بازکاوی انتقادی مطالعات ایرانی در قلمرو آموزش عالی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این جستار، بازکاوی انتقادی مطالعات ایرانی در قلمرو آموزش عالی پایدار بر پایه دو سپهر اندیشه ورزی ناسازوار توسعه پایدار و پایداری است. این جستارگشایی با بهره گیری از روش کیفی در دو گام  انجام شده است. در گام نخست، پس از جستجو در منابع و پایگاه های علمی، از میان مقاله ها، 30 مقاله که دربرگیرنده  مفاهیم  پایداری، توسعه پایدار و آموزش عالی پایدار  بود، برگزیده شد. در گام دوم، افزون بر دسته بندی مفهومی، مفاهیم بازکاوی کمی نیز شدند. برآیند این کندوکاو نظری و زمینه ای، بازشناسی ناسازواری میان دو رویکرد توسعه پایدار و پایداری است که  می تواند دو مسیر ناهمگرا فراروی آن  چه آموزش عالی پایدار  نامیده می شود، بگستراند. نکته سزاوار درنگ این که، به نظر می رسد بیشتر مطالعات ایرانی از بازشناسی این ناسازواری مفهومی بازمانده اند. چنین کاستی هایی می تواند از جمله  به سردرگمی در مفهوم سازی از آموزش عالی پایدار برپایه مفاهیم نظری استوار بینجامد که  به نظر می رسد سرانجام نافرجامی برای نسل های آینده خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical review of Iranian studies in the field of sustainable higher education

نویسندگان [English]

  • Hamid Javdani 1
  • Ahmad keaxa 2
1 Associat Professor,Higher Eduction Management Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education
2 uni Tehran
چکیده [English]

The purpose of this article is to provide a critical review of Iranian studies about sustainable higher education based on two paradoxical paradigms about sustainability. This research has been carried out using a qualitative method in two steps. In the first step, after searching in scientific sources and databases, 30 articles were selected which include the concepts of sustainability, sustainable development, and sustainable higher education. In the second step, in addition to conceptual classification, the concepts have been analyzed quantitatively as well. The findings of this theoretical and contextual study recognize the paradox between two approaches about sustainability that can lead to two heterogeneous paths of sustainable higher education. It is noteworthy to mention that most Iranian studies had been unable to recognize these two paradoxical concepts. Such defects could lead, among other things, confusion in the conceptualization of sustainable higher education based on theoretical concepts and practical experiences that could finally pervert generations to come.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilization
  • Progress
  • Development
  • sustainable development
  • sustainability
  • Sustainable Higher Education