شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد یار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی­های حرفه­ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان­های فنی و حرفه­ای انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ای و کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل رئیس و کارشناسان اداره آموزش­های فنی و حرفه ای اداره کل آموزش و پرورش و هنرآموزان هنرستان­های فنی و حرفه­ای شهر زنجان در سال تحصیلی 98 – 97 بود. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری با 23 نفر مصاحبه انجام شد. جهت گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساخت­مند و عمیق استفاده شد. روایی داده های کیفی با استفاده از روش دریافت تایید مشارکت­کنندگان، توصیف غنی متن، پرسش و جستجوگری از همکار تایید شد. پایایی داده های کیفی توسط کدگذاری مجدد توسط کدگذاردوم و خودِ کدگذار تایید شد. داده های گردآوری شده با رویکرد پدیدارشناسی کلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج تحلیل داده­ها، شایستگی­های حرفه­ای هنرآموزان بخش صنعت در 5 حیطه، 19 مقوله اصلی و 60 مقوله فرعی شناسایی شدند. آگاهی از بازار کار، دانش فنی و حرفه­ای زمینه صنعت، دانش تربیتی، دانش سازمانی، شرایط عمومی، روانی- حرکتی، اشتیاق شغلی، فناوری اطلاعات و صنعت، مربی­گری و مرشدی، مهندسی ایمنی و بهداشت محیط کار، مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری، توانایی ادراکی و ذهنی، ارتباطات بین فردی موثر، تعامل سازنده و مشارکت با محیط بیرونی، نگرش سیستمی و جامع به آموزش فنی و حرفه­ای، رویکرد خود توسعه­ای، خوش­بینی به مهارت آموزی، نگرش کارآفرینانه و تولید محور و نگرش ارزشی به کسب و کار مولفه­های شایستگی را تشکیل دادند. شناسایی و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان یک برنامه­ریزی استراتژی مهم برای بهبود و تضمین کیفیت آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Professional Competencies of Industrial Educators in the Technical and Vocational Schools

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Mahsa Mousavi 1
  • javad pourkarimi 2
  • Fatemeh Narenji Sani 3
1 Phd of Educational Management, Department of Educational Planning and Management, , University of Tehran, Tehran, Iran.
2 tehran
3 Assistant Professor, Department of Educational Planning and Management, Faculty of Educational and Psychology Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to identify professional competencies of industrial educators in the technical and vocational schools. The research method was developmental and functional and the method of data collection was qualitative of phenomenology. Participants in the study included manager and employees department of the technical and vocational education and industrial educators in the technical and vocational schools of Zanjan in the academic year 2018-19. A sample of 23 key informants were interviewed through purposeful and theoretical sampling. The data were collected through semi-structured interviews and In-depth. Validity of qualitative data were verified through peer debriefing, rich description, member check. The reliability of the qualitative data was confirmed by re-coding by the second coder and the coder himself. The collected data was analyzed by the Colaizze phenomenological approach. Based on the results of the data analysis, professional competencies were identified in 5 dimensions, 19 main categories and 60 sub-categories. Awareness of work market, technical and vocational knowledge of industry, educational knowledge, organizational knowledge, general conditions, psychomotor, work engagement, information and industry technology, coaching and mentoring, safety health and workplace engineering, learning environment management, perceptual and mind ability, effective interpersonal communication, constructive interaction and participation with the external environment, systematic and comprehensive approach to technical and vocational education, self-development approach, optimism for training skill, entrepreneurial attitude and product-centric and value-added approaches to work constituted the components of competence. Identifying and developing Educators professional competencies is an important strategic planning for improving and ensuring educational quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competencies
  • Educators
  • Technical and Vocational Schools
  • Industry section