بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفیت نظارت و راهنمایی استاد راهنما و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد رشته مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

2 . دانشگاه شیراز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف پژوهش بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفیت نظارت استاد راهنما و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دکتری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل 201 نفر از دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز بودند، که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های کیفیت نظارت استاد راهنما (هرمن و همکاران، 2014)، پرسه زنی سایبری (درون، 2011) و تعلل ورزی تحصیلی (مک کلوزی، 2011) بودند که پس از محاسبه روایی و پایایی بین نمونه­ توزیع و داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر منفی و معناداری بر رفتار پرسه زنی سایبری دانشجویان دارد، رفتار پرسه زنی سایبری تاثیر مثبت و معناداری بر افزایش تعلل ورزی دانشجویان در اتمام رساله دکتری دارد، و کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر منفی، اما غیرمعنادار بر تعلل ورزی دانشجویان در اتمام رساله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Mediator Role of Cyber Loafing in the Relationship between Supervisor's Supervision Quality and Academic Procrastination of Ph.D. Students

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • rahmatallah Marzooghi 2
1 .
2 Department ofManagementandEducational Planning, College of HumanityPsychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediator role of cyber loafing in the relationship between supervisor's supervision quality and academic procrastination of Ph.D. students. The research method was descriptive and correlational method. The sample consisted of 201 Ph.D. students from Shiraz University who were selected by random sampling method. The research tools include the supervisor's supervision quality (Herman et al., 2014), cyber loafing (Inside, 2011), and academic procrastination (McCully, 2011) that after calculating their validity and reliability, they were distributed among the samples and the data were analyzed using structural equation model. The findings showed that the supervisor's supervision quality has a significant and negative effect on the student's cyber loafing behavior, and the behavior of cyber loafing has a positive and significant effect on increasing the students' procrastination at the completion of the doctoral dissertation, and the supervisor's supervision quality has a negative, but non-significant effect on students procrastination in complete a thesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervisor's Supervision Quality
  • Cyber Loafing
  • Academic Procrastination
  • Ph.D. Students