مطالعه تأثیر کیفیت(اطلاعات-آموزش-فنی-خدمات) برمیزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیرکیفیت با رضایت الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه های دارای سیستم مجازی  مستقر در شهر تهران در گروه های علوم انسانی می باشد. روش تحقیق ازنوع همبستگی وبه صورت پیمایشی انجام شده است.دانشگاه پیام نور-تربیت مدرس-تهران-شهید بهشتی-علم وصنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.. جامعه آماری شامل3039 نفراز دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و 385نفر از دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی به صورت تصادفی انتخاب شده اند.ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بودکه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه98/. به دست آمد. با استفاده از تحلیل های آماری، داده های حاصل از پرسشنامه به کمک نرم افزاراس پی اس اسو با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختار یافته تحقیق، آزموده شد نتیجه تحقیق نشان می دهدکه بین مولفه های  کیفیت اطلاعات، کیفیت آموزش، کیفیت فنی، کیفیت خدمات ورضایت تإثیر مستقیم و معنی داری دارند. همچنین بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی (ضرایب تحلیل مسیر) مشاهده می‌شود به ترتیب کیفیت اطلاعات رتبه اول، کیفیت آموزش  رتبه دوم، کیفیت فنی رتبه سوم، کیفیت خدمات رتبه چهارم و کمترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها

با وجود سرمایه گذاری های وسیعی که در توسعه سیستمهای یادگیری الکترونیکی انجام شده است اگر کاربران از سیستم استفاده نکنند، سرمایه گذاری به هدر رفته
و بی فایده خواهد بود بنابراین شناخت عوامل مؤثر در میزان رضایت یادگیرنده از این سیستم ها از اهمیت زیادی برخوردار است و بیانگر این است که کیفیت خدمات باعث جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار می شود در حالی که کیفیت خدمات باعث حفظ مشتری و افزایش سهم مشتری می شود.کیفیت خدمات می تواند منجر به رضایت دانشجو و پیامدهای ناشی از رضایت دانشجو گردد . در این پژوهش به هدف مطالعه کیفیت برمیزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای آموزش از دور سوالات زیر مطرح شده است:

آیا کیفیت فنی و رضایت یاد گیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی با هم رابطه دارند؟

آیا کیفیت آموزشی و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی با هم رابطه دارند ؟

آیا کیفیت اطلاعات و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی با هم رابطه دارند ؟

آیا کیفیت خدمات و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی با هم رابطه دارند ؟

 

ادبیات موضوع

 • رئوفی و بابایی (1384) در تحقیقی با عنوان «تعیین مدیریت کیفیت فراگیر خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان» به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به رضایتمندی بیشتر دانشجویان بعنوان مشتریان خدمات آموزشی باید در ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و رشد کمی خدمات تلاش صورت گیرد.
 • ذوالفقار و مهرمحمدی ،2003 به نقل از سنترا و همکاران[1] بیان
  می کنند که ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزش ارائه شده، نتایج مفیدی را برای تصمیم گیری های اساسی نظیر بازخورد تشخیصی به دانشکده ها در مورد عملکرد استادان، انتخاب و گزینش استادان برجسته و استفاده از اطلاعات به دست آمده برای راهنمایی دانشجویان برای انتخاب درسها با استادانی که از شایستگی علمی برخوردارند در اختیار مسئولان نظام آموزشی قرار می دهد. بازخوردهای دانشجویان اطلاعات ویژه ای را در اختیار مسئولان آموزش قرار
  می دهند که می توانند در بهبود کیفیت عملکرد و اثربخشی خود از آن بهره مند شوند(آراسته و محمودی راد [2] 1389 : 200) 
 • چیو و همکارانش در سال 2005 در مقاله ای با عنوان «قابلیت استفاده، کیفیت، ارزش و تصمیم به تداوم یادگیری الکترونیکی» سه عامل سودمندی و کیفیت و ارزش مشاهده شده در سامانه یادگیری الکترونیکی را بر رضایت از یادگیری الکترونیکی مؤثر می دانند .
 • روکا، چیو، و مارتینر در سال 2006 در پژوهشی با عنوان «شناخت شرایط تمایل به تداوم یادگیری الکترونیکی ، یک مدل پذیرش فناوری توسعه یافته» سه عامل کیفیت فناوری و خدمات و سامانه را بر رضایت از یادگیری الکترونیکی مؤثر می دانند.
 • پاچیتر، میر، و ماچر در سال 2010 در پژوهشی با عنوان «انتظارات و کارآزمودگی های دانشجویان در یادگیری الکترونیکی : نسبت آن با موفقیت های یادگیری و رضایت دوره» به دنبال یافتن جنبه هایی از یادگیری الکترونیکی بودند که جزء ملاحظات مهم دانشجویان است و در این راستا، اهداف منطبق با دستور کارهای آموزشی دوره، تخصص مدرسان در یادگیری الکترونیکی، مشاوره و پشتیبانی مدرسان، و یادگیری ای که با همکاری و به صورت خودکار تنظیم شده باشد را از عامل تأثیرگذار بر موفقیت های یادگیری الکترونیکی و رضایت دوره می دانند.
 • پی چن سان و همکارانش 2008 در پژوهشی با عنوان «محرک های یادگیری الکترونیکی موفق چیست؟ پژوهش مبتنی بر آزمایش عوامل کلیدی مؤثر در رضایت یادگیرنده» هفت عامل اضطراب یادگیرنده از کار با کامپیوتر، نگرش مدرس به یادگیری الکترونیکی، انعطاف پذیری اضطراب یادگیرنده از کار با کامپیوتر، نگرش مدرس به یادگیری الکترونیکی، انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی، کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی، سودمندی، سهولت در استفاده، و تنوع در ارزیابی را از عوامل تأثیرگذار بر رضایت یادگیرندگان دوره های یادگیری الکترونیکی می دانند و کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی را مهم ترین عامل ارزیابی می نمایند.
 • ان، شیم، و لیم در سال 2009 در مقاله ای با عنوان «تأثیرات
  روش های گوناگون کمک مدرس به تعاملات یادگیرندگان در مباحث بر خط ناهمزمان» تعاملات آسان در مباحث بر خط را در رضایت یادگیرنده الکترونیکی مؤثر می دانند.
 • جن هر و همکارانشدر سال 2010 در مقاله ای با عنوان «مطالعه رضایت دانشجو در یک محیط رسانه یادگیری الکترونیکی ترکیبی» مواردی همچون کفایت کار با کامپیوتر، عملکرد سامانه، کیفیت محتوی، تعامل، انتظارات اجرایی، و اقلیم یادگیری را از شاخص های مهم رضایت دانشجو در یک سامانه یادگیری الکترونیکی ترکیبی می دانند.(جن هر ماتنی سان و سای 2010 به نقل از کریم زادگان و همکاران 1390 : 466 )

 

 

 

 

روش تحقیق

این پژوهش بر حسب نحوه گردآوری داده ها جزء دسته پیمایشی محسوب
 می شود، زیرا جهت بکارگیری چارچوب تنظیم شده تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و نتایج حاصل از آن پس از تنظیم و تلخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای تحلیل داده‌ها به منظور توصیف آماری، از جدول توزیع فراوانی شامل فراوانی و درصد و از معیارهای مرکزی شامل میانگین و از معیار پراکندگی انحراف معیار استفاده گردید. همچنین در راستای تحلیل استنباطی و آزمون فرض‌های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شد. همچنین به منظور ارایه نتایج کاملتر در راستای تحقیق از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون t برای دو گروه مستقل و آزمون  u مان – ویتنی برای مقایسه میانگین داده‌های دو مستقل، از آزمون لون برای بررسی همگنی یا هم واریانسی داده‌ها و از آزمون تحلیل واریانس و ولچ برای مقایسه داده‌ها در بیش از دو گروه مستقل استفاده شد .

 

جدول1 :تعداد دانشجویان در حال تحصیل  سال تحصیلی 1391-1390 به صورت مجازی مستقر در شهر تهران(برنامه ریزی آموزش عالی 1391)

نام مرکز دانشگاهی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

جمع کل

زن

 

مرد

زن

 

مرد

پیام نور

-

-

226

144

370

تربیت مدرس

-

-

93

196

289

تهران

81

84

662

847

1674

شهید بهشتی

-

-

182

225

407

علم وصنعت ایران

-

-

121

178

299

جمع کل

81

84

1284

1590

3039

 

 

جدول2: حجم نمونه در مدل پیشنهادی

نام مرکزدانشگاهی

حجم نمونه

پیام نور

47

تربیت مدرس

37

تهران

212

شهید بهشتی

51

علم وصنعت ایران

38

جمع کل

385

 

جهت گردآوری داده ها از روش نمونه گیری جامعه آماری نامحدود استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر با توجه به شرایط تحقیق نامحدود محسوب می شود، با استفاده از رابطه مربوط به نمونه گیری از جامعه آماری نامحدود تعدادنمونه به شکل زیر بدست می آید :

                                          

      

جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی در
دانشگاه های دارای سیستم مجازی (پیام نور-تربیت مدرس-تهران-شهید بهشتی-علم و صنعت ایران) در سال تحصیلی 1391-1390 مستقر در شهر تهران در گروه های علوم انسانی می باشد.

روائی محتوا[3]را می توان «توانایی سؤال های انتخاب شده در انعکاس ویژگی های سازه مورد اندازه گیری» تعریف نمود( عبدالله پور و همکاران 1389 : 66).

پایایی ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن کمک می کند(دانایی فرد و همکاران ، 1388).

 

 

جدول 3: پایایی یا قابلیت اعتماد جدول   

ردیف

مؤلفه

تعداد سوالات

آلفای کرونباخ

1

کل پرسشنامه

81

0.980

 

فرضیه های تحقیق

1-   بین کیفیت فنی ورضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی رابطه وجوددارد.

2-  بین کیفیت آموزشی ورضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی رابطه وجوددارد.

3- بین کیفیت اطلاعات ورضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی رابطه وجوددارد.

4-  بین کیفیت خدمات ورضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی رابطه وجوددارد.

 

یافته ها

ابتدا گویه های تحقیق آورده شدوسپس موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.

 

جدول4:گویه های مربوط به کیفیت

 

ردیف

 

گویه های پیشنهادی

 

قسمت مربوطه

 

میانگین

 

انحراف استاندارد

1

زیبایی شناختی

کیفیت  فنی سیستم

2.74

1.04

2

سهولت دسترسی

کیفیت  فنی سیستم

2.55

1.06

2

سهولت استفاده از سیستم

کیفیت  فنی سیستم

3.35

1.18

4

کاربرپسندبودن سیستم

کیفیت  فنی سیستم

3.31

1.09

5

تعامل پذیربودن سیستم

کیفیت  فنی سیستم

3.17

.75

6

میزان شخصی سازی بودن

کیفیت  فنی سیستم

2.71

.93

7

ارزیابی امنیت سیستم

کیفیت  فنی سیستم

2.62

.98

8

عملکرد خوب سیستم

کیفیت  فنی سیستم

3.12

1.09

9

انعطاف پذیری سیستم

کیفیت  فنی سیستم

2.87

1.04

10

طراحی ساختاریافته

کیفیت  فنی سیستم

2.64

.95

11

قابلیت استفاده

کیفیت  فنی سیستم

2.88

.98

12

امکان برقراری ارتباط با دانشجویان

کیفیت  فنی سیستم

3.16

1.02

13

امکان حصول اطمینان از حضور دانشجویان

کیفیت آموزشی

 

2.99

.97

14

متناسب بودن سیستم یادگیری الکترونیکی با سبکهایمختلف

کیفیت آموزشی

2.38

1.21

15

امکان ارزیابی عملکرد و یادگیری

کیفیت آموزشی

2.37

1.05

16

امکان ایجاد یادگیری مشارکتی

کیفیت آموزشی

2.41

1.08

17

اطلاعات مورد نیاز

کیفیت اطلاعات و محتوا

2.31

 

 

1.09

 

18

به موقع بودن اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

2.69

1.14

19

 

 

2.94

1.09

20

جامع و کامل بودن اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

2.91

1.12

21

قابل فهم بودن اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

2.84

1.10

22

به روز بودن اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

2.86

1.14

23

صحت اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

2.85

1.13

24

دقیق بودن اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

3.23

1.16

25

مرتبط بودن اطلاعات و محتوا

کیفیت اطلاعات و محتوا

3.10

1.10

26

ارائه خدمات راهنمایی

کیفیت خدمات

3.03

1.13

27

پاسخدهی

کیفیت خدمات

3.01

1.15

28

سرعت ارائه خدمات

کیفیت خدمات

2.57

1.20

29

مدیریت دروس

کیفیت خدمات

2.91

1.10

30

انعکاس نظرات کاربران

کیفیت خدمات

2.73

.97

 

جدول5:گویه های مربوط به رضایت یادگیرنده

 

ردیف

 

گویه های پیشنهادی

 

قسمت مربوطه

 

میانگین

 

انحراف استاندارد

1

باور به ارزشمندی استفاده از سیستم

(قصد استفاده از سیستم )

2.77

1.05

2

تمایل به استفاده از سیستم

(قصد استفاده از سیستم )

2.77

1.18

3

وفاداری به سیستم

(وفاداری به سیستم)

2.68

1.32

4

پیشنهادات به دیگران برای استفاده از سیستم

(وفاداری به سیستم)

2.83

 

 

 

1.28

5

تمایل به قبول مسئولیت در یادگیری

)اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری(

2.36

1.29

6

علاقه به یادگیری عمیق

اعتماد به نفس ومسئولیت

2.66

1.07

7

توانمندی در هدایت یادگیری

)اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری(

2.77

1.17

8

توانایی مدیریت یادگیری

)اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری(

2.68

1.07

9

مهارت حل مسئله

)اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری(

2.64

1.02

10

اعتقاد به یادگیری با کیفیت بالا در هر زمان و مکان

)اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری(

2.47

1.06

11

نگرش مثبت به آموزش و یادگیری

(نگرش مثبت)

2.80

1.20

12

داشتن انگیزه بالا برای یادگیری

( انگیزش)

2.72

1.23

13

رایزنی ومشورت با همکلاسی ها

( انگیزش)

2.99

1.24

14

راحت بودن کارکردن با سیستم

(آسانی کار با سیستم ازدید کاربر)

2.65

1.10

15

تلاش فکری لازم برای برقراری تعامل

( آسانی کار با سیستم ازدید کاربر)

3.13

1.16

16

لذتبخش بودن

(مفیدبودن سیستم ازدیدکاربر)

2.71

1.07

17

مقدارجلب اعتماد

(مفیدبودن سیستم ازدیدکاربر)

2.66

1.12

18

داشتن تفکرانتقادی

(خلاقیت)

2.55

1.11

19

اطمینان نسبت به یافتن اطلاعات مورد نیاز

( خودتوانی اینترنتی یادگیرنده)

2.24

1.13

20

تعداد دفعات استفاده ازسیستم

(تمایل یادگیرنده به ادامه استفاده ازسیستم)

3.21

1.26

21

مدت استفاده ازسیستم

(تمایل یادگیرنده به ادامه استفاده ازسیستم)

2.43

1.12

 

 

 

 

 

 

جدول 6: جدول آماره‌های خلاصه مدل رگرسیونی مربوط به متغیرهای کیفیت (فنی، آموزشی، اطلاعات و خدمات)

انحراف ستاندارد ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین

منبع تغییرات مدل

.513

.616

.620

.788

 

با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه 0.788 و ضریب تعیین به دست آمده 0.620 = 2R مشاهده می‌شود اطلاع از متغیرهای کیفیت (فنی، آموزشی، اطلاعات و خدمات) 62.0% از تغییرات رضایت را تبیین خواهد بود.

جدول 7 : جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی

سطح معنی داری

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

منبع تغییرات مدل

0.05

153.065

40.287

4

161.147

رگرسیونی

 

 

.263

375

98.700

خطا (باقیمانده‌ها)

 

 

 

379

259.847

جمع کل

با توجه به مقدار آماره F جدول تحلیل واریانس 153.065 = F با درجه آزادی (375 و 4) با سطح معنی‌داری 0.000 و مقایسه این سطح معنی‌داری با 0.05 = a مشاهده می‌شود فرض صفر مبنی برعدم ‌تأثیر متغیرهای کیفیت (فنی، آموزشی، اطلاعات و خدمات) بر رضایت رد می‌شود. (0.05Sig.<)

 

 

جدول8: جدول ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی

سطح معنی‌داری

پارامترهای مدل

 

آماره آزمون t

ضرایب استاندارد شده

برآورد ضرایب

استاندارد نشده رگرسیونی

آماره آزمون t

منبع تغییرات مدل

بتا

پارامترهای مدل

انحراف استاندارد

.122

1.551

 

.172

.111

عرض از مبدا

عرض از مبدا

.000

5.661

.310

.356

.063

کیفیت فنی

Q.Techکیفیت فنی

.000

5.929

.249

.226

.038

کیفیت آموزشی

Q.Eduکیفیت آموزشی

.000

4.671

.261

.247

.053

کیفیت اطلاعات

Q.Infoکیفیت اطلاعات

.107

1.614

.084

.078

.049

کیفیت خدمات

Q.Servکیفیت خدمات

 

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده از جدول بالا مشاهده می‌شود تمامی متغیرهای مستقل به جز کیفیت خدمات روی رضایت تأثیرگذار هستند و در سطح 0.05 معنی‌دار می‌باشد. (0.05Sig.<).

همچنین بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی (ضرایب تحلیل مسیر) مشاهده می‌شود به ترتیب کیفیت فنی (0.310) دارای بیشترین اهمیت، کیفیت اطلاعات (0.261) رتبه دوم، کیفیت آموزش (0.249) رتبه سوم و کیفیت خدمات (0.084) رتبه چهارم کمترین اهمیت را دارد. معادله خط رگرسیون حاصل به صورت زیر است.

 

با توجه به مثبت بودن ضرایب تحلیل مسیر در نمودار بالا و همچنین مقادیر به دست آمده از بررسی تأثیر تمامی متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته به صورت همزمان مشاهده می‌شود عوامل بالا تإثیر مستقیم و معنی داری روی رضایت یادگیرنده دارند.

بین کیفیت(فنی- آموزشی- اطلاعات -خدمات ) و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده مشاهده می‌شود متغیر کیفیت فنی روی رضایت تأثیرگذار است و در سطح 0.05 معنی‌دار می‌باشد. (0.05Sig.<). به عبارتی با افزایش یک واحد نمره کیفیت فنی میزان رضایت به میزان 0.828 افزایش می یابد
 و بلعکس.

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده مشاهده می‌شود متغیر کیفیت آموزش روی رضایت تأثیرگذار است و در سطح 0.05 معنی‌دار می‌باشد. (0.05Sig.<). به عبارتی با افزایش یک واحد نمره کیفیت آموزش میزان رضایت به میزان 0.577 افزایش می یابد
و بلعکس.

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده مشاهده می‌شود متغیر کیفیت اطلاعات روی رضایت تأثیرگذار است و در سطح 0.05 معنی‌دار می‌باشد. (0.05Sig.<). به عبارتی با افزایش یک واحد نمره کیفیت اطلاعات میزان رضایت به میزان 0.668 افزایش می یابد و بلعکس.

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده مشاهده می‌شود متغیر کیفیت خدمات روی رضایت تأثیرگذار است و در سطح 0.05 معنی‌دار می‌باشد. (0.05Sig.<). به عبارتی با افزایش یک واحد نمره کیفیت خدمات میزان رضایت به میزان 0.608 افزایش می یابد و بلعکس.

 

نتیجه گیری

بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است در پذیرش یک فناوری جدید، دو عامل اصلی، بسیار مهم  می باشند. یک مفید بودن سیستم از دید کاربر[4] و دیگری آسانی کار با سیستم[5]از دید کاربر . این دو عامل ، تشکیل دهنده مدل پایه ای تام [6]می باشد که بعنوان پایه و اساس بسیاری از تحقیقات مربوط به پذیرش سیستم های اطلاعاتی و
 سیستم های یادگیری الکترونیکی به کار می رود. در تحقیقات سدون [7]1997، رای و همکاران[8] 2002 ، روکا و همکاران[9] 2006، کانگ و همکاران[10] 2004، لی و همکاران[11] 2003، استول ولی[12]2003، انگ و لای[13] 2006، پیتاج و لی[14] 2006 و بسیاری از تحقیقات دیگر در زمینه پذیرش سیستم های اطلاعاتی یا یادگیری الکترونیکی این دو عامل
 بررسی شده است که نشان داده شده این دو عامل ، تأثیر زیادی بر رضایت افراد از این سیستم ها دارد.

همچنین با مصاحبه هایی که با بسیاری از دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی انجام شد چنین نتیجه گیری شد که این دو عامل در دیدگاه دانشجویان نسبت به این سیستم بی تأثیر نیست . این که سیستم یادگیری الکترونیکی تا چه حد سودمند است و در یادگیری افراد نقش دارد و این که کار کردن با آن تا چه میزان برای دانشجویان آسان
می باشد برای آنان اهمیت دارد . به دلیل اهمیت این دو عامل و این که این دو عامل در مدل پایه ای تام که در واقع اساس مدل های ارائه شده در این زمینه می باشد مطرح
شده اند در این تحقیق لازم دیده شد که این دو عامل در نظر گرفته شود .

 تحقیقات گوناگونی در مورد عوامل تأثیــرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامه به کارگیری این سیستم ها انجام شده است که در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، عامل کیفیت سیستم از ابعاد گوناگون (کیفیت فنی، کیفیت آموزشی، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات) ورضایت به صورت عواملی جداگانه مد نظر قرار داده شد. با در نظر گرفتن دیدگاه خبرگان، برخی از عوامل، حذف گردید پس از مطالعه ادبیات موضوع وتحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج شد. بین کیفیت(فنی- آموزشی- اطلاعات -خدمات) و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی رابطه
معنی داری وجود دارد.

همچنین بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی(ضرایب تحلیل مسیر) مشاهده می‌شود به ترتیب عوامل کیفیت اطلاعات(0.329) رتبه اول، کیفیت آموزش(0.313) رتبه دوم، کیفیت فنی(0.292) رتبه سوم، محتوا(0.275) رتبه چهارم، کمترین اهمیت را دارد. 

 

 

[4] Perceived Usefulness

[5] Perceived  Ease of Use

[6]TAM (Technology Acceptance Model )

[7]Seddon

[8]Rai

[9] Roca et al

[10] Gong

[11] Lee

[12]Stoel& Lee

[13]Ong& Lai

[14]Pituch& Lee

دانایی فرد،حسن، الوانی،سیدمهدی،آذر،عادل.(1383). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: اشراقی، چاپ دوم.

رئوفی، محمد حسین و بابایی، محمد (1384). تعیین مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی، 3(3) ، 48-21.

عبدالله پور، ابراهیم. نجات، سحرناز، نوروزیان، مریم و مجدزاده، سیدرضا (1389). اجرای فرآیندروائی محتوا درطراحی پرسشنامه، مجله تخصصی اپیدممولوژی ایران دوره 6.شماره4: 74-66.

محمدیان ، علی و خانبابازاده ، مژگان .(1388). بررسی میزان رضایت دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،9، 61-55.

کریم زادگان، داود. خداپرست، محسن و  وحدت، داود. (1390). ارزیابی عوامل موثربررضایت یادگیرنده الکترونیکی. فصلنامه علمی پژوهش پردازش ومدیریت اطلاعات،دوره27 شماره2.

 

An,H.,S.Sh. &K.Lim,K.)2009(.The effects of different instructor facilititation approaches on students interactions during as Ynchronous online discussions . Computers&Education53(3):749-760.

Araste , H.&Mahmoodi , M. (2003). Effective Education  Approach based on evaluation of teaching by students . Journal of Medical Sciences ,Semnan University  1-7. ( In Farsi)

Chiu, C. M., Hsu, M. H., Sun, S. Y., Lin, T. C.& Sun, P. C. (2005). Usability, quality, value and e-learning continuance decisions. Computers & Education, 45, 399-416.

Mohammadian, A.&Khanbabazadeh, M. (2009). Study the Amount of Students’ Satisfaction on the Performance of Various Units of Ardebil University of Medical Sciences, 9(1), 55-61.

Paechter,M., Maier B. & Macher, D.)2010(. Students expectations of ,and experiences in e-learning:their relation to learning achievements course  satisfaction. Computers & Education54 (1): 222-714

Pei-chen, S., Ray J. T. ,Finger G., Chen Y.&yeh, D.(2008).what drives a successful e-learning?Anemrnersapirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers&Education50(4):1183-1202.

.Raoufi, Mohammad Hossein, and Babaei, Mohammad. (2005). Determining Overall Quality Management (T.Q.M.) of Educational Students Services of I.A. U. Ghouchan and Compatibility of it with the Students’ Satisfaction, Educational Research Journal 3(3), 21-48.

Roca, J. C., Chinu, C. M. & Martinez, F. J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model. Human-Computer Studies, 64, 683-696.


دوره 1، شماره 2
بهار و تابستان 1392
صفحه 113-129
 • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1391
 • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1391
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1391