تعداد مقالات: 100
51. نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-93

علی اکبر امین بیدختی؛ محمد فتحیان بروجنی؛ احمد نامنی


53. تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-103

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مهدی مهدی؛ رامین نجفی؛ سمیه رحیمی


54. طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 89-105

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی


55. ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 76-96

فرزانه اله ویردی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ میرنجف موسوی


56. تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-114

زینب حسینی؛ صمد ایزدی؛ محسن علیزاده ثانی


57. تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-138

علی‌اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ معصومه خسروی نیا؛ نصراله نوروزی


65. مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-112

فردین محمّدی؛ کمال خالق پناه


68. ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-130

حمیدرضا یزدانی؛ کیمیا نوریان؛ آرزو سلمانی


69. تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-120

فاطمه صغری شفیعی؛ ابوالقاسم نادری؛ خدایار ابیلی؛ حسن سبحانی


70. تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

رضا میرعرب؛ محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ سمیه آریانفر


72. سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 167-197

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ ذبیح الله ترابی