ارائه الگوی استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های شیمیایی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت اموزشی واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز . ایران

2 استاد مدعو گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز . ایران . و استاد گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز . ایران .

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیار گروه مدیریت اطلاعات،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

چکیده

مقاله حاضر با هداف شناسایی و ارائه الگوی استراتژی­های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت­های شیمیایی مستقر در شهرک­های صنعتی شهر اهواز تدوین شده است. با بهره­گیری از روش پژوهش آمیخته (طرح توصیفی متوالی) و روش جمع­آوری داده­های مثلثی یعنی تحلیل اسناد شرکت­ها، پرسشنامه و مصاحبه نیمه باز این مطالعه اجرا شده است. در بخش کمی با بهره گیری از دو پرسشنامه «نوآوری کارآفرینانه» و «یاددهی و یادگیری سازمانی (آموزش)» و در بخش کیفی با روش داده بنیاد الگوی پارادایمی توسعه منابع انسانی در شرکت­های شیمیایی استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان داده که میانگین نوآوری کارآفرینانه 3 از 5 و میانگین توسعه یاددهی یادگیری سازمانی (آموزش) نیز 3 از 5 بوده است. همچنین عوامل علّی (میل به توسعه طلبی فردی شاغلین)، شرایط زمینه­ای (وضعیت اقتصادی و تورمی اقتصاد و شرایط مالی و هزینه­ای شرکت­ها)، شرایط مداخله­گر (توانمندی و مهارتهای کارکنان)، راهبردهای توسعه منابع انسانی (طراحی نظام راهبردی توسعه منابع انسانی شرکت) و پیامدها (انطباق نیروی کار با نیازهای روز فناوری) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Human Resource Development Strategies in the Era of the Fourth Industrial Revolution in Chemical Companies Based in Ahwaz Industrial Towns

نویسندگان [English]

  • zahra heybatallahpour 1
  • . . 2
  • gholamhoseen barkat 3
  • marya nasiri 4
2 .
3 Associate professor of educational management .islamic azad university.ahvaz.iran
4 assistant professor ahvaz islamic university.ahvaz.iran
چکیده [English]

The present paper is designed to identify and present a model of human resource development strategies in the era of the Fourth Industrial Revolution in chemical companies based in Ahwaz industrial towns. This study was conducted using a mixed research method and triangular data collection method, namely, corporate documents analysis, questionnaire and semi-open interview. The quantitative part was extracted using two questionnaires: "Entrepreneurial Innovation" and "Teaching and Organizational Learning (Training)" and in the qualitative part the human resource development paradigm paradigm data was extracted in chemical companies. The results showed that the average of entrepreneurial innovation was 3 out of 5 and the mean of organizational learning teaching (education) was 3 out of 5. Also, causal factors, contextual conditions, confounding conditions, human resource development strategies and consequences of teaching and learning (organizational) strategies in the chemical companies were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development Strategies
  • educational planning
  • Fourth Industrial Revolution
  • chemical companies
  • Ahwaz Industrial Town