دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-235 
3. بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز

صفحه 59-81

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور


5. تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی

صفحه 107-138

علی‌اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ معصومه خسروی نیا؛ نصراله نوروزی