مقاله پژوهشی

1. ارائه الگوئی برای آیندهپژوهی های میانمدت در حوزه برنامه ریزی آموزشی

صفحه 11-33


2. ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور

صفحه 35-62


3. تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه ای

صفحه 63-88


4. تحلیل هزینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 89-114


5. توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفهای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهار مؤلفهای ) 4C/ID )

صفحه 135-158


6. مقایسه ای بین عملکردتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نحوۀ ورود استعداد درخشان و آزمون « » سراسر

صفحه 159-179


7. تحلیل همبستگی مشغولیت تحصیلی دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی آنها

صفحه 115-134