آ

 • آزمون سراسری مقایسه ای بین عملکردتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نحوۀ ورود استعداد درخشان و آزمون « » سراسر [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 159-179]
 • آزمون کارشناسی ارشد تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 11-32]
 • آسیب پذیری تحصیلی مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 8-27]
 • آموزش تحلیلی بر نیازهای آموزشی کارکنان با استفاده از TOPSIS فازی، دیماتل فازی (مورد مطالعه: استانداری خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • آموزش سنجش تطبیقی شاخص‌های توسعه آموزشی در استان بوشهر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 137-155]
 • آموزش به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 96-120]
 • آموزش از دور بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-106]
 • آموزش از دور طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 164-178]
 • آموزش حسابداری در ایران بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]
 • آموزش زیست محیطی محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-221]
 • آموزش سواد رسانه‌ای طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 50-75]
 • آموزش عالی تبیین فرایند برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 81-103]
 • آموزش عالی بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه‌ای موردی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 5-25]
 • آموزش عالی بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 33-52]
 • آموزش عالی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌عالی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 83-113]
 • آموزش عالی سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 113-144]
 • آموزش عالی توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • آموزش عالی طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-105]
 • آموزش عالی واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]
 • آموزش عالی بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 1-18]
 • آموزش عالی بین‌المللی شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]
 • آموزش فنی و حرفه ای مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 131-162]
 • آموزش فنی و حرفه ای تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 63-88]
 • آموزش فنی و حرفه‌ای مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان کردستان [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 159-182]
 • آموزش کارکنان نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 133-166]
 • آموزش مدیران نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 163-187]
 • آموزش های فنی و حرفه‌ای شناسایی شایستگی های راهبردی مورد نیاز در طراحی برنامه ریزی آموزشی هنرجویان فنی و حرفه ای [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 282-300]
 • آموزش‌های فنی و‌حرفه‌ای نیازسنجی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با زیست‌فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 161-180]
 • آموزش و یادگیری شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌ها و ابعاد رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی • [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 229-251]
 • آموزش و پرورش بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-66]
 • آموزش و پرورش تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]
 • آموزش و پرورش اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 11-30]
 • آموزش و پرورش شناسایی موانع مشارکت والدین در امور مدارس مقطع ابتدایی شهر سمنان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 162-134]
 • آموزش و پرورش شناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 56-80]
 • آموزش‌ و پرورش طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 50-75]
 • آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 189-224]
 • آینده پژوهی ارائه الگوئی برای آیندهپژوهی های میانمدت در حوزه برنامه ریزی آموزشی [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 11-33]

ا

 • اثربخشی تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 139-170]
 • اثربخشی آموزشی تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 139-170]
 • اثربخشی آموزشی مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 95-112]
 • اثربخشی سازمانی مطالعه ترکیبی اثربخشی و کیفیت عملکرد واحد آموزش [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 157-185]
 • اثربخشی معلمان نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • اجتماع علمیِ رسمی و غیر رسمی اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 11-30]
 • اخلاق حرفه‌ای بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • ادراک از جوّ آموزشی شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 81-95]
 • ایران تبیین فرایند برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 81-103]
 • ایران سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]
 • ارزیابی طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 127-155]
 • ارزیابی ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 32-53]
 • ارزیابی ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • ارزیابی درونی آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 5-34]
 • ارزیابی درونی شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 81-95]
 • ارزیابی درونی بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 121-147]
 • ارزشیابان و ممیزان کیفیت طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-105]
 • اساتید بین‌المللی شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]
 • استان آذربایجان غربی مدل سازی کاهش نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 135-157]
 • استان آذربایجان غربی سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 83-103]
 • استان اردبیل بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-66]
 • استان حوزستان سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-197]
 • استان خوزستان سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 115-134]
 • استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری شماره 3 بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]
 • استان یزد عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 199-234]
 • استراتژی تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • استعداد درخشان مقایسه ای بین عملکردتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نحوۀ ورود استعداد درخشان و آزمون « » سراسر [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 159-179]
 • اشتغال وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 183-210]
 • اعتبارسنجی طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 127-155]
 • اعتبارسنجی شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌ها و ابعاد رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی • [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 229-251]
 • اعضای هیأت علمی تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • ایکاف تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • الگوی ارزشیابی سیپ پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 53-79]
 • الگوی بومی طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 50-75]
 • الگوی جریان دانش آموزی بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-59]
 • الگوسازی چندسطحی تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • الگوی مفهومی؛ برنامه‌ریزی آموزشی؛ تدریس اثربخش؛ فراترکیب سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 113-144]
 • انتخاب دانشگاه بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 33-52]
 • انجمن‌های علمی اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 11-30]
 • انضباط شناخت باورهای مشترک انضباطی اعضای جامعه مدرسه (مطالعه موردی: یک دبیرستان پسرانه) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 105-132]
 • اهداف تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 139-170]
 • اهواز ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-166]

ب

 • باروری تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]
 • بازاریابی بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 33-52]
 • بازاریابی بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 1-18]
 • باورهای مشترک انضباطی شناخت باورهای مشترک انضباطی اعضای جامعه مدرسه (مطالعه موردی: یک دبیرستان پسرانه) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 105-132]
 • برنامه آموزش نقش فعالیت‌های حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان: آزمون برابری مدل‌ها بر حسب جنسیت [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 104-132]
 • برنامه آموزشی بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی مهندسی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 56-81]
 • برنامه آموزشی طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-105]
 • برنامه‌ی آموزشی دانشگاهی عوامل مؤثر در چابک‏سازی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 252-281]
 • برنامه‌درسی مبتنی بر شایستگی نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 189-224]
 • برنامه ریزی تبیین فرایند برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 81-103]
 • برنامه‌ریزی بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-100]
 • برنامه‌ریزی سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک. آموزش و پرورش بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 101-136]
 • برنامه ریزی آموزشی تبیین شاخص‌ها و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 81-101]
 • برنامه ریزی آموزشی سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 115-134]
 • برنامه ریزی آموزشی مدل سازی کاهش نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 135-157]
 • برنامه ریزی آموزشی سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 83-103]
 • برنامه ریزی آموزشی طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 164-178]
 • برنامه ریزی آموزشی ارائه الگوئی برای آیندهپژوهی های میانمدت در حوزه برنامه ریزی آموزشی [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 11-33]
 • برنامه ریزی آموزشی نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-93]
 • برنامه ریزی آموزشی نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • برنامه ریزی آموزشی تحلیل نابرابری فرصت های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان های استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 76-96]
 • برنامه ریزی آموزشی تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • برنامه ریزی آموزشی شناسایی شایستگی های راهبردی مورد نیاز در طراحی برنامه ریزی آموزشی هنرجویان فنی و حرفه ای [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 282-300]
 • برنامه ریزی آموزشی تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 63-88]
 • برنامه ریزی آموزشی مقایسه ای بین عملکردتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نحوۀ ورود استعداد درخشان و آزمون « » سراسر [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 159-179]
 • برنامه‌ریزی آموزشی آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 5-34]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-106]
 • برنامه‌ریزی آموزشی عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 199-234]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 101-136]
 • برنامه‌ریزی آموزشی سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-197]
 • برنامه‌ریزی آموزشی ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 11-31]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 33-52]
 • برنامه‌ریزی آموزشی پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 53-79]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف (رهیافت پنل‌دیتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 11-29]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • برنامه‌ریزی آموزشی اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 11-30]
 • برنامه‌ریزی آموزشی تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]
 • برنامه‌ریزی آموزشی نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • برنامه‌ریزی آموزشی مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 95-112]
 • برنامه‌ریزی آموزشی ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 91-112]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 113-136]
 • برنامه‌ریزی آموزشی فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • برنامه‌ریزی آموزشی پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 30-64]
 • برنامه‌ریزی آموزشی طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]
 • برنامه‌ریزی آموزشی ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • برنامه‌ریزی آموزشی ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-145]
 • برنامه‌ریزی آموزشی ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]
 • برنامه‌ریزی آموزشی ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 202-228]
 • برنامه‎ریزی آموزشی میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با تأکید بر نقش برنامه‎ریزی آموزشی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 145-163]
 • برنامه‌ریزی‌ آموزشی محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-221]
 • برنامه ریزی آموزشی 1 تحلیل هزینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 89-114]
 • برنامهریزی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحلیل همبستگی مشغولیت تحصیلی دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی آنها [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 115-134]
 • برنامه ریزی آموزش عالی واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]
 • برنامه‌ریزی آموزش عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی و چالشهای میان رشته‌ای شدن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 54-89]
 • برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • برنامه‌ریزی درسی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌عالی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 83-113]
 • برنامه‌ریزی درسی بین‌فرهنگی شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]
 • برنامه های آموزشی در آموزش عالی بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی مهندسی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 56-81]
 • برون دانشگاهی نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • بعد آموزشی ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]
 • بعد پژوهشی ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]
 • بین‌المللی شدن در خانه شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]
 • بین المللی کردن دانشگاه بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی مهندسی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 56-81]
 • بوروکراسی آموزشی مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 95-112]
 • بوشهر سنجش تطبیقی شاخص‌های توسعه آموزشی در استان بوشهر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 137-155]

پ

 • پیامدهای حاصل از انتخاب بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • پیچیدگی مفهوم پردازی توسعۀ برنامه‌های میان رشته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • پداگوژی تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 19-55]
 • پرومته ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 91-112]
 • پژوهش‌های بین‌المللی شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]
 • پست‌های مدیریتی و تخصصی بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیری دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست‌های تخصصی و مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-53]
 • پیش‌بینی جمعیت تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-57]
 • پوشش ثبت‌نام تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]

ت

 • تابع دریافتی مینسر ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 11-31]
 • تاپسیس سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]
 • تاپسیس فازی تحلیلی بر نیازهای آموزشی کارکنان با استفاده از TOPSIS فازی، دیماتل فازی (مورد مطالعه: استانداری خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • تبادل دانش ضمنی نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • تجربه آموزشی مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 95-112]
 • تحصیلات تکمیلی بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه‌ای موردی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 5-25]
 • تحصیلات تکمیلی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌عالی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 83-113]
 • تحقیق آمیخته بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-100]
 • تحلیل الگوی فضایی تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]
 • تحلیل بیرونی تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • تحلیل درونی تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • تحلیل فضایی سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 115-134]
 • تحلیل وقوع منفعت اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 38-41]
 • تحولات بررسی ارائه ی خدمات حرفه‌ای و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان بر تحولات نظام آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 28-45]
 • تحولات علم‌ورزی برنامه‌ریزی آموزش عالی و چالشهای میان رشته‌ای شدن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 54-89]
 • تحول نظام آموزشی ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 35-62]
 • تخصص بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • تدوین رشته نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • تربیت معلم طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]
 • تصمیم سازی مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • تصمیم‌گیری پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 53-79]
 • تضمین کیفیت طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]
 • تغییر رشته مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]
 • تقویت جامعه دموکراتیک تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 19-55]
 • تکنیک هم انباشتگی پانلی جهانی شدن و مخارج آموزشی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 75-89]
 • تهدید تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • توانمندسازی توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • توسعه سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-197]
 • توسعه سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 83-103]
 • توسعه سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]
 • توسعه سنجش تطبیقی شاخص‌های توسعه آموزشی در استان بوشهر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 137-155]
 • توسعه طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 176-201]
 • توسعه‌یافتگی بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-66]
 • توسعه یافتگی آموزشی ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • توسعه پایدار بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 101-136]
 • توسعه پایدار تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]
 • توسعه پایدار ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]
 • توسعه دانشگاهی بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-100]

ج

 • جامعه پذیری علمی مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 148-175]
 • جامعه مدرسه شناخت باورهای مشترک انضباطی اعضای جامعه مدرسه (مطالعه موردی: یک دبیرستان پسرانه) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 105-132]
 • جغرافیا تبیین فرایند برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 81-103]
 • جنسیت نقش فعالیت‌های حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان: آزمون برابری مدل‌ها بر حسب جنسیت [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 104-132]
 • جهانی شدن بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی مهندسی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 56-81]
 • جهانی شدن جهانی شدن و مخارج آموزشی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 75-89]
 • جو طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 176-201]
 • جو مدرسه بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 113-136]

چ

 • چابکی عوامل مؤثر در چابک‏سازی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 252-281]
 • چرخش واریماکس ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]

ح

 • حداقل مربعات جزئی ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]
 • حوزه فنی- مهندسی بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی مهندسی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 56-81]

خ

 • خدمات تخصصی بررسی ارائه ی خدمات حرفه‌ای و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان بر تحولات نظام آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 28-45]

د

 • داده کاوی آموزشی مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 8-27]
 • دانش‌آموختگان بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیری دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست‌های تخصصی و مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-53]
 • دانش‏آموخته وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 183-210]
 • دانش‌آموزان عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 199-234]
 • دانش‌آموزان طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 127-155]
 • دانش‌آموزان استثنایی ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 91-112]
 • دانش‌آموزان متوسطه و برنامه‌ریزی آموزشی بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-57]
 • دانشجو شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 81-95]
 • دانشجویان تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 107-138]
 • دانشجویان شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 61-112]
 • دانش زیست محیطی محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-221]
 • دانشگاه تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]
 • دانشگاه شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 81-95]
 • دانشگاه آلبرتا وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 183-210]
 • دانشگاه پایدار تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 19-55]
 • دانشگاه پژوهی مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • دانشگاه تهران وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 183-210]
 • دانشگاه تهران تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • دانشگاه خلیج فارس تبیین شاخص‌ها و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 81-101]
 • دانشگاه دولتی بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-100]
 • دانشگاه شهید بهشتی بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 121-147]
 • دانشگاه فردوسی مشهد آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 5-34]
 • دانشگاه فردوسی مشهد توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفهای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهار مؤلفهای ) 4C/ID ) [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 135-158]
 • دانشگاه فردوسی مشهد. - Mor.karami@gmail.com3 دانشیار برنامه درسی توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفهای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهار مؤلفهای ) 4C/ID ) [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 135-158]
 • دانشگاه فردوسی مشهد. - saeedy@um.ac.ir توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفهای از طریق کاربست رویکرد کل نگر .. توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفهای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهار مؤلفهای ) 4C/ID ) [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 135-158]
 • دانشگاه فرهنگیان بررسی ارائه ی خدمات حرفه‌ای و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان بر تحولات نظام آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 28-45]
 • دانشگاه فرهنگیان ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • دانشگاه مازندران شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 61-112]
 • دانشگاه مازندران بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 33-52]
 • دانشگاه محل خدمت مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 148-175]
 • دانشگاه‌های مازندران محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-221]
 • درون دانشگاهی نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • دستاوردهای تحصیلی تحلیل همبستگی مشغولیت تحصیلی دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی آنها [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 115-134]
 • دسترسی به آموزش عالی تحلیل نابرابری فرصت های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان های استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 76-96]
 • دلبستگی به دانشگاه میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با تأکید بر نقش برنامه‎ریزی آموزشی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 145-163]
 • دیماتل فازی تحلیلی بر نیازهای آموزشی کارکنان با استفاده از TOPSIS فازی، دیماتل فازی (مورد مطالعه: استانداری خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • دوره آموزش محور بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه‌ای موردی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 5-25]
 • دوره دکتری مدیریت ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • دوره کارشناسی حسابداری بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]

ر

 • رابطه نظارتی و تعاملی بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • رتبه‌بندی تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]
 • رتبه بندی دانشگاه‌ها شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌ها و ابعاد رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی • [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 229-251]
 • رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیری دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست‌های تخصصی و مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-53]
 • رشد حرفه‌ای نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • رضایت تحصیلی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 107-138]
 • رضایت مشتری ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]
 • رضایتمندی تحصیلی بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه‌ای موردی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 5-25]
 • رهیافت پنل‌دیتا بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف (رهیافت پنل‌دیتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 11-29]
 • روش FAHP ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-166]
 • روش تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 91-112]
 • روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 11-32]
 • روش‌های نیازسنجی آموزشی به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 96-120]
 • رویکرد آمیخته تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • رویکرد راهبردی توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • رویکرد شایستگی نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 133-166]
 • رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]

ز

 • زیست فناوری نیازسنجی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با زیست‌فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 161-180]

س

 • ساختار مفهوم پردازی توسعۀ برنامه‌های میان رشته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • سازگاری اجتماعی میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با تأکید بر نقش برنامه‎ریزی آموزشی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 145-163]
 • سازگاری آموزشی میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با تأکید بر نقش برنامه‎ریزی آموزشی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 145-163]
 • سازگاری فردی- عاطفی میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با تأکید بر نقش برنامه‎ریزی آموزشی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 145-163]
 • سازمانهای آموزشی مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان کردستان [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 159-182]
 • سازنده گرایی بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 31-54]
 • سیاست پژوهی مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • ساو سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]
 • ستانده آموزشی تحلیل هزینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 89-114]
 • سرمایه اجتماعی بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-106]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 107-138]
 • سرمایه‌ی اجتماعی شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 81-95]
 • سرمایه انسانی بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • سرمایه انسانی ارائه الگوئی برای آیندهپژوهی های میانمدت در حوزه برنامه ریزی آموزشی [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 11-33]
 • سرمایه انسانی اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 38-41]
 • سرمایه‌گذاری آموزشی ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 11-31]
 • سیستم تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • سیستم دانشگاه مفهوم پردازی توسعۀ برنامه‌های میان رشته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • سطح‌بندی بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-66]
 • سطح بندی آموزشی ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • سنجش تطبیقی سنجش تطبیقی شاخص‌های توسعه آموزشی در استان بوشهر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 137-155]
 • سنجش و دسته‌بندی صلاحیت‌های حرفه‌ای پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 30-64]
 • سنین مدرسه‌روی تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]
 • سواد خواندن نقش فعالیت‌های حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان: آزمون برابری مدل‌ها بر حسب جنسیت [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 104-132]

ش

 • شاخص طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 127-155]
 • شاخص آموزشی ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • شاخص‌ها ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • شاخص‌های آموزشی٬ مناطق آموزش و پرورش مدل سازی کاهش نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 135-157]
 • شادابی بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-57]
 • شادکامی بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-145]
 • شادکامی تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • شایستگی مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 131-162]
 • شایستگی نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 163-187]
 • شایستگی حرفه‌ای نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 189-224]
 • شایستگی های راهبردی شناسایی شایستگی های راهبردی مورد نیاز در طراحی برنامه ریزی آموزشی هنرجویان فنی و حرفه ای [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 282-300]
 • شایستگی های کانونی شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 61-112]
 • شبکه عصبی مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 8-27]
 • شکاف انتظار – عمل حسابداری بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]
 • شکاف دیجیتالی بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 31-54]
 • شهر دهدشت ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 32-53]

ص

 • صاحبنظران برنامه‌درسی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌عالی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 83-113]
 • صدا و سیما طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 50-75]
 • صلاحیت طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-105]
 • صلاحیت حرفه ای تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 63-88]
 • صلاحیت حرفه‌ای آموزش پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 30-64]
 • صنایع کوچک تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 48-70]

ض

 • ضریب بهره برداری فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • ضعف تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]

ط

ع

 • عامل محیطی طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 164-178]
 • عدالت آموزشی ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 91-112]
 • عدالت تربیتی بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 113-136]
 • عشایر فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • علم جلودار سرحدی برنامه‌ریزی آموزش عالی و چالشهای میان رشته‌ای شدن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 54-89]
 • علوم‌تربیتی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 183-210]
 • علوم جغرافیائی تبیین فرایند برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاههای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 81-103]
 • عمل پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 53-79]
 • عملکرد پژوهشی تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه ای بین عملکردتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نحوۀ ورود استعداد درخشان و آزمون « » سراسر [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 159-179]
 • عناصر آموزشی پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 30-64]
 • عوامل توسعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-100]
 • عوامل مؤثر بر انتخاب بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب‌ترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 7-31]
 • فرصت تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • فرصت برابر آموزشی بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 31-54]
 • فرصتهای آموزشی فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • فضای آموزشی بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-145]
 • فضای آموزشی تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • فعالیت‌های حمایتی والدین نقش فعالیت‌های حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان: آزمون برابری مدل‌ها بر حسب جنسیت [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 104-132]
 • فقر اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 38-41]
 • فلات زدگی مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 148-175]
 • فناوری اطلاعات بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 31-54]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی ارائه ی خدمات حرفه‌ای و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان بر تحولات نظام آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 28-45]
 • فناوری های نوین طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 164-178]

ق

 • قوت تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]

ک

 • کارآفرینی سازمانی مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان کردستان [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 159-182]
 • کاربری های آموزشی ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 32-53]
 • کارشناسی ارشد مقایسه ای بین عملکردتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نحوۀ ورود استعداد درخشان و آزمون « » سراسر [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 159-179]
 • کارشناسی ارشد مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]
 • کارکرد بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-100]
 • کارکرد مفهوم پردازی توسعۀ برنامه‌های میان رشته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • کارکرد طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 176-201]
 • کارکنان تحلیلی بر نیازهای آموزشی کارکنان با استفاده از TOPSIS فازی، دیماتل فازی (مورد مطالعه: استانداری خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • کپ‌لند سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]
 • کشورهای درحال توسعه جهانی شدن و مخارج آموزشی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 75-89]
 • کیفیت طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 127-155]
 • کیفیت ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • کیفیت بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 121-147]
 • کیفیت آموزشی شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 61-112]
 • کیفیت خدمات دانشگاهی تبیین شاخص‌ها و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 81-101]
 • کیفیت- رضایت- یادگیرنده- یادگیری الکترونیکی- آموزش از دور مطالعه تأثیر کیفیت(اطلاعات-آموزش-فنی-خدمات) برمیزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 113-129]
 • کیفیت عملکرد مطالعه ترکیبی اثربخشی و کیفیت عملکرد واحد آموزش [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 157-185]
 • کنکور عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 199-234]

گ

 • گروه علوم انسانی و علوم پایه مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 148-175]
 • گروه‌های آموزشی اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 11-30]
 • گروه‌های آموزشی بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 121-147]

م

 • میان رشتگی مفهوم پردازی توسعۀ برنامه‌های میان رشته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • میان رشته ای شدن برنامه‌ریزی آموزش عالی و چالشهای میان رشته‌ای شدن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 54-89]
 • متغیرهای پذیرشی نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-93]
 • مجتمع‌های آموزشی و پرورشی طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی از نظر تا واقعیت‌های فرایند اجرا (تأملی بر دیدگاه معلمان و مدیران به عنوان مخاطبین اصلی در مرحله اجرا) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 171-198]
 • محرومیت سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 83-103]
 • مخارج آموزشی جهانی شدن و مخارج آموزشی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 75-89]
 • مخارج عمومی آموزش اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 38-41]
 • مدارس ابتدایی ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 32-53]
 • مدارس خوشه‌ای طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی از نظر تا واقعیت‌های فرایند اجرا (تأملی بر دیدگاه معلمان و مدیران به عنوان مخاطبین اصلی در مرحله اجرا) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 171-198]
 • مدارس راهنمایی ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-166]
 • مدارس غیرانتفاعی شناسایی چالش‌های پیشِ روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 8-23]
 • مدارس گزینشی بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 113-136]
 • مدارس هیأت امنایی بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • مدارس هوشمند ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 35-62]
 • مدیران گروه‌های آموزشی آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 5-34]
 • مدیران و کارفرمایان بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌عالی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 83-113]
 • مدیران و معلمان طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی از نظر تا واقعیت‌های فرایند اجرا (تأملی بر دیدگاه معلمان و مدیران به عنوان مخاطبین اصلی در مرحله اجرا) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 171-198]
 • مدیریت ارتباط با دانشجو ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]
 • مدیریت آموزشی ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-166]
 • مدیریت آموزشی مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]
 • مدیریت آموزش از دور طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 164-178]
 • مدیریت آموزش عالی مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • مدیریت رفتار سازمانی و فضای ارتباطی- ساختاری بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-106]
 • مدیریت و برنامه ریزی شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌ها و ابعاد رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی • [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 229-251]
 • مدل نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 163-187]
 • مدل پیش بینی نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-93]
 • مدل تاپسیس سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 115-134]
 • مدل تحلیل کوآدرانت نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 189-224]
 • مد‌‌ل‌سازی ساختاری تفسیری ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]
 • مدل سیپ ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • مدل نیازسنجی بوریچ نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 189-224]
 • مدل‌های چندسطحی تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 11-32]
 • مدل‌های عضویت چندگانه تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 11-32]
 • مدل وایکور ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • مراکز رشد ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]
 • مربیان و استادکاران تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه ای [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 63-88]
 • مرگ و میر و مهاجرت تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]
 • مشارکت بخش خصوصی بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب‌ترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 7-31]
 • مشارکت در آموزش و پرورش بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • مشارکت دولتی- خصوصی بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب‌ترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 7-31]
 • مشارکت کنندگان نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • مشارکت والدین شناسایی موانع مشارکت والدین در امور مدارس مقطع ابتدایی شهر سمنان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 162-134]
 • مشروعیت دانشگاه طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 176-201]
 • مشغولیت تحصیلی تحلیل همبستگی مشغولیت تحصیلی دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی آنها [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 115-134]
 • مطالعه موردی مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان کردستان [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 159-182]
 • معادلات ساختاری ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 202-228]
 • معیارهای نیازسنجی آموزشی به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 96-120]
 • معلّمان تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 139-170]
 • معماری دانش نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • مقطع راهنمایی بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-59]
 • مکان‌یابی ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-166]
 • ملاک طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 127-155]
 • منابع آموزشی بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 113-136]
 • مناطق آموزش و پرورش سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 83-103]
 • منطق بولین ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-166]
 • مهاجرت علمی مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]
 • مهارت آموختگان مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 131-162]
 • مهارت‌های حرفه‌ای بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]
 • مهارت های خودتنظیم ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 35-62]
 • موانع شناسایی چالش‌های پیشِ روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 8-23]
 • موانع مشارکت و الدین شناسایی موانع مشارکت والدین در امور مدارس مقطع ابتدایی شهر سمنان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 162-134]
 • مؤسسات آموزش عالی ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 202-228]
 • موفقیت عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 199-234]
 • موفقیت تحصیلی بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-145]
 • موفقیت تحصیلی تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • مؤلفه‏های شایستگی مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 131-162]

ن

 • نابرابری سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 115-134]
 • نابرابری اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 38-41]
 • نابرابری سنجش تطبیقی شاخص‌های توسعه آموزشی در استان بوشهر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 137-155]
 • نابرابری تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]
 • نابرابری ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • نابرابری آموزشی مدل سازی کاهش نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 135-157]
 • نابرابری آموزشی تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]
 • نابرابری فرصت های آموزشی تحلیل نابرابری فرصت های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان های استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 76-96]
 • نابرابری فضایی سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-197]
 • نابرابری فضایی تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]
 • نابرابری های آموزشی -الگوی مطلوب شناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 56-80]
 • نیازسنجی نیازسنجی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با زیست‌فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 161-180]
 • نیازسنجی آموزشی نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 163-187]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 133-166]
 • نیازسنجی آموزشی به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 96-120]
 • نیازهای آموزشی تحلیلی بر نیازهای آموزشی کارکنان با استفاده از TOPSIS فازی، دیماتل فازی (مورد مطالعه: استانداری خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 105-129]
 • نیازهای آموزشی تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 48-70]
 • نخبه پروری بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 31-54]
 • نرخ ارتفاء بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-59]
 • نرخ بازده آموزش ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 11-31]
 • نرخ تراکم فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • نرخ تکرار پایه بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-59]
 • نرخ گذر بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-59]
 • نرخ گذر فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • نرخ‌های دانش‌آموزی تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 103-126]
 • نشاط بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-57]
 • نشانگرهای رفتاری بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • نظام آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیری دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست‌های تخصصی و مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-53]
 • نظام آموزش عالی طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 164-178]
 • نظام آموزش عالی تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 19-55]
 • نظریه پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 53-79]
 • نظریه داده بنیاد ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • نظریه داده بنیان عوامل مؤثر در چابک‏سازی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 252-281]
 • نظریه مبنایی مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان کردستان [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 159-182]
 • نقشه مفهومی طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 176-201]
 • نهاد آموزش عالی محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-221]
 • نوجوانان طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 50-75]

و

 • واحد آموزش مطالعه ترکیبی اثربخشی و کیفیت عملکرد واحد آموزش [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 157-185]
 • ویکور سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 12-29]

ه

 • هزینه های آموزشی تحلیل هزینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 89-114]
 • هنرستان‌ فنی و حرفه‌ای تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 48-70]
 • هویت علمی و آکادمیک تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 19-55]
 • هوشمندسازی مدارس شناسایی چالش‌های پیشِ روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 8-23]

ی

 • یادگیری تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • یادگیری‌الکترونیکی ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 202-228]
 • یادگیرندگان خودتنظیم ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 35-62]