مقاله پژوهشی

1. ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

صفحه 5-36

سید حیدر میرفخرالدینی؛ رضا ابراهیم زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان


2. بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل

صفحه 37-66

محمد حسن یزدانی


3. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 67-100

عیسی ثمری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ غلامرضا گرائی نژاد


4. بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه

صفحه 101-136

سلمان دارابی؛ محمدرضا نیستانی


5. ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز

صفحه 137-166

علی شجاعیان؛ سعید ملکی؛ مرتضی امیدی‌پور


6. سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان

صفحه 167-197

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ ذبیح الله ترابی


7. محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران

صفحه 199-221

صادق صالحی؛ زهرا پازُکی نژاد