دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-175 

مقاله پژوهشی

1. مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی

صفحه 8-27

احمد نامنی؛ محمد فتحیان بروجنی؛ لیلا اشرفی