1. بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-106

بهزاد رسولزاده؛ حسن رستگارپور؛ محمد رضا رضا سرمدی؛ مهران فرج ا للهی