شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد یار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی­های حرفه­ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان­های فنی و حرفه­ای انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ای و کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل رئیس و کارشناسان اداره آموزش­های فنی و حرفه ای اداره کل آموزش و پرورش و هنرآموزان هنرستان­های فنی و حرفه­ای شهر زنجان در سال تحصیلی 98 – 97 بود. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری با 23 نفر مصاحبه انجام شد. جهت گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساخت­مند و عمیق استفاده شد. روایی داده های کیفی با استفاده از روش دریافت تایید مشارکت­کنندگان، توصیف غنی متن، پرسش و جستجوگری از همکار تایید شد. پایایی داده های کیفی توسط کدگذاری مجدد توسط کدگذاردوم و خودِ کدگذار تایید شد. داده های گردآوری شده با رویکرد پدیدارشناسی کلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج تحلیل داده­ها، شایستگی­های حرفه­ای هنرآموزان بخش صنعت در 5 حیطه، 19 مقوله اصلی و 60 مقوله فرعی شناسایی شدند. آگاهی از بازار کار، دانش فنی و حرفه­ای زمینه صنعت، دانش تربیتی، دانش سازمانی، شرایط عمومی، روانی- حرکتی، اشتیاق شغلی، فناوری اطلاعات و صنعت، مربی­گری و مرشدی، مهندسی ایمنی و بهداشت محیط کار، مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری، توانایی ادراکی و ذهنی، ارتباطات بین فردی موثر، تعامل سازنده و مشارکت با محیط بیرونی، نگرش سیستمی و جامع به آموزش فنی و حرفه­ای، رویکرد خود توسعه­ای، خوش­بینی به مهارت آموزی، نگرش کارآفرینانه و تولید محور و نگرش ارزشی به کسب و کار مولفه­های شایستگی را تشکیل دادند. شناسایی و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان یک برنامه­ریزی استراتژی مهم برای بهبود و تضمین کیفیت آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Professional Competencies of Industrial Educators in the Technical and Vocational Schools

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Mahsa Mousavi 1
 • javad pourkarimi 2
 • Fatemeh Narenji Sani 3
1 Phd of Educational Management, Department of Educational Planning and Management, , University of Tehran, Tehran, Iran.
2 tehran
3 Assistant Professor, Department of Educational Planning and Management, Faculty of Educational and Psychology Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to identify professional competencies of industrial educators in the technical and vocational schools. The research method was developmental and functional and the method of data collection was qualitative of phenomenology. Participants in the study included manager and employees department of the technical and vocational education and industrial educators in the technical and vocational schools of Zanjan in the academic year 2018-19. A sample of 23 key informants were interviewed through purposeful and theoretical sampling. The data were collected through semi-structured interviews and In-depth. Validity of qualitative data were verified through peer debriefing, rich description, member check. The reliability of the qualitative data was confirmed by re-coding by the second coder and the coder himself. The collected data was analyzed by the Colaizze phenomenological approach. Based on the results of the data analysis, professional competencies were identified in 5 dimensions, 19 main categories and 60 sub-categories. Awareness of work market, technical and vocational knowledge of industry, educational knowledge, organizational knowledge, general conditions, psychomotor, work engagement, information and industry technology, coaching and mentoring, safety health and workplace engineering, learning environment management, perceptual and mind ability, effective interpersonal communication, constructive interaction and participation with the external environment, systematic and comprehensive approach to technical and vocational education, self-development approach, optimism for training skill, entrepreneurial attitude and product-centric and value-added approaches to work constituted the components of competence. Identifying and developing Educators professional competencies is an important strategic planning for improving and ensuring educational quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Competencies
 • Educators
 • Technical and Vocational Schools
 • Industry section
 • باقری فر، علی اکبر و صالحی، کیوان (1395). چالش های مهارت آموزی و پرورش هنرجویان کارآفرین در هنرستان های فنی و حرفه ای: مطالعه ای به روش پدیدار شناسی. پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای.
 • حاتم زاده، علیرضا، خورشیدی، عباس و مهدیزاده، امیرحسین (1393). تشخیص عوامل سازنده صلاحیت های مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران. فصلنامه مهارت آموزی، 3(10)، 52–31.
 • حسنی، فرشته (1393). بررسی اثربخشی آموزش های ضمن کار در ارتقاء و به روزرسانی مهارت پرسنل شرکت های صنعتی. آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال، انتشارات موسسه نقش آفرینان بابکان.
 • خواستار، حمزه (1388). ارایه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه­های پژوهشی. فصلنامه روش­شناسی علوم انسانی، 15(58)، 174-161.
 • خورشیدی، عباس و فرخی، داود (1391). مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان. مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 1(2)، 162–131.
 • دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش (1397). وزارت آموزش و پرورش، قابل دسترس در سایت: http://tve.medu.ir/fa به تاریخ 16/08/1397.
 • زمانی زنوز، زهرا و موسوی، سیدعلی (1393). ارزیابی اثربخشی آموزش های مهارت محور. آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال، انتشارات موسسه نقش آفرینان بابکان.
 • صفا، لیلا و آذر نژاد، کریم (1396). تأثیر مؤلفه های صلاحیت حرفه ای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان های شمالغرب کشور. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 41، 146–130.
 • طاهرمنش، ولی (1391). نیاز سنجی آموزشی معلمان هنرستان فنی و حرفه ای شهر یاسوج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 • عابدی، حیدرعلی (1388). کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی. فصلنامه راهبرد، 19 (54)، 224-207.
 • عبداللهی، حسین (1395). ارزیابی ساز وکارهای تجربه شده برقراری ارتباط بین آموزش فنی و حرفه ای رسمی و بازار کار در ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 13(22)، 167-152.
 • علیخانی، مهدی، چیذری، محمد، بیژنی، مسعود و عباسی، عنایت (1397). مؤلفه های صلاحیت پایه آموزشگران کشاورزی هنگام تدریس به دانش آموزان با نیاز ویژه. هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزان منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، دانشگاه بوعلی همدان.
 • غنایی، علی، محمدزاده قصر، اعظم، پاکمهر، حمیده و حجار، الهه (1393). شناسایی سبک‌های یادگیری: بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(41)، 11-1.   
 • فرهنگی، مریم، غفرانی، محمد و خلاقی، علی اصغر (1392). بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، دوره 7(3)، 189-197.
 • گرزین، رضا، صالحی عمران، ابراهیم و خاوری، سید عبداله (1395). شناسایی و ارزیابی مؤلفه های شایستگی حرفه ای مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای (استان مازندران). پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای.
 • مهرعلیزاده، یداله؛ صفایی مقدم؛ مسعود، صالحی عمران، ابراهیم و علم، محمدرضا (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • سازمان آموش فنی و حرفه ای (1397). استاندارد های شغل مربیان، قابل دسترس در سایت: http://research.irantvto.ir/index.aspx?siteid=83&pageid=1432 به تاریخ 18/07/1397.

 

 • Anuar, A. (2016). Effective Teaching Characteristics in Vocational Education. https://etd.auburn.edu/handle/10415/5264.
 • Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world's best-performing schools systems come out on top. McKinsey & Company.
 • Caena, F. (2011). Literature Review Teachers’ Core Competences: Requirements And Development, Education And Training Thematic Working Group Professional Development Of Teachers’. Directorate-General For Education And Culture European Commission.
 • Caena, F. (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. Education & Training, European Commission, 5-59.
 • Camelo, S. H. H., & Angerami, E. L. S. (2013). Professional competence: the building of concepts and strategies developed by health services and implications for nursing. Texto Contexto Enferm, 22(2), 552-60.
 • Cherniss, C., & Goleman, D. (2001). The emotionally intelligent workplace. How to select for, measure and improve emotional intelligence in individuals, groups and organisations. EEUU: Copyright.
 • Chyung, S. Y., Stepich, D., & Cox, D. (2006). Building a competency-based curriculum architecture to educate 21st-century business practitioners. Journal of Education for Business, 81(6), 307-314.
 • Cochran, G. R. (2009). Developing a Competency Model for a 21st Century Extension Organization Dissertation. Ohio State University Extension Competency Study.
 •  Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: Jossey-Boss.
 • Demelash, S., & Mekonnen, T. (2014). Factors Affecting Teachers’ Job Performance In Public Secondary Schools Of West Hararghe Zone, Oromia Regional State (Doctoral dissertation, Haramaya University).
 • Dessler, G. (2013). A framework for human resource management. 7rd ed, Pearson Education India.
 • Ding, S. (2016). Comparing the key teacher competencies and the training process between China and Catalonia.
 • European Council. (2009). Council Conclusions on the professional development of teachers and school leaders. Official Journal of the European Union, C 302, 6-9.
 • Fraser, C. J., Duignan, G., Stewart, D., & Rodrigues, A. (2019). Overt and covert: Successful strategies for building employability skills of vocational education graduates. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 10(1), 157-172.
 • Freudenberg, R., & Lavy, H. (2004). Competency modeling. Retrieved from: http:/www.training fema.gov/emiweb/edu.
 • Goh, P. S. C. (2013). Conceptions of competency: A phenomenographic investigation of beginning teachers in Malaysia. The Qualitative Report, 18(20), 1-16.
 • Goh, P. S. C., Saad, N. S., & Wong, K. T. (2012). The'voices' of beginning teachers in Malaysia about their conceptions of competency: A phenomenographic investigation. Australian Journal of Teacher Education (Online), 37(7), 58.
 • Guthrie, H. (2010). Professional Development in the Vocational Education and Training Workforce. Occasional Paper. National Centre for Vocational Education Research Ltd. PO Box 8288, Stational Arcade, Adelaide, SA 5000, Australia.
 • Hanapi, Z., Nordin, M. S., & Rus, R. C. (2014). Unemployment problem among graduates of technical field: Competencies of the graduates and quality of the education. Sains Humanika, 2(2).
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. Oxford, UK: Blackwell.
 • Hu, M. L. M. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 582-590.
 • Ismail, K., Nopiah, Z. M., Rasul, M. S., & Leong, P. C. (2017). Malaysian Teachers’ Competency in Technical Vocational Education and Training: A review. Proceeding of Regionalization and Harmonization in TVET–Abdullah et al.(Eds). London: Taylor & Francis Group.
 • Ismail, K., Nopiah, Z. M., Rasul, M. S., & Leong, P. C. (2017). Malaysian teachers’ competency in technical vocational education and training: A review. Proceeding of Regionalization and Harmonization in TVET–Abdullah et al.(Eds). London: Taylor & Francis Group.
 • King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2018). Interviews in qualitative research. SAGE Publications Limited.
 • Kwon, S., Wadholm, R. R., & Carmody, L. E. (2014). Assessing competencies: An evaluation of ASTD's Certified Professional in Learning and Performance (CPLP) designation. Evaluation and program planning, 44, 48-58.
 • Lauermann, F., & König, J. (2016). Teachers’ professional competence and wellbeing: Understanding the links between general pedagogical knowledge, self-efficacy and burnout. Learning and Instruction, 45, 9-19.
 • Mahazani, A. (2015). Developing The Knowledge-Based Human Resources That Support The Implementation Of The National Dual Training System (Ndts): Evaluation Of Tvet Teacher’s Competency At Mara Training Institutions.
 • Moreno, J. M. (2007). Do the initial and the continuous teachers’ professional development sufficiently prepare teachers to understand and cope with the complexities of today and tomorrow’s education?. Journal of Educational Change, 8(2), 169-173.
 • Oluwasola, A. J. (2014). Professional competence of technical teachers: a factor analysis of the training needs of technical college teachers. Am. J. Sci. Technol, 2(1), 22-26.
 • Oosthuizen, L., & Van der Bijl, A. (2019). Maintenance of Industry Skills and Knowledge by Vocational Lecturers at South African Technical and Vocational Education and Training Colleges. In 2nd International Conference on Tourism Research (p. 208).
 • Orazbayeva, K. O. (2016). Professional Competence of Teachers in the Age of Globalization. International Journal of Environmental and Science Education, 11(9), 2659-2672.
 • Orazbayeva, K. O. (2016). Professional Competence of Teachers in the Age of Globalization. International Journal of Environmental and Science Education, 11(9), 2659-2672.
 • Peña-López, I. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS.
 • Rozdi, Z. M., Ahmad, C. N. C., & Mohamed, Z. (2016). Competency Model of Science Teacher in 21st Century. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(12), 33-38.
 • Sanghi, S. (2016). The handbook of competency mapping: understanding, designing and implementing competency models in organizations. SAGE Publications India.
 • SEAMEO VOCTECH. (2012). TVET Teacher Education in Southest Asia and Nepal Report. 1–32.
 • Sern, L. C., Hamisu, M., & Salleh, K. M. (2018). Determining the Elements of TVET Teachers Competency for Nigerian Higher Learning Institutions. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1049, No. 1, p. 012078). IOP Publishing.
 • Snoek, M. (2009). Theories on and concepts of professionalism of teachers and their consequences for the curriculum in teacher education.
 • Spencer, L. M., & Spencer, P. S. M. (2008). Competence at Work models for superior performance. John Wiley & Sons.
 • Syamsiah, M., Ruhizan, M. Y., & Haryanti, M. A. (2019). Challenges in teaching Malaysian Skills Certificate (MSC) among Business Management Lecturers in Malaysian Vocational College. Journal of Educational Research and Indigeneous Studies, 1(1), 2-7.
 • Tomlinson, M. (2012). Graduate employability: A review of conceptual and empirical themes. Higher Education Policy, 25(4), 407-431.
 • World Bank. (2012). Building Knowledge Societies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries. Washington, DC: World Bank.