1. بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-106

بهزاد رسولزاده؛ حسن رستگارپور؛ محمد رضا رضا سرمدی؛ مهران فرج ا للهی


2. بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-81

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور


3. تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-138

علی‌اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ معصومه خسروی نیا؛ نصراله نوروزی