کندوکاوی در مولفه‌های دانشگاه کلاس جهانی برای ارائه یک الگوی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مولفه‌های دانشگاه کلاس جهانی می‌باشد. این پژوهش کیفی، با استفاده از راهبرد فراترکیب تدوین شده‌است. بنابراین با جستجوی کلیدواژه دانشگاه کلاس‌جهانی در‌‌بازه زمانی (1382-1397) (2000-2019) مقالات مرتبط از پایگاه‌های اطلاعاتی: مگیران؛ پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی؛ پرتال جامع علوم انسانی ؛ نورمگز؛ ساینس دایرکت؛ گوگل اسکالر؛ اریک و سیج  استخراج شد. از مجموع 55 مقاله احصاء شده 31 مقاله به تحلیل نهایی راه یافت.با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، کدگذاری شدند. یافته‌های پژوهش شامل 10 مضمون پیش‌سازمان‌دهنده اولیه بود که در قالب 28 مضمون پیش‌سازمان‌دهنده ثانویه دسته‌بندی شدند. این مضامین شامل؛ علمی و آکادمیکی (برنامه‌آموزشی بین‌اللملی، برنامه‌درسی بین‌المللی، پژوهش‌های ماموریت‌گرای بین‌المللی، ارتقاء ظرفیت‌های بین‌المللی پژوهش)، حکمرانی خوب (قوانین و مقررات، مدیریت عمومی کارآمد، مدیریت نوین در آموزش‌عالی)، کارآفرینی دانشگاهی (نهادسازی صنعتی، تعامل مستمر با صنعت)، خود مدیریتی دانشگاهی (رهبری بین‌المللی در دانشگاه، مدیریت استعدادها، تضمین کیفیت، جمع‌سپاری در تصمیمات دانشگاه، مسئولیت اجتماعی دانشگاه)، توسعه مالیه دانشگاهی (مالیه برون دانشگاهی، مالیه درون دانشگاهی)، رقابت‌پذیری (فضاسازی رقابتی، رقابت مبتنی بر عملکرد)، توسعه ظرفیت‌های نرم (فرهنگ دانشگاهی بین‌المللی، دگرپذیری فرهنگی)، توسعه ظرفیت‌های سخت (توسعه زیرساخت‌های سخت، توسعه زیرساخت‌های هوشمند)، توسعه سرمایه انسانی (توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی، توسعه سرمایه انسانی دانشجویان، توسعه سرمایه انسانی کارکنان) و توسعه راهبردهای بین‌المللی (شناخت بین‌المللی، تبادلات بین‌المللی، رویدادهای بین‌المللی) می‌شود. برآیند این کندوکاو نشان می‌دهد با توجه به تحولات به‌وجود آمده در ساختار نظام‌های دانشگاهی در کنار موج‌های جهانی برای تشدید همگرایی جهانی، حرکت به سمت ایجاد دانشگاه کلاس جهانی برای ارتقاء کارایی و اثربخشی نظام‌های دانشگاهی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه در شرایط جهانی و رقابتی امروز گریز ناپذیر است. مضامین به دست آمده از این مطالعه می‌تواند به مثابه نقشه‌راه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت دستیابی به این مهم مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring The Components of a World-class University to Present a New Pattern

نویسنده [English]

 • ahmad keykha
Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the components of a world-class university . This qualitative research has been compiled using a Meta Synthesis strategy. Therefore, searching for the keyword of world-class university in the period (1382-1397) (2000-2019), related articles from databases: Magiran; SID; Ensani; Noormagz; science Direct; Google Scholar; Eric, and Sage were extracted. Out of a total of 55 articles, 31 articles made it to the final analysis.  Findings of the study included 10 primary pre-organizer themes, which were classified into 28 secondary pre-organizer themes. These topics include; Academic (international curriculum, international curriculum, international mission research, enhancing international research capacities), good governance (rules and regulations, efficient general management, modern management in higher education), academic entrepreneurship (industrial Institutionalization, Continuous interaction with industry), Academic self-management (International Leadership at the University, Talent Management, Quality Assurance, Collaboration in University Decisions, University Social Responsibility), Academic Finance Development (External and intra-university finance), Competitiveness (Competitive Creating, Performance-Based Competition), Capacity Development Soft (international university culture, Cultural acceptance), hard capacity development (hard infrastructure development, smart infrastructure development), human capital development (faculty member human capital development, student human capital development, staff human capital development) and international strategies development (recognition International, international exchanges, international events). The results of this study show that given the changes in the structure of university systems along with global waves to intensify global convergence, move towards creating a world-class university to improve the efficiency and effectiveness of university systems, especially for developing countries in global and competitive conditions. Today is inevitable. The themes obtained from this study can be considered as a policy and planning roadmap to achieve this importance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher education
 • internationalization
 • university
 • world-class university
 • Abbaszadeh, M (2012). Reflections on the validity and reliability of qualitative research. Applied Sociology, 23 (1), 19-34. (in Persian).
 • Abed Jafari, H, Taslimi, M, Faqihi, A & Sheikhzadeh, M (2011). Content analysis and theme network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic Management Thought, 5 (2), 151-198. (in Persian).
 • Ahmed, H. O. K. (2015). Strategic Approach for Developing World-Class Universities in Egypt. Journal of Education and Practice6(5), 125-145.
 • Alperin, J. P. (2013). Brazil’s exception to the world-class university movement. Quality in higher education19(2), 158-172.
 • Altbach and Balan. (2007). World class worldwide: Transforming research universities in Asia and Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Altbach, P. (2013). The challenges of building a world-class university. The International Imperative in Higher Education Global Perspectives on Higher Education, 27, 95–99.
 • Altbach, P. G. (2004). The costs and benefits of world-class universities. Academe, 90(1), 20–23.
 • Altbach, P., & Salmi, J. (2011). The road to academic excellence: The making of world-class research universities. New York: World Bank.
 • Atashi, A, Rastegar, A & Damghanian, H (2018). Presenting a leadership model in Iranian knowledge-based organizations. Organizational Behavior Studies, 2 (26), 31-66. (in Persian).
 • Banker, D. V., & Bhal, K. T. (2020). Creating world class universities: Roles and responsibilities for academic leaders in India. Educational Management Administration & Leadership, 48(3), 570-590.
 • Bellon, B. (2005). Can ranking ambition learn from evaluation practices and methodologies? In N. C. Liu (Ed.), Proceedings of the First International Conference on World-Class Universities (WCU-1), June 16-18, 2005, Shanghai, China (pp. 51-66).
 • Blanco Ramírez, G. (2017). Jean Baudrillard’s radical thinking, and its potential contribution to the sociology of higher education illustrated by debates about ‘World-Class’ universities. International Studies in Sociology of Education, 26(4), 337-352.
 • Bryman A (2007) Effective leadership in higher education: A literature review. Studies in Higher Education. 32(6): 693–710.
 • Bush T (2017) The enduring power of transformational leadership. Educational Management Administration & Leadership 45(4): 563–565.
 • Byun, K., Jon, J. E., & Kim, D. (2013). Quest for building world-class universities in South Korea: Outcomes and consequences. Higher Education, 65(5), 645-659.
 • Choi, S. (2010). Globalization, China’s drive for world-class universities (211 Project) and the challenges of ethnic minority higher education: the case of Yanbian university. Asia Pacific Education Review11(2), 169-178.
 • Cremonini, L., Westerheijden, D. F., Benneworth, P., & Dauncey, H. (2014). In the shadow of celebrity? World-class university policies and public value in higher education.Higher Education Policy27(3), 341-361.
 • Dale, R. (2005). Globalisation, knowledge economy and comparative education. Comparative Education, 41, 117–149.
 • Enders, J., & Fulton, O. (2002). Blurring boundaries and blistering institutions: An introduction. In Higher education in a globalising world (pp. 1-14). Springer, Dordrecht.‏
 • Farazneh, M, Zin Abadi, H, Naveh Ibrahim, A & Abdullahi, B (2017). World Class University: Exploring Concepts, Approaches, and Strategies. University and Industry Quarterly, 10 (25), 39-50. (in Persian).
 • Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative health research, 13(7), 893-904.
 • Ghiasi Nodooshan, S, Nasiri, N (2014). Investigating the convergence of Iranian universities with world-class university components. Journal of Research in Educational Systems, 8 (27), 79-97. (in Persian).
 • Ghorchiyan, N, Ahmadi Rezaei, H (2014). Governance of world-class universities; Necessity or need. Management Futurology, 25 (1), 23-34. (in Persian).
 • Guangcai, Y. (2011). Thoughts on the role of government in the development of world-class universities in China. Chinese Education & Society44(5), 57-66.
 • Hassan, Z., Silong, A. D., Ismail, I. A., & Asmiran, S. (2011). Developing new generation of educational leaders for world class university. Procedia-Social and Behavioral Sciences15, 812-817.
 • Hou, A. Y. C., Morse, R., & Chiang, C. L. (2012). An analysis of mobility in global rankings: making institutional strategic plans and positioning for building world-class universities. Higher Education Research & Development, 31(6), 841-857.
 • Institution of the Presidency of the Islamic Republic of Iran. (2010). Fifth Development Plan Law. Tehran: Presidential Institution. (in Persian).
 • Intsiful, E., & Maassen, P. (2017). Actors' Interpretations and Organisational Change Processes: The Case of the University of Ghana's Strategic Vision of Becoming a" World Class University"Journal of Education and Practice8(5), 1-11.
 • Javadani, H (2008). Investigating the requirements of globalization and the major challenges facing higher education, research and technology. Research project, Tehran: Higher Education Research and Planning Institute. (in Persian).
 • Kang, J. S. (2015). Initiatives for change in Korean higher education: Quest for excellence of world-class universities. International Education Studies8(7), 169.
 • Li, J. (2012). World-class higher education and the emerging Chinese model of the university.Prospects42(3), 319-339.
 • Mohammadkhani, K (2015). Globalization and world-class universities. Challenges of the World, 1 (1), 51-70. (in Persian).
 • Mok, K. H. (2005). The quest for world class university. Quality Assurance in Education.
 • Naderi, A (2018). Advanced topics in the economics of education; Internal efficiency and effectiveness. Tehran: University of Tehran Press (in Persian).
 • Nazarzadeh Zare, M, Pourkarimi, J & Zaker Salehi, G (2016 b). A study of the components of a world-class university in Iran: a survey of the country's comprehensive universities. Science and Technology Policy Quarterly, 8 (3), 13-24 (in Persian).
 • Nazarzadeh Zare, M, Pourkarimi, J, Abili, Kh & Zaker Salehi, G (2014). World-class university as part of the new paradigm of higher education. Approach Quarterly, 24 (57), 79-92. (in Persian).
 • Nazarzadeh Zare, M, Rabi'i Monfared, N & Mardani, E (2016 a). Necessities and strategies for creating a world-class university; A reflection on the experiences of European and Asian countries. The First Conference on the Future of Higher Education in Iran: The Perspective of Internationalization of Universities and Its Challenges, 28-30 May 2016, Qazvin, Imam Khomeini International University. (in Persian).
 • Niland, J. (2000). The challenge of building world class universities in the Asian region. ON LINE Opinion: Australia’s E-journal of Social and Political Debate (February 3). http://www.onlineopinion.com.au/asp?article=997.
 • Okuda, T. (2019). Policy borrowing for a world-class university: a case of a writing center in Japan. Current Issues in Language Planning, 20(5), 503-520.
 • Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy, 20, 313–345.
 • Puspitasari, S., & Djaya, A. (2009). Preparing Universitas Terbuka For a World-Class University Through International Ranking System. Asian Association of Open Universities Journal.
 • Sabzalieva, E. (2017). The policy challenges of creating a world-class university outside the global ‘core’. European Journal of Higher Education7(4), 424-439.
 • Sadlak, J., & Liu, N. (Eds.). (2009). The world-class university as part of a new higher education paradigm: From institutional qualities to systemic excellence. Bucharest: UNESCO-CEPES.
 • Salmi, J. (2009). The challenge of establishing world-class universities. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
 • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
 • Sheil, T. (2010). Moving beyond university rankings: developing a world class university system in Australia. Australian Universities' Review, The52(1), 69.
 • Shin, J. C. (2009). Building world-class research university: The brain Korea 21 project. Higher Education, 58(5), 669–688.
 • Shin, J. C., & Jang, Y. S. (2013). World-class university in Korea: Proactive government, responsive university, and procrastinating academics. In Institutionalization of world-class university in global competition(pp. 147-163). Springer, Dordrecht.
 • Shin, J. C., & Kehm, B. M. (2013). Institutionalisation of world-class university in global competition (pp. 1–13). Dordrecht: Springer.
 • Song, J. (2018). Creating world-class universities in China: Strategies and impacts at a renowned research university. Higher Education75(4), 729-742.
 • Tierney, W. G. (2014). Creating a Culture of Innovation: The Challenge in Becoming and Staying a World-Class University. Pullias Center for Higher Education.
 • Tilak, J. B. (2016). Global rankings, world-class universities and dilemma in higher education policy in India.Higher Education for the Future3(2), 126-143.
 • (2015). UNESCO Science Report: Towards 2030. Paris: UNESCO.
 • Wright, E., & Lee, M. (2019). Reproducing the global middle class: International Baccalaureate alumni at ‘world-class’ universities in Hong Kong. Discourse: Studies in the cultural politics of education40(5), 682-696.
 • Xavier, C. A., & Alsagoff, L. (2013). Constructing “world-class” as “global”: a case study of the National University of Singapore. Educational Research for Policy and Practice12(3), 225-238.
 • Xie, J., Ke, Q., Cheng, Y., & Everhart, N. (2020). Meta-synthesis in Library & Information Science Research. The Journal of Academic Librarianship, 46(5), 102217.
 • Yang, R., & Welch, A. (2012). A world-class university in China? The case of Tsinghua. Higher education63(5), 645-666.
 • Yonezawa, A. (2013). Challenges for top Japanese universities when establishing a new global identity: Seeking a new paradigm after “world class”. In Institutionalization of world-class university in global competition(pp. 125-143). Springer, Dordrecht.