندی مجدد دانشگاه سبز داشته باشد. دانشگاه نسل پنجم در خود  زیست بومی دارد که در آن  میتوان فرصت هایی برای نوآوری­های سبز وبه تبع آن دانشگاه سبز را فراهم کند. دانشگاه سبز مسیری برای پاسخگو بودن دانشگاه به جامعه است و مسئولیت اجتماعی دانشگاه را برای توسعه پایدار نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of the green university in the context of the fifth generation university paradigm

نویسندگان [English]

  • soleiman zand 1
  • Ebrahim Salehi Omran 2
  • zeynab karamkhani 3
1 PhD .student , Higher Education Development Planning, Faculty of Humanities, University of Mazandaran, Babolsar, Iran,
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, University of Mazandaran, babolsar , Iran,
3 Assistant Professor of Educational Sciences, Faculty of Humanities, University of Mazandaran, Babolsar, Iran,
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to identify the components of the Green University in the context of the fifth generation university paradigm.
Methodology: Qualitative research method is a hybrid type. The statistical community includes articles related to the topic that were published in SID, Science Direct, Irandoc, PubMed, Iranmedex, Google scholar databases. And the sampling method was purposeful, based on predetermined criteria, suitable articles that were published in both English and Farsi languages in the field of the components of Nesl-5th University and Sabez University were selected and the content of the articles was selected. They were carefully studied and analyzed, and a total of 37 articles were identified, of which 8 articles were used in the final analysis. The data collection tool is the STROBE checklist. Data analysis was done using thematic analysis. First, basic concepts were extracted and then basic concepts, first-level and second-level concepts were extracted.
Findings: Based on the data analysis, 210 concepts were extracted, and these concepts were categorized into 57 categories and finally 6 main categories, which include university governance, culture of fifth generation organizations, three pillars of sustainability, green education, green research. and the relationship between the university and the society, was extracted as a model for the configuration of the green university.
Conclusions and suggestions: The paradigm of the fifth generation university can be a suitable platform for the reconfiguration of the green university. The fifth generation university has a local environment in which it is possible to provide opportunities for green innovations and, consequently, a green university. Green University is a way for the university to be responsive to the society and shows the social responsibility of the university for sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : fifth generation university
  • green university
  • fifth spiral
  • sustainable development

Introduction: Universities should be responsible for the development of the country in which they operate. They should provide solutions through multi-stakeholder collaborations and develop tools and models to solve social problems. While the proposed green universities enable the production of green knowledge and innovation in their main process, higher education institutions are one of the main factors in achieving environmental sustainability both inside the academic environment and outside it in large communities. Accordingly, universities' knowledge and innovation generated by non-linear innovation models are critical because of the cascading effects on the entire education system, including secondary, primary and preschool levels. In this regard, it is necessary to reconfigure the traditional knowledge and innovation processes of universities to implement the non-linear five-helix innovation model. However, the transformation of economies is so complex that it requires the production and dissemination of multifaceted knowledge. Hence, the five-helix model as a fluid and heterogeneous innovation network is the superior strategy for knowledge creation and innovation in the direction of sustainable green knowledge development. But what is important in this regard is the reconfiguration of the university governance system to enable universities to produce green knowledge and innovation in a non-linear model of innovation, among which Mode 3 and the Five Helix are superior common and non-linear ways to Production of knowledge and innovation are green. Therefore, this research is designed with the aim of introducing the fifth generation university as a model for a green university.

Methods :This study is of a qualitative type and with a research synthesis approach, which was conducted with the content analysis method and with the help of meta-composition. As a result, firstly, with the analyzes conducted in the field of the Fifth Generation University and the Green University, coding and classification of the information obtained from the researches, and the models and theoretical bases in this field, the main categories and themes were extracted. In order to examine the background of previous researches and to combine the results of previous researches in the field of the components of the fifth generation university and the green university, to search in both Persian and English languages and from the keywords: green university, pentagonal spiral model and fifth generation university in Persian sources and The keywords Fifth Generation University, Greening Universities, Quintuple Helix Model were used in SID, Science Direct, Irandoc, PubMed, Iranmedex, Google scholar databases with all possible combinations in English sources. Based on pre-determined criteria and using Strobe checklist, suitable articles published in both English and Farsi languages on the components of the fifth generation university and Sabz University were selected and the content of the articles were carefully studied and analyzed. No time limit was considered for the search so that all related articles published until September 21, 2022 were retrieved.

Findings: The results showed that all the studies in this field were done after 2020. This indicates that this issue is one of the emerging challenges in the field of higher education, which has recently attracted the attention of researchers in the field of higher education. Also, out of the 37 studied studies, only 8 studies dealt with the components related to the research question, and by thematic analysis of the studies and the synthesis of the articles, 210 concepts or free codes were extracted and these concepts were co-coded in the form of 52 concepts. In the end, the related concepts were extracted under 6 final concepts including: 1- University governance, 2- Organizational culture, 3- The three elements of sustainability, 4- Green education, 5- Green research, and community communication in the form of selective coding.

Conclusion: It seems that according to the discussed topics, it can be expected that these six scientific concepts can exist together as an advanced knowledge-based university, evolve together, and have joint cooperation. be and compete with other spirals of the fifth generation university and be a model for the configuration of the green university management system.

Funding: There is no funding support

Authors' contribution: Supervision,A SO, Conceptualization and Formal analysis S Z, review & editing Z K. Writing- original draft S Z and Z K. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

onflict of interest: Authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments: The authors wishes to thank the respectful who helped this research.

-Adams, R., Martin, S., & Boom, K. (2018). University culture and sustainability: Designing and implementing an enabling framework. Journal of Cleaner Production, 171, 434-445.
- Afkhami Rouhani, H., Rahman Sarasht, H., Marjani, S. (2014). Academic governance and evaluation of portals and websites, Journal of Higher Education, 75-96.
-Avila, L.V., Leal Filho, W., Brandli, L.L., Macgregor, C.J., Molthan-Hill, P.,  Ozuyar, P.G., € Moreira, R.M., 2017. Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. J. Clean. Prod. 164, 1268e1278. https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2017.07.025.
-Brinkoff, S.; Suwala, L.; Kulke, E(2015). Managing innovation in localities of learning in Berlin and Seville. In Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces; Ashgate Publishing: Farnham, UK,.
- Baldridge, J. V., Curtis, D. V., Ecker, G. P., & Riley, G. L. (1977). Alternative models of governance in higher education. Governing academic organizations, 2-25.
-Campbell, DFJ, & Carayannis, EG (2013). Epistemic governance in higher education. Quality enhancement of universities for development. SpringerBriefs in Business. New York: Springer. http://www.springer.com/business+%26+management/ organization/book/978-1-4614-4417-6.
-Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2011). Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: Building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and the “mode 3” knowledge production system. Journal of the Knowledge Economy, 2(3), 327–372, doi: https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3.
-Carayannis, E.G., Barth, T.D. & Campbell, D.F,(2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. J Innov Entrep 1, 2.
- Carayannis EG, Campbell DFG(2022). Towards an Emerging Unified Theory of Helix Architectures (EUTOHA): Focus on the Quintuple Innovation Helix Framework as the Integrative Device. Triple helix 9, brill.com/thj  . 65–75.
- Carayannis, E.G., Barth, T.D. & Campbell, D.F,(2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. J Innov Entrep 1, 2.
- Carayannis EG, Campbell DFJ(2019). Smart Quintuple Helix Innovation Systems, How Social Ecology And Environmental Protection Are Driving Innovation, Sustainable Development And Economic Growth. NewYork: Springer Briefs In Business, Springer International Publishing.
-Carayannis EG, Campbell DFG(2009). Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, Vol.46 No.3/4, pp.201 – 234.
-Carayannis, E.G.; Campbell, D.F.J(2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation, and environment relate to each other? Int. J. Soc. Ecol. Sustain. Dev1, 41–69.
- Carayannis, EG, Grigoroudis E, Campbell DFJ, et al(2018). The ecosystem as helix: an exploratory theorybuilding study of regional coopetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models. R&D Management;48:148-162.
- Cuschieri S(2019). The STROBE guidelines. Saudi J Anaesth. 13(1): 31-34.
-Dagiliūtė, R., Liobikienė, G., & Minelgaitė, A. (2018). Sustainability at universities: Students’ perceptions from Green and Non-Green universities. Journal of Cleaner Production, 181, 473-482.
- De Ciurana, A. M. G., & Filho, W. L. (2006). Education for sustainability in university studies: experiences from a project involving European and Latin American universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(1), 81–93.
- Fazel, A., Kamalian, A.R., and Roshan, S. (2016). Identifying the dimensions and components affecting the empowerment of university human resources with an emphasis on the third and fourth generation of universities with a fuzzy Delphi approach: providing a conceptual model. Teaching Strategies in Medicine, 10(6), 455-468.
-.Fissi, S., Romolini, A., Gori, E., & Contri, M. (2021). The path toward a sustainable green university: The case of the University of Florence. Journal of Cleaner Production, 279, 123655.
- Focus C (2015), Loss and Damage in the Paris agreement, access date: 8/4/2016, Available at: http://www.climatefocus.com/sites/default/files/20160214%20Loss%20and%20 Damage%20Paris_FIN.
-Galpin, T., Whitttington, J. L., & Bell, G. (2015). Is your sustainability strategy sustainable? Creating a culture of sustainability. Corporate Governance, 15(1), 1-17.
- George, E.S. (2006). Positioning higher education for the knowledge based economy. High Educ, 52(589). https ://doi.org/10.1007/s1073 4-005-0955-0.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies. Sage.
-Godemann, J., Bebbington, J., Herzig, C., Moon, J., 2014. Higher education and sustainable development: exploring possibilities for rganizational change. Account Audit. Account. J. 27, 218e233. https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2013- 1553.
-Gareth K (2011). The green executive: corporate leadership in a low carbon economy. Washington, DC: Earthscan. ..
-Galpin T, Whitttington J.L, & Bell G (2018). Is your sustainability strategy sustainable ? Creating a culture of sustainability Article information : June.
- Harandi A, Parhizkar MM, Fazel A, Amini MT (1400). Conceptual model of academic value co-creation with emphasis on fourth and fifth generation universities using metasynthesis and fuzzy Delphi approach. Scientific Quarterly of Government Organizations Management, 10(1), 130-123.
- Kim, J., & Choi, H. (2019). Value co-creation through social media: a case study of a start-up
company. Journal of Business Economics and Management, 20(1), 1-19.
--Kholiavko N, Grosu V, y Safonov Y, Zhavoronok A, Cosmulese C G(2021).  Quintuple Helix   model: Investment aspects of higher education impact on sustainability . Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1: 111-128.
- Ketikidis P, Solomon E(2016).Quintuple Helix co-creation as a pillar for responsible (environmentally and socially) entrepreneurship.Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development-RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP VISION, DEVELOPMENT AND ETHICS. Bucharest, Romania.
- Kurland, N. B., & Zell, D. (2011). Green management: Principles and examples. Organizational dynamics, 40(1), 49-56.
- Liyanage SIH, Ferasso M, Onthametse K(2021). Green corporate governance for greening universities: A non-linear model of innovation analysis, Academy of Strategic Management Journal , 6(20), 1-9.
-Leal Filho, W., Shiel, C., Paço, A., Mifsud, M., Ávila, L.V., Brandli, L.L., ... & Caeiro, S. (2019). Sustainable development goals and sustainability teaching at universities: Falling behind or getting ahead of the pack?. Journal of Cleaner Production, 232, 285-294.
-  Liyanage  SIH,  Netswera FG(2022). Greening Universities with Mode 3 and Quintuple Helix Model of Innovation–Production of Knowledge and Innovation in Knowledge‑Based Economy, Botswana. Journal of the Knowledge Economy . 13:1126–115-
- Markard, J.; Raven, R.; Truffer, B(2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. Res. Policy . 41,955–967.
Marques C, Jacyszyn S, Dalton B, Tavares M (2019). Framework proposal for the environmental impact assessment of universities in the context of Green IT. Journal of Cleaner Production. 241, 118346.
- Moradi G, Soleimani N, Shafizadeh). The fifth generation university: based on Karaiani's and Campbell's five spiral model. Journal of Southern Medicine, year 23, number 2, 165-194. (In Persian)
- Moradi G, Soleimani N, Shafizadeh H (2021). Presenting the university management model based on green thinking, innovation and value creation quarterly, 1-20. (In Persian)
-Ott, K. (2003). The case for strong sustainability. In Ott, K. and Thapa, P. (Eds), Greifswald’s Environmental Ethics. Steinbecker Verlag Ulrich Rose, Greifswald.
-Pollock, N., Horn, E., Costanza, R., & Sayre, M. (2009). Envisioning helps promote sustainability in academia,a case study at the University of Vermont. International Journal of Sustainability in Higher Education.,10(4), 343–353.
-Petratos, P., & Damaskou, E. (2015). ―Management strategies for sustainability education, planning, design, energy conservation in California higher education‖. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 576–603. https://doi.org/10.1108/IJSHE03-2014-0038
- Stough T , Ceulemans K, Lambrechts W(2018).Assessing sustainability in higher education curricula: a critical reflection on validity issues. Journal of Cleaner Production, 172,  4456-4466.
- Shanmuganathan, j.s., thiriveni sripriya, s., athish kumar, a.s.s vinod kumar, c (2012). An overview green management, & the current issues in india. Excel International Journal of Multidisciplinary Management Studies, Vol.2 Issue 3. 222-234.
-Schein E. H (1992). Organizational culture and leadership. Jossey-Bass.
-Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
- Zhao, W., & Zou, Y. (2015). Green university initiatives in China: a case of Tsinghua University. International Journal of Sustainability in Higher Education., 16(4), 491–506.
-Wright, T. (2010). University presidents’ conceptualizations of sustainability in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education., 11(1), 61–73.
- Ravasi D, & Schultz M (2006). Responding to Organizational Identity Threats: Exploring the Role of Organizational Culture. Academy of Management Journal. 49(3), 433-458.
-Tan, H., Chen, S., Shi, Q., & Wang, L. (2014). Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653.
- Wang, Y., Shi, H., Sun, M., Huisingh, D., Hansson, L., & Wang, R. (2013). Moving towards an ecologically sound society? Starting from green universities and environmental higher education. Journal of Cleaner Production, 61, 1–5.