تأملی انتقادی بر سیاست‌ها و سازوکارهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تناسب با موازین دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه فنی وحرفه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه اموزش عالی دانشگاه کردستان رئیس مرکز فنی و حرفه ای خواهران بابل

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف تحلیل سیاستها و سازوکارهای آموزشی دانشگاه فنی حرفه­ای به عنوان یک مطالعه موردی در صدد است تا کم و کیف  برنامه­های آموزشی این دانشگاه را تحلیل، چالش ها و آسیب های پیش رو را شناسایی و استراتژیهایی را برای بهبود کیفیت و عملکرد آموزشی و پژوهشی این دانشگاه پیشنهاد نماید. روش پژوهش، کیفی چندگانه و از نوع تحلیل سند و پدیدارنگاری است. مشارکت­کنندگان 12 نفر از مدیران دانشگاهی و کارفرمایان ذیربط در حوزه رشته­های فنی بودند که به صورت هدفمند انتخاب و با آنان مصاحبه شد. برای تحلیل یافته­ها  نیز از روش تحلیل محتوای کیفی با تأکید بر مؤلفه­­های اصلی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد؛ با وجودیکه دانشگاه مورد مطالعه از نظر سیاست ها و سازوکارهای تعیین شده حتی­المقدور در اسناد بالا دستی با سنت دانشگاه های کارآفرین همسویی دارد اما در عمل با مجموعه­ای از چالش­های محیطی زمینه­ای، ساختاری و  محتوایی دسته و پنجه نرم می کند که عدم توجه به آنها و عدم ارائه راه حلی برای این چالش ها، نه تنها اثر بخشی و کارآمدی دانشگاه  را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه باعث می­شود که در تقابل با فلسفه­ وجودی و چشم­انداز راهبردی آن قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.A Critical Reflection on Vocational Training Policies and Mechanisms in Consistency with Entrepreneurial University Standards: (Case Study: Technical and Vocational University)

نویسندگان [English]

  • somayeh mohammadizad 1
  • Nematollah Azizi 2
  • Ebrahim Salehi Omran 3
1 PhD student in higher education development planning The University of Kurdistan ۳۱/۵۰۰۰ head of Center Technical and professional Babol
2 Professor, Department of Education, University of Kurdistan
3 Professor, Department of Education, University of Mazandaran
چکیده [English]

.
This paper aims to analyze the policies and mechanisms of the Technical and Vocational University as well as to analyze the quality of educational programs, to identify the challenges ahead and to suggest strategies for quality improvement and the university's educational and research performance. As a multi-qualitative research, the study was based on document analysis and phenomenology. Participants included 12 academic executives and relevant employers in technical fields who were purposefully selected and interviewed. Qualitative content analysis method with emphasis on the main components was also used to analyze the findings. The findings showed that although the university in its policies and mechanisms works in line with the traditions of entrepreneurial universities, but in practice suffers from a set of contextual, environmental, structural and content challenges, that failing to address them not only overshadows the effectiveness and efficiency of the university, but also runs counter to its existential philosophy and strategic vision.