دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-175 
2. مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی

صفحه 33-53

جعفر طرقی؛ محبوبه عارفی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ سید هادی مرجانی


4. تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف

صفحه 79-103

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مهدی مهدی؛ رامین نجفی؛ سمیه رحیمی