1. طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی با تاکید بر عامل محیطی و فناوری های نوین

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 164-178


2. بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-106

بهزاد رسولزاده؛ حسن رستگارپور؛ محمد رضا رضا سرمدی؛ مهران فرج ا للهی