واکاوی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور رشته­های تحصیلی (علوم انسانی، فنی و پایه) در مقاطع مختلف با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون می­باشد. روش پژوهش از نظر هدف،­ کاربردی و از لحاظ نحوه­گردآوری داده­ها به روش کیفی موردی انجام گردید. از مصاحبه و اسناد جهت تعیین عوامل و نشانگرهای موثر در ارزیابی وضعیت تحصیلی داوطلبان و اولویت­بندی آنها استفاده شد. از روش تحلیل محتوا برای تحلیل یافته­های مصاحبه و اسناد استفاده شد. با استفاده از نمونه­گیری هدفمند۱۰ نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. با استفاده از نمونه­گیری در دسترس نیز ۴۳ سند مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که عوامل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، فردی و روانی، اقتصادی، و آموزشی به عنوان عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان تعیین و نشانگرهایی برای این عوامل مطرح شدند. در اولویت بندی نتایج مشخص شد که از عامل فردی معیار جنسیت، از عامل خانوادگی معیار سطح سواد اعضای خانواده، از عامل اقتصادی معیار وضعیت اقتصادی، از عامل روانی معیارهای انگیزه پیشرفت، خود کارآمدی و سلامت روان، از عامل اجتماعی- فرهنگی معیار محل سکونت (همراه خانواده، خوابگاه)، از عامل آموزشی معیار معدل بالاترین اولویت­ها را به خود اختصاص داده­اند. در نتیجه گیری می‏توان گفت برخی از معیارها و عوامل هستند که می‌توانند بر وضعیت تحصیلی داوطلبان تاثیر بیشتری داشته باشند لذا لازم است که با توجه به هر مقطع و رشته تحصیلی به بهبود آنها پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of factors affecting educational status of volunteers using Shannon Entropy technique

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • zahra maarefvand 2
  • jalil fathabadi 1
1 .
2 دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

Aim: This study aimed at analyzing factors affecting educational status volunteers Entrance examination (humanities, technical and fundamental) at different levelsusing Shannon Entropy technique.
Methodology: The study was functional-qualitaive (case study). Interviews and documents used to determine the effective indicators in the evaluation of educational status volunteers and to prioritize them. The content analysis was used to analyze the data. Using purposive sampling, 10 experts were selected for interview. Using the available sampling were examined 43 documents.
Findings: Family, social, cultural, personal, psychological, economic and educational factors were identified asfactors affecting the educational status volunteers andindicators were considered forthesefactors.To prioritize results determined from the individual factor gender criteria, from the family factor the level of education of family members criteria, from the economic factors the economic situation criteria, from the psychological factor achievement motivation, self-efficacy and mental health criteria, from the socio-cultural factor location (home, dormitory) Criteria, from the educational factor grade point average criteria, allocated highest priority.
Result:There are some criteria and factors that can influence the volunteers' educational status more than other factors. It is necessary to improve them according to each degree and field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational status
  • education level
  • volunteer
  • discipline
  • ShannonEntropy technique