دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی مدل ارتقاء نظام آموزشی غیردولتی با تاکید بر آموزش هزاره سوم در مقطع ابتدائی (مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22080/eps.2023.24567.2152

رویا شهریاری؛ علی تقی پور ظهیر؛ رضا شعبان نژاد خاص؛ محمد صاحب الزمانی


بازاندیشی در برنامه‌ریزی دانشگاهی؛ تحلیل کیفی تجارب دانشجویان بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22080/eps.2023.25209.2181

سیدجمال بارخدا؛ سیروس مرادخواه؛ عبدالله عزیزی