واکاوی نابرابری های آموزشی در پرتو تحولات انقلاب صنعتی چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف کنکاشی در مبانی نظری و تجربی نابرابری‌های اموزشی در پرتو تحولات انقلاب‌های صنعتی بویژه انقلاب صنعتی چهارم تدوین شده است. با بهره گیری از روش فراتحلیل کیفی مبانی نظری و زیرساخت‌های تحولات ناشی از چهار انقلاب صنعتی بررسی شده است. آنگاه تاثیرات انقلاب‌ها و بالاخص انقلاب صنعتی چهارم بر نابرابری‌های آموزشی در سه محور اصلی یعنی: دسترسی یا برخورداری از آموزش؛ منابع در اختیار نظام آموزشی؛ و از نظر عملکرد نظام آموزشی بررسی گردید. نتایج نشان داد : بر اساس مبانی نظری نابرابری اقتصادی (کوزنتس)، نظریه اجتماعی یا مکتب تضاد و رقابت (مارکس و مکتب فرانکفورت)، نظریه فرهنگی (بوردیو) و نظریه نابرابری آموزشی (راولز) می‌توان بیان داشت مسئلة نابرابری موجود در نظام آموزشی در سه محور اصلی دسترسی، منابع و عملکرد نظام آموزشی مستمرا در حال گسترش است. انقلاب صنعتی اول تا سوم موجب افزایش عمق کمی و کیفی نابرابری‌های آموزشی بویژه در کشورهای در حال رشد و یا با رشد پایین در سه زمینه اصلی دسترسی، منابع و عملکرد نظام آموزشی شده است. انقلاب صنعتی چهارم با بروز فرصت‌هایی مانند درهم آمیزی فناوری‌ها بر پایه سامانه‌های فیزیکی سایبری و تحول دیجیتال همزمان با برقراری ارتباط میان انسان و ماشین تاثیرات مثبت، منفی و مشروطی بر دسترسی، منابع و عملکرد نظام آموزشی و نابرابری‌های آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of educational inequalities in the light of the developments of the Fourth Industrial Revolution

نویسندگان [English]

 • zahra khosravipoor 1
 • Yadollah Mehr Alizadeh 2
1 ،Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present article has been compiled with the aim of exploring the theoretical and experimental foundations of educational inequalities in the light of the developments of industrial revolutions, especially the fourth industrial revolution. Using the method of qualitative meta-analysis, the theoretical foundations and infrastructures of the developments resulting from the four industrial revolutions have been studied. Then the effects of revolutions and especially the fourth industrial revolution on educational inequalities in three main areas: access to or access to education; Resources at the disposal of the educational system; and was evaluated in terms of the performance of the educational system. The results showed that based on the theoretical foundations of economic inequality (Kuznets), social theory or the school of conflict and competition (Marx and the Frankfurt school), cultural theory (Bourdieu) and the theory of educational inequality (Rawls), the problem of inequality in the system can be stated. Education is constantly expanding in the three main areas of access, resources and performance of the education system. The first to third industrial revolutions have increased the quantitative and qualitative depth of educational inequalities, especially in developing or low-growth countries in the three main areas of access, resources and performance of the education system. The Fourth Industrial Revolution, with the emergence of opportunities such as the integration of technologies based on physical cyber systems and digital transformation, has positive, negative and conditional effects on the access, resources and performance of the educational system and educational inequalities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Inequality
 • Fourth Industrial Revolution
 • Theory of Economic Inequality
 • Social Theory of Inequality؛ Rawls' Cultural Theory of Inequality and Educational Theory of Inequality
 • بادامچی، سپیده (1398). آموزش چند فرهنگی گامی موثر در جهت یادگیری با هم زیستن. پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی، 447-430.

  - پیری زمانه، مسلم؛ غیاثی ندوشن، سعید؛ خورسندی طاسکوه، علی؛ برزوئیان، صمد؛ عباس‌پور، عباس (1399). الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران. مدیریت مدرسه، 8 (4): 243-219.

  - جعفری، اسماعیل؛ همایونی بخشایش، نسرین؛ علم الهدی، جمیله (1400). تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی. فناوری آموزش، 15 (2): 238-222.

  - حسین‌زاده، علی حسین؛ مومبینی، محمدعلی (1397). بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی. علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)، 6 (2): 232-213.

  - حقیقیان، منصور. (1396). آموزش و پرورش و بازتولید نابرابری، تهران: شرکت نشر نقد افکار.

  - حیدری، حسن؛ حسن‌زاده، اکبر (1395). رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران. رفاه اجتماعی، 16 (63): 105-89.

  - خلعتبری، جواد. (1387) آمار و روش تحقیق. تهران: پردازش.

  - دانش مهر، حسین؛ خالق پناه، کمال؛ زندی سرابسوره، سهیلا (1399). طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان. زن در توسعه و سیاست، 18 (1): 129-105.

  - رأفتی، رضا؛ شهرکی پور، حسن؛ ناظم، فتاح (1398). شناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد به منظور ارائه الگوی مطلوب. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 8 (15): 80-56.

  - رضائیان، محســن(1384) واژه نامــه توصیفی فراتحلیل ها، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال پنجم، شماره 2.

  - رفیعی بلداجی، زهره؛ قاسمی، وحید؛ فراستخواه، مقصود؛ هاشمیان‌فر، سیدعلی (1399). تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری ‎های اجتماعی در بازار کار. جامعه شناسی کاربردی، 31 (4): 22-1.

  - رفسنجانی نژاد، سیما (1400). بازطراحی نظام حکمرانی و سیاست گذاری در عصر انقلاب صنعتی چهارم. تهران: کتاب راهبرد.

  - روشندل اربطانی، طاهر؛ کاظمی، حسین؛ حاج اسماعیلی، فهیمه (1393). عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان). مدیریت دولتی، 6 (4): 703-681.

  - صمدی، علی حسین؛ هادیان، ابراهیم؛ رستم زاده، پرویز؛ شیخیانی، حمزه (1398). تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه اقتصادی، 19 (74): 80-39.

  - طالبی، ابوتراب؛ علیزاده، سجاد (1398). فهم تجربه های تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه های ایران: مطالعه موردی ترک ها و کردها. فصلنامه علوم اجتماعی، 26 (87): 92-59.

  -  علیزاده، اکبراسد (1386). سوسیالیسم، مجلة مبلغان، 49: 46-92.

  -  عمویی، حامد (1390). بررسی توانمندی دهقانان برای پیوستن به شورش و انقلاب. علوم سیاسی، 18: 248-219.

  - عالم، عبدالرحمن (1383). آنارشیسم: گذشته و حال و تغییر در حوزة عمل، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 65: 87 – 112.

  - عیسی‌زاده روشن، یوسف؛ چراغی، کبری (1390). علل شکاف دیجیتالی و درآمدی: مطالعه موردی کشورهای منتخب. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 19 (57): 216-199.

   - قدسی‌راد، حمیدرضا؛ موسایی، میثم؛ ساروخانی، باقر (1398). تاثیر توسعه اقتصادی بر نابرابری اجتماعی در کلان شهر تهران. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 12 (1): 21-7.

  - کاکایی، حمید؛ رشیدی، صدرا؛ طواف، امیرحسین (1398). تاثیر دسترسی به آموزش و فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدی. سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 194-179.

  - کریم زاد، مجید؛ کریم زاده، بهزاد (1400). سنجش درجه ‌توسعه ‌یافتگی و محرومیت آموزشی شهرستان‌های استان سیستان ‌و بلوچستان. فناوری آموزش، 15 (2): 418-410.

  - کفاش خورمیزی، الهه؛ محمدی دهج، زهرا؛ علوی لنگرودی، سیدکاظم (1400). نابرابری آموزشی در مناطق روستایی. سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش، 66-51.

  -  مهدی، مهدی (1400). بررسی اکتشافی تجارب بی‌عدالتی دانشجویان در آموزش عالی ایران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  - مهربانی، وحید (1393). آیا گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات توزیع درآمد را نابرابرتر می کند؟ نظریه های نوین حسابداری، 2 (3): 200-182.

  - میرزا صفی، اعظم؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ محققی، حسین؛ کردنوقابی، رسول (1399). تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی‌عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی و عدم خودکارآمدی دانشجویان. پژوهش در نظام های آموزشی، 14 (49): 54-41.

  - نجاری، مهدی؛ حسنی، محمد (1399). تبیین نابرابری جغرافیایی فرصتهای دسترسی به آموزش عالی و ارائه مدل به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان آذربایجان غربی). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52 (1): 180-165.

  - نظم فر، حسین؛ محمدی، چنور (1399). ارزیابی نابرابری شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه. مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 8 (16): 102-81.

  - همتی، رضا؛ قاسمی، وحید؛ منصوری نژاد، ابراهیم (1399). آموزش عالی و توسعۀ اقتصادی: مطالعۀ تطبیقی کشورهای منتخب جهان. جامعه شناسی کاربردی، 31 (3): 96-75.

  - هومن، حیدرعلــی (1387)راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سمت.

  - هیبت‌اله‌پور، زهرا؛ مهرعلی‌زاده، یدالله؛ برکت، غلامحسین؛ نصیری، ماریا (1399). استراتژی‌های آموزش و یادگیری و نوآوری کارآفرینانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های صنایع غذایی شهرک‌های صنعتی شهر اهواز. مدیریت بر آموزش سازمانها، 9 (1): 257-221.

  • Aiyar, Sh., Ebeke, Ch. (2020). Inequality of opportunity, inequality of income and economic growth. World Development, 136 (10): 74-90.
  • Al Lily, A.E., Elayyan, S.R., Alhazmi, A.A (2018). Understanding the public temper through an evaluation of rumours: an ethnographical method using educational technology. Palgrave Commun 4, 141.
  • Arif, M., Jessica, G (2020). Racial disparities in student outcomes in British higher education: examining Mindsets and bias. Teaching in Higher Education, 7 (5): 25-39.
  • Artero, J., Borra, C (2019). Education, inequality and use of digital collaborative platforms: The European case. Rosario Gómez-Alvarez, 1-30.
  • -Atiku, S.O., Boateng, F (2020). Rethinking Education System for the Fourth Industrial Revalution. Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revalution, class, status, and education on the educational attainment of their children. European Sociological Review, 29 (5), 1024–1039.
  • Ball, S (2003). Class Strategies and the Education Market: The Middle Classes and Social Advantage. London: Routledge.
  • Baronea, C., Ruggera, L (2017). Educational equalization stalled? Trends in inequality of educational opportunity between 1930 and 1980 across 26 European nations. European Societies, 22 (12): 1-26.
  • Becker, R, Jäpel, F, Beck, M (2013). Diskriminierung durch Lehrpersonen oder herkunftsbedingte Nachteile von Migranten im Deutschschweizer Schulsystem? Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 39 (3), 517–549.
  • BG Tilak, J., Choudhury, P.K (2021). Inequality in Access to Higher Education in India between the Poor and the Rich: Evidence from NSSO Data. 36th IARIW Virtual General Conference, 8 (26): 1-62.
  • Bhopal, K., Henderson, H (2021). Competing inequalities: gender versus race in higher education institutions in the UK. Educational Review, 17 (4): 153-169.
  • Billon, M., Crespo, J., Lera-Lopez, F (2021). Do educational inequalities affect Internet use? An analysis for developed and developing countries. Telematics and Informatics, 58 (3): 1-18.
  • Bonfadelli, H. (2002). “The Internet and knowledge gaps: A theoretical and empirical investigation,” European Journal of Communication, 17 (1): 65–84.
  • Boykin, C.H., Dupree, C.M (2021(. Racial Inequality in Academia: Systemic Origins, Modern Challenges, and Policy Recommendations. Policy Insights from the Behavioral and Brain Scinces, 8 (1): 11-18.
  • Breen, R., Luijkx, R., Müller, W. Pollak, R. (2009) ‘Nonpersistent inequality in educational attainment: Evidence from eight European countries’, American Journal of Sociology 114: 1475–521.
  • Broer, M., Bai, Y., Fonseca, F (2019). Socioeconomic Inequality and Educational Outcomes. USA: Springer Nature Switzerland AG.
  • Buchmann, C., Thomas A, DiPrete, McDaniel, A. (2008). “Gender Inequalities in Education.” Annual Review of Sociology 34: 319–37.
  • Bukodi, E., Goldthorpe, J. H. (2012). Decomposing ‘social origins’: The effects of parents’ Information age. First Monday, University of Illinoisat Chicago Library, 25 (7): 1-25.
  • Ceylan, A. (2020). Book Review: Blockchain Technology Applications in Education. Journal of Educational Technology & Online Learning, 3 (2), 168-1.
  • Cheng, H. (2009). Inequality in Basic Education in China: A Comprehensive Review, International Journal of Educational Policies, 3 (2): 81-106.
  • CHERNOVA, V., ZOBOV, A., STAROSTIN, V (2019). Dynamics of Digital Inequality in Russia. Journal of Communication: Media Watch, 10 (2): 225-234.
  • Coleman, J. Campbell, E. Hobson, C. McPartland, J. Mood, A. & Weinfeld, F. (6303). Equality of Educational Opportunity. Department of Health Education and Welfare, Washington D.C.
  • Crawford, C., Gregg, P., Macmillan, L., Vignoles, A., Wyness, G. (2016). Higher education, career opportunities, and intergenerational inequality. Oxford Review of Economic Policy, 32 (4): 553–575.
  • Daraz, U., Ahmad, A., Bilal, M (2018). Gender Inequality in Education: An Analysis of Socio-Cultural Factors and Impacts on the Economic Development of Malakand. Liberal Arts and Social Sciences International Journal, 2 (2): 50-58.
  • Degwale Gebeyehu, B (2020). COVID-19, Distance Learning and Educational Inequality in Rural Ethiopia. Pedagogical Research, 5 (4): 1-11.
  • Demir, A (2021). Book Review: ICT: Changing Education. Journal of Educational Technology & Online Learning, 4 (2): 368-372.
  • DiMaggio, P., Garip, F. (2012). “Network effects and social inequality,” Annual Review of Sociology, 38: 93–118.
  • DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., Shafer, S. (2004). “Digital inequality: From unequal access to differentiated use,” In: K. Neckerman (editor). Social inequality. New York: Russell Sage Foundation, 355–400.
  • Ding, Y., Wu, Y., Yang, J., Ye, X (2021) .The elite exclusion: stratified access and production during the Chinese higher education expansion. Higher Education, 82: 323-347.
  • DiPrete, T.A., Gelman, A., McCormick, T., Teitler, J., Zheng, T. (2011). “Segregation in social networks based on acquaintanceship and trust,” American Journal of Sociology, 116 (4): 1,234–1,283.
  • Drabowicz, T. (2017). “Social theory of Internet use: Corroboration or rejection among the digital natives? Correspondence analysis of adolescents in two societies,” Computers & Education, 105: 57–67.
  • Elayyan, Sh. (2021). The future of education according to the fourth industrial revolution. Journal of Educational Technology & Online Learning, 4 (1): 24-30.
  • Gamoran, A. (2001). “American Schooling and Educational Inequality: A Forecast for the 21st Century.” Sociology of Education 74 (extra issue):135–53.
  • Ganzeboom, H., Treiman, D. J. Ultee, W. (1991) ‘Comparative intergenerational stratification research: Three generations and beyond’, Annual Review Sociology 17: 277–302.
  • Giorgio, Di & Pietroa (2020). Changes in socioeconomic inequality in access to study abroad programs: A cross-country analysis. Research in Social Stratification and Mobility, 66 (7): 1-16.
  • Gorard, S., Smith, E. (2006, July). Review of widening participation research: Addressing the barriers to participation in higher education (A report to HEFCE by the University of York, Higher Education Academy and Institute for Access Studies).
  • Haellsten M, Pfeffer FT. (2017) Grand advantage: Family wealth and grandchildren’s educational attainment in Sweden. American Sociological Review. 82: 328–360.
  • Hardoon, D. (2017). An Economy for the 99%: It’s Time to Build a Human Economy that Benefits Everyone, Not Just the Privileged Few. Oxford: Oxfam.
  • Hämäläinen, R., De Wever, B., Malin, A., Cincinnato, S., (2015). “Education and working life: VET adults’ problem-solving skills in technology-rich environments,” Computers & Education, 88: 38–47.
  • Hansen, M. N., Mastekaasa, A. (2006). Social origins and academic performance at University. European Sociological Review, 22 (3): 277–291.
  • Hassani, M., Najjari, M (2020). Opportunity Inequality in Accessing Higher Education and Presentation of Equity Promotion Model to Achieve Sustainable Development: A Case Study of West Azerbaijan Province in Iran. Journal of Teacher Education for Sustainability, 22 (1): 124-139.
  • Herd, P., Freese, J., Sicinski, K., Domingue, B W., Harris, K M., Wei, C., Hauser, R M. (2019). Genes, Gender Inequality, and Educational Attainment. American Sociological Review, 84 (6): 1069-1098.
  • HIMMETOGLU, B., AYDUG, D., BAYRAK, C (2020). EDUCATION 4.0: DEFINING THE TEACHER, THE STUDENT, AND THE SCHOOL MANAGER ASPECTS OF THE REVOLUTION. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 4: 12-28.
  • Hui, X (2020). An Empirical Analysis on the Impact of Higher Education on Income Inequality. Journal of Applied Finance & Banking 10 (2): 181-193.
  • Ibragimova, Z., Frants, M. (2021). Inequality of Educational Opportunity in Soviet and Post-Soviet Russia: An Empirical Analysis. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, 2: 33-48.
  • Jackson, M., Brian, H (2020). A century of educational inequality in the United States. Social Sciences, 117 (32): 19108-19115.
  • Kanbur, R. (2019). “Inequality in a Global Perspective,” Oxford Review of Economic Policy, 35 (3): 431-444.
  • Kanbur, R. (2021). Economic Inequality and Academic Freedom. Applied Economics and Policy Working Paper Series, 8 (5): 1-19.
  • Kayembe, C., Nel, D (2019). Challenges and Opportunities for Education in the Fourth Industrial Revolution. African Journal of Public Affairs, 11 (3): 79-94.
  • Khan, R. E. A., Khan, T., Sattar, R. (2010). A comparative analysis of rural and urban child labor in Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 27: 139-157.
  • Khilnani, A., Schulz, J., Robinson, L (2020). “The COVID-19 pandemic: New concerns and connections between eHealth and digital inequalities,” Journal of Information, Communication & Ethics in Society, 1 (1): 20-32.
  • Kristen, C., Mühlau, P., Diana, S (2016). Language acquisition of recently arrived immigrants in England, Germany, Ireland, and the Netherlands. Ethnicities, 16 (2): 180–212.
  • Kumar Mohajan, H (2020). The Second Industrial Revolution has Brought Modern Social and Economic Developments. Journal of Social Sciences and Humanities, 6 (1): 6-14.
  • -Lee, M., Yun, J., Pyka, A., Won, D., Kodama, F., Schiuma, G., Park, H., Jeon, J., Park, K., Jung, K., Yan, M., Lee, S., Zhao, X (2018). How to Respond to the Fourth Industrial Revolution, or the Second Information Technology Revolution? Dynamic New Combinations between Technology, Market, and Society through Open Innovation. Journal Open Innovation, Technology, Market, Complexity, 4 (3): 1-25.
  • Liaoa, Y., Louresa, E., Deschampsa, F., Brezinskia, G. & Venancioa, A. (2018). The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A cross-country/region comparison. Production, 28, 1-18.
  • -Lukac. C. (2015). The Fourth ICT-based Industrial Revolution" Industry 4.0" HMI and the Case of CAE/CAD Innovation with EPLAN P8, in: 3rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), IEEE, 835–838.
  • Leinonen, T. (2000). Equality of education: a comparative study of educational ideologies of the World Bank and the government of Zambia in 1971ٌ1996, University of Tampere.
  • Loo, C., Rolison, G (2016). Alienation of Ethnic Minority Students at a Predominantly White University. Journal of Higher Education, 57 (1): 58-77.
  • Maire, Q., Windle, J (2021). The contribution of the International Baccalaureate Diploma to educational inequalities: reinventing historical logics of curriculum stratification in a comprehensive system. Educational Review, 16 (3): 1-17.
  • Matthews, A., McLinden, M., Greenway, C (2021). Rising to the pedagogical challenges of the Fourth Industrial Age in the University of the Future: an integrated model of scholarship. HIGHER EDUCATION PEDAGOGIES, 6 (1): 1-21.
  • Merry, M., Boterman, W (2020). Educational inequality and state-sponsored elite education: the case of the Dutch gymnasium, COMPARATIVE EDUCATION, 56 (4): 522-546.
  • M., Willem, B (2020). Educational inequality and state-sponsored elite education: the case of the Dutch gymnasium. 4 (4): 522-546.
  • Mihelj, S., Leguina, A., Downey, J (2018). Culture is Digital: Cultural Participation, Diversity and the Digital Divide. New Media & Society, 11(12): 1-34.
  • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), (2018). “Bridging the digital gender divide: Include, upskill, innovate,” 16 (6).
  • Peter, J., Valkenburg, P.M (2006). “Adolescents’ exposure to sexually explicit material on the Internet,” Communication Research, 33 (2): 178–204.
  • Peters, M. A. (2017). Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution. Journal of Self-Governance and Management Economics, 5 (1), 32-41.
  • - Pfeffer, F (2019). Growing Wealth Gaps in Education. Author manuscript,  55 (3): 1033–1068.
  • Qian, Y (2021). An Analysis of the Impact of the "Nearby Enrollment" Policy on Access to Quality Education Resources. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 573: 176-179.
  • Ragnedda, M. (2018). “Conceptualizing digital capital,” Telematics and Informatics, 35 (8): 2,366–2,375.
  • Ragnedda, M., Ruiu, M.L., Addeo, F. (2020). “Measuring digital capital: An empirical investigation,” New Media & Society, 22 (5): 793–816.
  • Rawls, J. (1971). A theory of justice, Cambridge Harvard University press, 1-98.
  • Reinders, S., Dekker, M., Falisse, J (2021). Inequalities in higher education in low-and middle income countries: A scoping review of the literature. Development Policy Review, 39: 865-889.
  • Reinders, S., Dekker, M., Falisse, J-B (2020). Inequalities in higher education in low-and middle-income countries: A scoping review of the literature. Development Policy Review, 39: 865-889.
  • Robinson, L., Schulz, J. (2013). “Net time negotiations within the family,” Information, Communication & Society, 16 (4): 542–560.
  • Robinson, L., Schulz, J., Blank, G., Ragnedda, M., Ono, H., Hogan, B., Mesch, G., Cotten, S., Kretchmer, S., Hale, T., et al (2020). Digital inequalities2.0: Legacy inequalities in the Information age. First Monday, University of Illinoisat Chicago Library, 25 (7): 1-25.
  • Sahibzada, H., Tayyab, M., Khan, K (2019). A Comparative Study of Gender Inequality in Education Pertaining to Economic and Socio-Cultural Aspects at Secondary School Level in District Swabi. University of Wah Journal of Social Sciences, 2 (1): 75-94.
  • Sarwar, Gh. Azmat. A., Waseem, A (2021). EDUCATIONAL EXPANSION AND EDUCATIONAL INEQUALITY: PANEL DATA EVIDENCE FROM PAKISTAN. Ilkogretim Online, 20 (4): 919-925.
  • Schultz, Theodore W. (1961). Investment in Human Capital, American Economic Review, 51: 1-17.
  • K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum.
  • Shahroom, A., Hussin, N. (2018). Industrial Revolution 4.0 and Education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (9), 314–319.
  • Sharma, P. (2019). Digital Revolution of Education 4.0. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 9 (2), 3558- 3564.
  • Shorrocks, A., Davies, J., & Lluberas, R. (2019). Global Wealth Report 2019. Zürich: Credit Suisse Research Institute.
  • Sima, V., Georgiana Gheorghe, I., Subi´c, J., Nancu, D (2020). Influences of the Industry 4.0 Revolution on the Human Capital Development and Consumer Behavior: A Systematic Review. Sustainability, 12 (10): 1-28.
  • Sosu, E., Smith, L., Santoro, N., McKendry, S (2018). Addressing socioeconomic inequality in access to University education: an analysis of synergies and Tensions in Scottish policy. PALGRAVE COMMUNICATIONS, 4: 1-8.
  • Swift, A. (2003). How not to be a Hypocrite: School Choice for the Morally Perplexed Parent. London:
  • Syuriani Harahap, E, Maipita, I., Rahmadana, M. F (2020). Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 3 (2): 1067-1082.
  • Syuriani Harahap, E., Maipita, l., Rahmadana, M F (2020). Budapest International Research and Critics Institute, Journal (BIRCI-Journal), 1067-1082.
  • T¨URK, U (2017). Socio-Economic Determinants of Student Mobility and Inequality of Access to Higher Education in Italy. Working Paper Series Department of Economics University of Verona, 8 (5): 1-29.
  • Taalbi, J (2019). Origins and pathways of innovation in the third industrial revolution. Industrial and Corporate Change, 28 (5): 1125-1148.
  • Tamilina, L (2021). Educational Inequality in Luxembourg. Independent Research Diakogianni Str, 17 (6): 1-28.
  • Theophilus, A., Oluyemi. E., Owolabi, K. (2021). Gender inequality: determinants and outcomes in Nigeria. Journal of Business and Socio-economic Development, 5 (6): 1-17.
  • Thompson, R (2019). Education, Inequality and Social Class Expansion and Stratification in Educational Opportunity. 1-50.
  • Tilak, JBG, Choudhury, PK (2019). Inequality in Access to Higher Education in India between the Poor and the Rich: An Analysis of 64th and 71st Rounds of NSSO Data (2007-08 and 2013-14). New Delhi: Council for Social Development.
  • Torero, M., von Braun, J (2006) Information and Communication Technologies for Development and Poverty Reduction: The Potential of Telecommunications. Washington DC: Johns Hopkins University Press e IFPRI.
  • Treiman, D. J. (1970) ‘Industrialization and social stratification’, in E. O. Laumann (ed.), Social Stratification: Research and Theory for the 1970s, Indianapolis, IN: BobbsMerrill, 74–93.
  • Van Deursen, A.J.A.M. Van Dijk, J.A.G.M (2014). “The digital divide shifts to differences in usage, “New Media & Society, 16 (3): 507–526.
  • Van Deursen, A.J.A.M. Van Dijk, J.A.G.M (2019). “The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access,” New Media & Society, 21 (2): 354–375.
  • Van Ha, H., Thi Tram, A.N., V.V. Fursova, V.V., A. Yu. Shakirova, A. Yu (2020).The Impact of Family Socio-economic Status on Access to Higher Education in Vietnam. SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE FAMILY ON UNIVERSITY EDUCATION, 28 (1-3): 80-85.
  • World Economic Forum (2018). The Future of Jobs Reports. Geneva: World Economic Forum.
  • Wu, Lingli. Yan, Kun. Zhang, Yuqi (2020). Higher education expansion and inequality in educational opportunities in China. Higher Education, 1-22.
  • Xing, B., Marwala, T. (2017) Implications of the fourth industrial age for higher education. The Thinker, 73 (3): 1-19.
  • Yang, C. (2019). The Fourth Industrial Revolution, Aging Workers, Older Learners, and Lifelong Learning. Adult Education Research Conference. Conference Proceeding. Buffalo, New York. Retrieved from https://newprairiepress.org/aerc/2019/papers/35.