مقاله پژوهشی

1. بازکاوی انتقادی مطالعات ایرانی در قلمرو آموزش عالی پایدار

صفحه 1-28

حمید جاودانی؛ احمد کیخا


2. شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای

صفحه 19-45

سیده مهسا موسوی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه نارنجی ثانی


3. تصویر برند، نگرش به رشته تحصیلی و نقش ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک (موردمطالعه: دانشگاه شیراز)

صفحه 81-106

مسلم باقری؛ علیرضا امینی؛ امین نیکبخت؛ امیرحسین شایق


4. ارزیابی و تحلیل نیازهای آموزشی توتون کاران با استفاده از مدل بوریچ (مورد:استان‌های مازندران و گلستان)

صفحه 98-112

حشمت اله سعدی؛ عبدالحلیم کر؛ امیر احمدپور


5. ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم‌یار مالی و قابلیت‌های آن در دانشگاه

صفحه 121-152

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ میترا عزتی؛ مصطفی دین محمدی؛ کاظم فتح تبار فیروزجائی


6. ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد شبکه عصبی رگرسیون عمومی مورد مطالعه: اعضای هیات علمی

صفحه 202-222

مهدی خسروی؛ ابوالحسن حسینی؛ جمال قاسمی


7. تاثیر نظام آموزش عالی پژوهش محور بر کارآفرینی با نقش میانجی تجاری سازی دانش در دانشگاه‌ها جهت ارائه مدل

صفحه 229-245

سیده محبوبه جعفری رستمی؛ کیومرث نیازاذری؛ ترانه عنایتی


8. الگوی ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در دانشگاه: رویکرد فراترکیب

صفحه 252-293

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ محمدرضا کرمی؛ میترا عزتی؛ علی سوری


9. تدوین چارچوبی برای سنجش کیفیت ادراک‌شده از خدمات آموزشی

صفحه 282-304

ناهید نادری؛ محمد غفاری؛ حمیده امدادی؛ مهدی فرمانی


10. تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تحصیلی دانشگاه مازندران

صفحه 282-298

نادر رازقی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ مبینا کاظمی


11. ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین مبتنی بر پایدارسازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شریف تهران)

زیبا پذیرفته؛ رضا یوسفی سعید آبادی؛ مجید فتاحی


12. برنامه ریزی فرایند آموزش گامی به سوی یکسان سازی کیفیت دانشگاه ها

زهرا مصطفی پور؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی؛ علی خورسندی طاسکوه