دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-175 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور

صفحه 11-29

فتح الله ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم؛ خالد علی پور؛ چیا نیازی


2. تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور

صفحه 31-50

علیرضا دربان دربان آستانه؛ سیامک طهماسبی؛ پانیذ رضایی


3. نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب

صفحه 51-76

منصوره قضاوی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمدرضا نصر؛ نعمت الله موسی‌پور