دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-300 
5. ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم‌یار مالی و قابلیت‌های آن در دانشگاه

صفحه 121-152

10.22080/eps.2021.3198

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ میترا عزتی؛ مصطفی دین محمدی؛ کاظم فتح تبار فیروزجائی


8. الگوی ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در دانشگاه: رویکرد فراترکیب

صفحه 252-293

10.22080/eps.2021.3203

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ محمدرضا کرمی؛ میترا عزتی؛ علی سوری


9. تدوین چارچوبی برای سنجش کیفیت ادراک‌شده از خدمات آموزشی

صفحه 282-304

10.22080/eps.2021.3200

ناهید نادری؛ محمد غفاری؛ حمیده امدادی؛ مهدی فرمانی


12. برنامه ریزی فرایند آموزش گامی به سوی یکسان سازی کیفیت دانشگاه ها

10.22080/eps.2021.3195

زهرا مصطفی پور؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی؛ علی خورسندی طاسکوه