تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تحصیلی دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد مطالعات جوانان از دانشگاه مازندران

چکیده

شبکه های اجتماعی و وجود تعاملات و ارتباطات عمیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی با اساتید خود یکی از عرصه های با اهمیت و تاثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانشگاهی است. با توجه به تاثیرات همه جانبه شبکه اجتماعی رسمی و غیر رسمی در نظام آموزش عالی این بررسی در صدد بررسی تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران می باشد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 96-95 تشکیل داده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. حجم نمونه تحقیق358 نفر بوده که از طریق نمونه گیری گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید.
یافته های پژوهش نشان می دهد که شبکه اجتماعی رسمی تاثیر معنی داری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نداشته است اما شبکه اجتماعی غیر رسمی (505/0 ) بیشترین تاثیر مثبت بر متغیر عملکرد تحصیلی است داشته است. پس از آن  متغیر میزان صمیمیت شبکه اجتماعی (351/0 ) قوی ترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده است. متغیر حجم و یا اندازه شبکه اجتماعی(222/0 )، کیفیت شبکه اجتماعی (182/0 ) و دسترسی (094/0 ) قرار دارند.  ضریب تعیین تعدیل یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای مستقل این بررسی به میزان 44/0 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق یعنی عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را تبیین می کند.  در نتیجه، لازم است  برنامه ریزان آموزش دانشگاهی از قابلیت های شبکه های اجتماعی غیر رسمی استفاده نموده و از آن به عنوان مکانیزم ارتباطی مهم برای ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهره گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Networks on the Educational and Research Performance of postgraduate Students at the University of Mazandaran, Iran

نویسندگان [English]

 • Nader Razeghi 1
 • Ebrahim Salehi Omran, 2
 • Mobina Kazemi, 3
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Humanities & Social Sciences Department of Social Sciences
2 Professor of educational planning
3 MA in Youth Study, at the University of Mazandaran
چکیده [English]

Social networks and deep interactions and communication between postgraduate students and their professors is one of the most important and influential factors in educational and research performance. Considering the effects of formal and informal social networking in higher education system, this study seeks to investigate its impact on the academic performance of postgraduate students in the University of Mazandaran. The statistical population of this study consists of all postgraduate students of Mazandaran University in 2017 academic year. It is a survey study research and the data were collected by questionnaires. The research sample includes 358 people selected through simple random sampling method. The findings of the research show that formal social network had no significant effect on the educational and research performance of postgraduate students, but informal social network had the most positive effect (β = 0.505) on their performance. The variable of intimacy in the social network (β = 0.351) was the second strongest predictor of educational and research performance. The next effective variables were social network size (β = 0.222), social network quality (β =0.182) and access (β = 0.094). The adjusted coefficient of determination indicates that the independent variables of this survey explained 0.44% of the variance of the dependent variable of the study, i.e. the educational and research performance of the postgraduate students.
As a result, it is necessary for university education planners to benefit from informal social networking capabilities and use it as an important communication mechanism for improving the educational and research performance of postgraduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Formal and informal social network
 • Higher education
 • Educational planning
 • Academic performance
 • Postgraduate studies
 • امین بیدختی علی اکبر، شریفی نوید( 1392) ارائه الگویی مبتنی بر بازخورد 360 درجه جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان پذیرش شده بدون کنکور در مقطع تحصیلات تکمیلی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوره  10 , شماره  12، 118 - 33 .

 

 • باستانی سوسن، صالحی هیکویی، مریم. (1386). سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‏های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران. نامه علوم اجتماعی، 30(0), 63-95.

 

 • حائری زاده، سیدعلی، اصغرپورماسوله، احمدرضا،  نوغانی محسن، میرانوری سیدعلیرضا(1388). بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان، علوم اجتماعی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)، دوره 6 شماره 1: 51-27.
 • رفاهی، مهتاب؛ رفاهی، الهه؛ ثابت، بابک و بقایی، عبدالله (1379) کیفیت پایان­نامه و چگونگی اجرای آن: نظرسنجی از کارورزان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پژوهش در علوم پزشکی، 6  (1)، 1-6.

 

 • شیری، نعمت اله؛ خوش مرام، مژگان؛ رستمی، فرحناز؛ میرک زاده، علی (1393) نقش سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مطالعة موردی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(6), 57-83.

 

 • صالحی عمران، ابراهیم. (1393). آموزش عالی و سرمایه اجتماعی. پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی. 1(1): 57-77.

 

 • عبداللهی محمد(1385) جامعه شناسی ایران، نگاهی به گذشته، حال و آینده، رهیافت. 6 (13): 81-87.

 

 • فعلی، سعید؛ پزشکی راد، غلامرضا؛ چیذری، محمد(1385) بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی و تولید علم، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموز ش عالی، شماره 42: 94-107.

 

 • قاضی طباطبایی، محمود، مرجایی، هادی. (1380). بررسی عوامل موثر بر خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. (19):31-57.

 

 • قانعی راد، محمدامین. (1385). نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی. مجله جامعه شناسی ایران. 7(1):3-29
 • قانعی راد، محمد امین.(1385). تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگر رشته ای. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 12(2) : 1-22.

 

 • گدازگر، حسین و علیزاده اقدم، محمدباقر (1385). مطالعه عوامل موثّر بر تولید علم در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها (نمونه مورد مطالعه: اعضاء هیأت علمی دانشگاه تبریز). مجله علوم اجتماعی دانشگاه مشهد، سال3 شماره2: 148-123.

 

 • لیتل جان، استیفن(1384)  نظریه های ارتباطات ، مترجم سید اکبرمیرحسینی و مرتضی نوربخش، تهران: جنگل.

 

 • نواح عبدالرضا، رضادوست کریم، پورترکارونی محمد(1391). بررسی عوامل مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۸ (۱) :۲۵-۴۱.

 

 • Collins, R. (2009). The sociology of philosophies. Harvard University Press.

 

 • Endo, J. J., & Harpel, R. L. (1982). The effect of student-faculty interaction on students' educational outcomes. Research in Higher Education, 16(2), 115-138.

 

 • Jensen, D. H., & Jetten, J. (2016). Bridging and bonding interactions in higher education: social capital and students’ academic and professional identity formation. Institutional Determinants of Social Inequality, 71, 1-11.

 

 • Israel, B. A., & Rounds, K. A. (1987). Social networks and social support: A synthesis for health educators. Advances in Health Education and Promotion, 2(31), 1-35.

 

 • Goddard, R. D. (2003). Relational networks, social trust, and norms: A social capital perspective on students’ chances of academic success. Educational evaluation and policy analysis, 25(1), 59-74.

 

 • Komarraju, M., Musulkin, S., & Bhattacharya, G. (2010). Role of student–faculty interactions in developing college students' academic self-concept, motivation, and achievement. Journal of College Student Development, 51(3), 332-342.

 

 • Kuh, G. D., & Hu, S. (2001). The effects of student-faculty interaction in the 1990s. The Review of Higher Education, 24(3), 309-332.

 

 • Lohr, S. C. (2004). Student's faculty connectedness: Grasping the essence of informal interactions, [dissertation] South California University.

 

 • Meenan, C., King, A., Toland, C., Daly, M., & Nagy, P. (2010). Use of a wiki as a radiology departmental knowledge management system. Journal of digital imaging, 23(2), 142-151.

 

 • Muller, E., & Peres, R. (2019). The effect of social networks structure on innovation performance: A review and directions for research. International Journal of Research in Marketing.

 

 

 • Nunez, A. M. (2009). Modeling the effects of diversity experiences and multiple capitals on Latina/o college students' academic self-confidence. Journal of Hispanic Higher Education, 8(2), 179-196.

 

 • Pascarella, E. T. (1980). Student-faculty informal contact and college outcomes. Review of educational research, 50(4), 545-595.

 

 • Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton university press.

 

 • Stadtfeld, C., Vörös, A., Elmer, T., Boda, Z., & Raabe, I. J. (2019). Integration in emerging social networks explains academic failure and success. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(3), 792-797.

 

 • Volkwein, J. F., King, M. C., & Terenzini, P. T. (1986). Student-faculty relationships and intellectual growth among transfer students. The Journal of Higher Education, 57(4), 413-430.
 • Wellman, B. (2018). Networks in the global village: Life in contemporary communities. Routledge.