تحلیل مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه فنی و حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه فنی و حرفه‌ای بود. روش پژوهش، از منظر هدف کاربردی و از منظر روش شناختی، مطالعه موردی و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای سطح‌بندی عوامل و دسته‌بندی آنها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را رؤسای دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای، رؤسای دانشکده‌های پردیس دختران مستقر در تهران، مدرسان دانشگاه‏های فنی و حرفه‌ای بود که از میان آن‌ها 12 نفر به صورت هدفمند از نوع موارد مطلوب انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه خود‌تعاملی محقق‌ساخته بود. به منظور سنجش و ارزیابی روایی پرسشنامه، از ملاک روایی محتوایی استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه در ابتدا توسط متخصصان حوزه آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات عوامل نهایی تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 9عامل به عنوان عوامل مؤثر بر انتخاب شاخه فنی‌ و حرفه‌ای و به دنبال آن دانشگاه فنی و حرفه‌ای به حساب می‌آیند. همچنین تحلیل حاصل از داده ها منجر به سطح‌بندی مدل به 7 سطح گردید. سطح هفتم مدل عوامل اجتماعی- اقتصادی بوده است که به‌عنوان اثرگذارترین عامل شناسایی شد. سطح ششم شامل بازار کار و سطح پنجم، نگرش خانواده است. عوامل فردی و تحصیلات و پیشینه والدین به‌عنوان سطح چهارم مدل به حساب می‌آید. در سطح سوم، وضعیت تحصیلی و در سطح دوم، مشاور تحصیلی قرار دارد. در نهایت از منظر مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر، همسالان و قبولی آسانتر در رشته فنی و حرفه‌ای به‌عنوان سطح اول معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of interpretive structural model of factors affecting the choice of technical and vocational university

نویسنده [English]

  • Meimanat Abedini Baltork
Assistant Professor ,Department of Education ,University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Education is generally viewed as crucial for rapid economic growth, and essential if we wish to increase the productivity of the poor by providing people with the skills they need to participate fully in the economy and in society. In between the importance and role of technical and vocational education in the development of societies has been debated for many years. Vocational education programs focus on the acquisition of appropriate skills, abilities and competencies as necessary equipment for the individual to live in adapt to the real work situation and contribute to the development of society. However, in Iran, it has not been considered as a field of study. For this reason, the purpose of this study was to design a model of factors affecting the selection of technical and vocational university with an interpretive structural Modeling Identifying these factors can help education and higher education in the technical and vocational field to encourage society to choose this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technical and vocational
  • structural-interpretive modeling
  • Higher education