تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تحصیلی دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد مطالعات جوانان از دانشگاه مازندران

چکیده

شبکه های اجتماعی و وجود تعاملات و ارتباطات عمیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی با اساتید خود یکی از عرصه های با اهمیت و تاثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانشگاهی است. با توجه به تاثیرات همه جانبه شبکه اجتماعی رسمی و غیر رسمی در نظام آموزش عالی این بررسی در صدد بررسی تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران می باشد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 96-95 تشکیل داده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. حجم نمونه تحقیق358 نفر بوده که از طریق نمونه گیری گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید.
یافته های پژوهش نشان می دهد که شبکه اجتماعی رسمی تاثیر معنی داری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نداشته است اما شبکه اجتماعی غیر رسمی (505/0 ) بیشترین تاثیر مثبت بر متغیر عملکرد تحصیلی است داشته است. پس از آن  متغیر میزان صمیمیت شبکه اجتماعی (351/0 ) قوی ترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده است. متغیر حجم و یا اندازه شبکه اجتماعی(222/0 )، کیفیت شبکه اجتماعی (182/0 ) و دسترسی (094/0 ) قرار دارند.  ضریب تعیین تعدیل یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای مستقل این بررسی به میزان 44/0 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق یعنی عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را تبیین می کند.  در نتیجه، لازم است  برنامه ریزان آموزش دانشگاهی از قابلیت های شبکه های اجتماعی غیر رسمی استفاده نموده و از آن به عنوان مکانیزم ارتباطی مهم برای ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهره گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Networks on the Educational and Research Performance of postgraduate Students at the University of Mazandaran, Iran

نویسندگان [English]

  • Nader Razeghi 1
  • Ebrahim Salehi Omran, 2
  • Mobina Kazemi, 3
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Humanities & Social Sciences Department of Social Sciences
2 Professor of educational planning
3 MA in Youth Study, at the University of Mazandaran
چکیده [English]

Social networks and deep interactions and communication between postgraduate students and their professors is one of the most important and influential factors in educational and research performance. Considering the effects of formal and informal social networking in higher education system, this study seeks to investigate its impact on the academic performance of postgraduate students in the University of Mazandaran. The statistical population of this study consists of all postgraduate students of Mazandaran University in 2017 academic year. It is a survey study research and the data were collected by questionnaires. The research sample includes 358 people selected through simple random sampling method. The findings of the research show that formal social network had no significant effect on the educational and research performance of postgraduate students, but informal social network had the most positive effect (β = 0.505) on their performance. The variable of intimacy in the social network (β = 0.351) was the second strongest predictor of educational and research performance. The next effective variables were social network size (β = 0.222), social network quality (β =0.182) and access (β = 0.094). The adjusted coefficient of determination indicates that the independent variables of this survey explained 0.44% of the variance of the dependent variable of the study, i.e. the educational and research performance of the postgraduate students.
As a result, it is necessary for university education planners to benefit from informal social networking capabilities and use it as an important communication mechanism for improving the educational and research performance of postgraduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formal and informal social network
  • Higher education
  • educational planning
  • Academic performance
  • Postgraduate studies