طراحی و ساخت مقیاس سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته روانشناسی ضرورتی برای نیاز سنجی‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه. مازندران

2 دکنری روانشناسی تربیتی دانشگاه مازندران

10.22080/eps.2020.3350

چکیده

با توجه به اهمیت سواد اطلاعاتی برای دانشجویان دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف طراحی  مقیاسی روا و پایا  به منظور سنجش سواد اطلاعاتی  دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته روانشناسی انجام  شده  است. برای این منظور، بر اساس نظر متخصصان روانشناسی تربیتی که دانش و تجربه کافی داشتند، یک مقیاس اولیه با تعداد 35 گویه تهیه شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی  دانشگاههای شهر تهران در رشته روانشناسی بود. از میان جامعه آماری، تعداد ۲۸۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند و به مقیاس پاسخ دادند. برای تحلیل داده­های به دست آمده، از نرم­افزار SPSS و روش­های آماری تحلیل عاملی، ضریب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شد. پس از حذف 11 گویه، نتایج تحلیل عاملی وجود پنج بعد را نشان داد. با توجه به محتوای گویه­ها، ابعاد پنجگانه تحت عناوین روش شناسی، استنتاج و تبیین، جستجوی اطلاعات، دانش آماری و دانش پایه پژوهش نامگذاری شدند. ضریب پایایی برای نمره کل مقیاس 88/0 و برای ابعاد روش شناسی، استنتاج و تبیین، جستجوی اطلاعات، دانش آماری و دانش پایه پژوهش، به ترتیب  برابر با 83/0، 84/0، 71/0،  82/0 و 59/0 بود. پژوهش حاضر نشان داد که ابزار طراحی شده از کفایت لازم برخوردار است و می­تواند در پژوهش­ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and building an information literacy scale for psychology students is essential for educational needs assessments

نویسندگان [English]

  • soheila hashemi 1
  • abbas akbari 2
1 university of Mazandaran
2 university of Mazandaran
چکیده [English]

Due to the importance of information literacy among university students, this research was conducted with the goal of constructing a valid and reliable scale to assess information literacy in undergraduate psychology students. For this purpose, based on the opinion of educational psychologists who had sufficient experience and knowledge, an initial scale with 35 items was prepared. The statistical population of the study included graduate students of Tehran universities in the field of psychology. From the statistical population, 286 people were selected as participants in the study using cluster random sampling method and responded to the scale. By using SPSS software data was analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis, correlation coefficient and independent T test. The results of factor analysis indicated after omitting 11items, five factors were displayed which entitled: 1) methodology, 2) conclusion and explanation, 3) information search, 4) statistical knowledge and 5) research knowledge base. Reliability coefficient for total scale’s score was 0.88 and for five aforementioned factors were 0.83, 0.84, 0.71, 0.82, and 0.59 respectively. Results indicated this measure has psychometric goodness of fit and could be used in other research.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Factor Analysis
  • reliability
  • validity
  • Training Needs Assessment