1. ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 202-228

کامران فیضی؛ پیام حنفی زاده؛ محمد نیلی؛ حمیده علاءالدین


2. ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 146-171

رضا کلائی دارابی؛ مریم تقوایی یزدی


3. بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-145

ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک


4. ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 76-96

فرزانه اله ویردی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ میرنجف موسوی


5. ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-130

حمیدرضا یزدانی؛ کیمیا نوریان؛ آرزو سلمانی


6. طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-88

سیدمحمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ مقصود فراستخواه؛ مهدی نامداری پژمان


7. پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 30-64

جمال سلیمی؛ آرش عبدی


8. فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-175

علیرضا حیدرزادگان؛ محمد حسین صندوقداران


9. ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-112


10. بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-136


11. مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-112

فردین محمّدی؛ کمال خالق پناه


12. تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-50

علیرضا دربان دربان آستانه؛ سیامک طهماسبی؛ پانیذ رضایی


13. نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-76

منصوره قضاوی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمدرضا نصر؛ نعمت الله موسی‌پور


14. اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-30


15. بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف (رهیافت پنل‌دیتا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-29


16. بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-81


17. بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-136

سلمان دارابی؛ محمدرضا نیستانی


18. بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-106

بهزاد رسولزاده؛ حسن رستگارپور؛ محمد رضا رضا سرمدی؛ مهران فرج ا للهی


19. عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 199-234

مهدی سبحانی نژاد؛ نجیبه شاه حسینی؛ عباس خدابنده اویلی


20. آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-34

وجیه حکیمی؛ بهروز مهرام؛ محمد رضا آهنچیان


21. سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 167-197

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ ذبیح الله ترابی


22. بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-52


23. ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-31


24. پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-79