تصویر برند، نگرش به رشته تحصیلی و نقش ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک (موردمطالعه: دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری و هتل داری دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

با افزایش رقابت بین دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان، آن‌ها را وادار به ایجاد تصویر ذهنی برند متمایز نسبت به سایر رقبا می‌کند تا از این طریق بتوانند برای خود اعتبار علمی ایجاد کنند اما با توجه به محیط ناپایدار رسانه‌های انبوه ممکن است تصویر برند دانشگاه دچار لرزش شود که لازمه آن ایجاد یک تصویری ذهنی مثبت از برند دانشگاه در نزد دانشجویان هست که خود باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی و همچنین افزایش عملکرد می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر تصویر ذهنی از برند دانشگاه شیراز و نگرش به رشته تحصیلی هست. پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و ازنظر روش گردآوری، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد که با توجه به تعداد 20 هزارنفری آن‌ها، حجم نمونه با استفاده از جدول فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. با توجه به تائید فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر تصویر برند دانشگاه و نگرش به رشته تحصیلی و همچنین نقش میانجی تصویر برند، توصیه می‌شود که مدیران دانشگاه شیراز با افزایش کیفیت خدمات به ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند دانشگاه در اذهان عمومی، بخصوص دانشجویان که پیکره اصلی دانشگاه هستند بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brand image, attitude to education and the role of electronic word of mouth communication (Case Study: Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • moslem bagheri 1
  • Alireza Amini 2
  • amin nikbakht 3
  • Amirhosain Shayegh 4
1 Assistant Professor of Tourism Management, School of Tourism and Hospitality, Shiraz University
2 Assistant Professor of Management, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
3 Master of Business Management, Shiraz University
4 Master of Industrial Management, Department of Management, Shiraz University
چکیده [English]

Increasing competition among universities to attract students forces them to create a distinctive brand image compared to other competitors in order to gain academic credentials, but given the unstable environment of mass media, brand image may be available. The vibration that is required to create a positive image of the university brand among the students that creates a positive attitude towards the field of study as well as performance enhancement. The purpose of this study was to investigate the effect of electronic word of mouth advertising on subjective image of Shiraz University brand and attitude towards field of study. The purpose of this study is applied research and the method of collection is survey. The statistical population of this study includes all students of Shiraz University. The sample size was 384 persons using Cochran formula. A questionnaire was used to collect data. Given the support of research hypotheses that the effect of oral-to-oral communication on university brand image and attitudes towards the field of study as well as the mediating role of brand image, it is recommended that Shiraz university managers increase the quality of services to create a positive mental image of the university brand. Public opinion, especially students who are the main body of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • attitude to education
  • electronics word of mouth communication
  • Shiraz University
ابرقویی، ناصر صدرا، احمدی ندوشن، صفاری دربرزی و نعمتی بنادک (1393). آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات. کاوشهای مدیریت بازرگانی, 6(12)، 19-42.
آراسته، حمیدرضا؛ رضایی، سعید. (1392). بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 5(3)، 52-34.
پورشالکوهی، زهرا. (1397). تاثیر ادراکی ارتباطات توصیه ای الکترونیکی و تصویر ذهنی برند بر انتخاب دانشگاه، (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
جلیلیان حسین، ابراهیمی عبدالحمید و محمودیان امید (1391). تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعات موردی: محصولات لپ تاپ شرکت Dell).‎ مدیریت بازرگانی، 4(4)، 64-41.
جمالی حمزه علی و قلعه نوی مهران (1392). نگرش دانشجویان رشته‌ های بهداشت محیط و حرفه ‌ای نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7(13)، 550-541.
رستگار عباسعلی، محمدی حسینی سیداحمد و دهقانی سلطانی مهدی (1397). تاثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان درباره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیل گری کیفیت آموزش.‎ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 1، 107-83.
قویدل، صالح، فرجادی، غلامعلی، رازقی، حسین و بدیعی، حسین. (1391). برآورد تقاضای آموزش عالی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در افق 1404 ، فصلنامه ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 63 ، 68-43.
ملک زاده، سمنبر، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، عبداللهی و ضماهنی. (1398). طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی4(6)، 59-74.‎
مدیریت برنامه ریزی، تحول اداری و بهره وری دانشگاه شیراز. (1394). سند راهبردی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، http://www2.shirazu.ac.ir/sites/default/files/Files/Modiriat/Shiraz
 
Albarracı´n, D. & Johnson, B. T. (2018). Handbook of attitudes: Basic principles (2nd ed.). New York: Routledge.
Albarracı´n, D., & Shavitt, S. (2018). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 69, 299–327.
Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. M. Murchison (Ed.), Handbook of Social Psychology. Winchester, MA: Clark University Press.
Alves,H. and Raposo,M.(2010).The influence of university image on student behavior. International Journal of Educational Management.24 (1), 73- 85.
Anggraeni, A. (2015). Effects of brand love, personality and image on word of mouth; the case of local fashion brands among young consumers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 442-447.
Atilgan , E. , Akinci , S. , Aksoy , S. and Kaynak , E. (2009). Customer – based brand equity for global brands: a multinational approach. Journal of Euromarketing , 18(2) , 115-132 .
Augusto, M., & Torres, P. (2018). Effects of brand attitude and eWOM on consumers’ willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity. Journal of Retailing and Consumer Services42, 1-10.
Ayeh, J. K., Au, N., & Law, R. (2013). Predicting the intention to use consumergenerated media for travel planning. Tourism Management, 35, 132e143.
Bambauer-Sachse, S., & Mangold, S. (2011). Brand equity dilution through negative online word-of-mouth communication. Journal of retailing and consumer services18(1), 38-45.
Banaji, M. R., & Heiphetz, L. (2010). Attitudes. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (pp. 348–388). New York, NY: John Wiley & Sons.
Bohner, G., & Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62, 391–417.
Bronner, F., de Hoog, R. (2011). Vacationers and eWOM: who posts, and why, where, and what? J. Travel Res. 50 (1), 15–26.
Casal_o, L. V., Flavi_an, C., & Guinalíu, M. (2011). Understanding the intention to follow the advice obtained in an online travel community. Computers in Human Behavior, 27(2), 622-633.
Chang, A., Hsieh, S.H., Tseng, T.H. (2013). Online brand community response to negative brand event: the role of group eWOM. Internet Res. 23, 486–506.
Chaudhary.M and Gupta. A. (2012), Children's influence in family buying process in India:International Journal of Advertising and Marketing to Children, VOL. 13 NO. 2, pp. 161-175
Chen, Y. and Xie, J. (2008), “Online consumer review: word-of-mouth as a new element of marketing communication mix”, Management Science, Vol. 54 No. 3, pp. 477-491.
Cheung, C., Lee, M. (2012). What drives consumers to spread electronic word of mouth in online consumer-opinion platforms. Decis. Support Syst. 53 (1), 218–225.
Chevalier, J. A. and Mayzlin, D. (2006), “The effect of word of mouth on sales: Online book reviews”, Journal of Marketing Research, Vol. 43 No. 3, pp. 345-354.
Christy M.K. Cheung M. Lee K.O. Neil R. (2008). The impact of electronic word-of-mouth: The adoption of online opinions in online customer   communities. Internet Research, 18(3), 229-247.
Chu, S.-C., Sung, Y. (2015). Using a consumer socialization framework to understand electronic word-of-mouth (eWOM) group membership among brand followers onTwitter. Electron. Commer. R. A. 14, 251–260.
Cownie, F. (2016). An Analysis of Word-of-Mouth Communication amongst Students. Do UK Students Behave Differently from Their Overseas Counterparts?. Journal of Communication Arts34(3), 67-67.
Ghaderi, R., Dastjerdi, R., Sorush, Z., & Mouhebati, M. (2003). Influential factors in medical studentsattitudes towards studying medicine in 2002. Iranian journal of medical education, 3(2), 47-55.
Goyette I. Ricard L. Bergeron J. & Marticotte F. (2010). e-WOM scale: word-of- mouth measurement scale for e-service context. Canadian Journal of Administrative Sciences, 27, 5-27.
Guerra, L. A. P., Cárdenas, M. J., & Redondo, R. P. (2018). Social Marketing as a Development Strategy and Social Impact in Higher Education Institutions.
Gvili, Y., Levy, S. (2016). Antecedents of attitudes toward eWOM communication: differences across channels. Internet Res. 26 (5), 1030–1051.
Haddock, G., & Maio, G. R. (Eds.), (2012). Psychology of attitudes: Key readings. London: Sage
Haddocka, G., & Maiob, G. R. (2018). Inter-individual differences in attitude content: Cognition, affect, and attitudes.
Hawkins D. I. R, Coney K. A (2004)."Consumer behavior: Building marketing strategy" (9 Ed), Boston: McGraw-Hill.
Harahap, D. A., Hurriyati, R., Gaffar, V., Wibowo, L. A., & Amanah, D. (2017). Effect of Word of Mouth on Students Decision to Choose Studies in College. In 1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP 2017) (pp. 793-797).
Hemsley-Brown, J., Melewar, T. C., Nguyen, B., & Wilson, E. J. (2016). Exploring brand identity, meaning, image, and reputation (BIMIR) in higher education: A special section.
Jalilvand m. & Samiei N. (2012). The Effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in the automobile industry in Iran. Journal of Marketing Intelligence & Planning, 30(4), 5–5.
Katler, F., & Armstrong, G. (2007). Marketing principles. Translated by Parsaiyan, A., Tehran: Adabestan Publication.
Krishnamurthy, A., & Kumar, S. R. (2018). Electronic word-of-mouth and the brand image: Exploring the moderating role of involvement through a consumer expectations lens. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 149-156.
Kwok, L., Xie, K. (2016). Factors contributing to the helpfulness of online hotel reviews. Int. J. Contemp. Hosp. Manag. 28 (10), 2156–2177.
Lahap, J., Ramli, N. S., Said, N. M., Radzi, S. M., & Zain, R. A. (2016). A Study of Brand Image towards Customer's Satisfaction in the Malaysian Hotel Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 149-157.
Lawer, C. and Knox, S. (2006), “Customer advocacy and brand development”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 15 No. 2, pp. 121-129.
Lin, C., Xu, X., 2017. Effectiveness of online consumer reviews: the influence of valence, reviewer ethnicity, social distance and source trustworthiness. Internet Res. 27 (2), 362–380.
Lin, C., Xu, X., 2017. Effectiveness of online consumer reviews: the influence of valence, reviewer ethnicity,
Maio, G. R., Haddock, G., & Verplanken, B. (2018). The psychology of attitudes and attitude change (3rd ed.). London: Sage.
Mishra, A., Maheswarappa, S. S., Maity, M., & Samu, S. (2018). Adolescent's eWOM intentions: An investigation into the roles of peers, the Internet and gender. Journal of Business Research86, 394-405.
Paul C.S. Wu, Yun‐Chen Wang, (2011) "The influences of electronic word‐of‐mouth message appeal and message source credibility on brand attitude", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 23 Issue: 4, pp.448-472.
Pongjit, C., & Beise-Zee, R. (2015). The effects of word-of-mouth incentivization on consumer brand attitude. Journal of Product & Brand Management24(7), 720-735.
Rejali M, Mostajeran M, Lotfi M. [Health student a attitude towards their field of study and future career in health faculty of Isfahan University of medical sciences]. Health System Research. 2010;6(1):106-15. Persian.
Samadi MT, Taghizadeh J, Kashitarash Esfahani Z, Mohammadi M. [Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008]. Iranian Journal of Medical Education. 2010;9(4):331-6. Persian.
Shehatta, I., & Mahmood, K. (2016). Correlation among top 100 universities in the major six global rankings: policy implications. Scientometrics109(2), 1231-1254.
Schivinski, B. and Dabrowski, D. (2014), “The effect of social media communication on consumer perceptions of brands”, Journal of Marketing Communications (ahead-ofprint), pp. 1-26.